Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. oktober 1981 om licens til torskefiskeri.

I henhold til §§ 3 og 5 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssigt fiskeri efter torsk, som drives på fiskeriterritoriet ved Grønland af personer og selskaber med grønlandsk fiskeribevis.

§ 2. Fiskeri efter torsk med fartøjer på 80 BRT og derover må kun ske efter licens fra landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.
Stk. 2. Ved licensudstedelsen kan der foretages en fordeling af fanstmængder mellem de autoriserede på baggrund af en vurdering af de disponible fangstmængder, fartøjernes kapacitet og hensynet til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet.
Stk. 3. Licens udstedes fortrinsvis til fartøjer, som har haft licens til torskefiskeri i 1981.

§ 3. Ansøgning om licens og den i § 4, stk. 4 nævnte dokumentation skal være landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i hænde inden den 1. december 1981. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan i enkelttilfælde fravige fristen for ansøgning om licens, når særlige omstændigheder taler herfor.

§ 4. Den udstedte licens gælder for 1982.
Stk. 2. Licensen er betinget af, at hele fangsten landes til bearbejdning ved produktionsanlæg i Grønland. Uden tilladelse fra landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender er det ikke tilladt at forarbejde eller omlade fisk eller fiskeprodukter på fiskeriterritoriet ved Grønland, jfr. landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980, § 2 stk. 8.
Stk. 3. Licensen er betinget af, at minimum 60% af fartøjets besætning består af personer, der opfylder kravet om tilknytning til det grønlandske samfund, jfr. landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980, § 2, stk. 1 og 10. Dokumentation for at kravet er opfyldt tilstilles landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter afslutningen af hver fangstrejse.
Stk. 4. Licensen er betinget af, at minimum 2/3 af selskabskapitalen eller fartøjet ejes af personer, der er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv, jfr. herved § 2, stk. 3 i landstingslov nr. 4 af 13.oktober 1980. Dokumentation herfor skal være bilagt licensansøgningen.

§ 5. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i under ganske særlige omstændigheder fravige betingserne i § 4, stk. 2-4.

§ 6. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan regulere størrelsen af den i licensen tilladte fangstmængde, såfremt fastsættelsen af den totale kvote eller hensynet til opfiskning af den totale kvote efter landsstyremedlemmets skøn nødvendiggør en regulering.
Stk. 2. Fiskeriet skal indstilles, når den i licensen tilladte fangstmængde er opfisket, dog senest når meddelelse om opfiskningen af den totale kvote gives af rigsombudsmanden i radio og presse.

§ 7. Licensen udfærdiges til en bestemt indehaver for et bestemt fartøj.
Stk. 2. Licensen og de deri indeholdte rettigheder kan ikke overdrages.
Stk. 3. I tilfælde af en licenshavende persons død, et licenshavende selskabs opløsning eller i tilfæde af, at det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis bortfalder licensen, men kan tages op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser i øvrigt for en fornyelse af licensen fortsat er opfyldt.
Stk. 4. Licensen skal opbevares ombord.

§ 8. Overtrædelse af bekendtgørelsen eller af vilkårene ide licenser, der er udstedt i henhold til § 2, kan medføre advarsel, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. november 1980 om licens til torskefiskeri på fiskeriterritoriet ved Grønland ophæves den 1. januar 1982.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. oktober 1981
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen