Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 10. september 1981 om udførsel fra og indførsel til Grønland af udryddelsestruede vilde dyr og planter samt produkter og dele deraf

I henhold til § 2, jfr. § 21, i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes følgende regler for Grønland til opfyldelse af konvention af 3. marts 1973 (Washington Konventionen) om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter:

 

§ 1. Levende dyr, planter samt dele og produkter af sådanne dyr og planter, som er omfattet af konventionens liste I og II, og som har oprindelse i Grønland, må ikke udføres fra Grønland til lande uden for Danmark uden særlig tilladelse.

§ 2. Indførsel fra havet til Grønland af dyr eller produkter deraf, som er omfattet af konventionens liste I og II, kræver særlig tilladelse.

§ 3. Tilladelse i henhold til § l og 2 udstedes på Grønlands Hjemmestyres vegne af Ministeriet for Grønland i samarbejde med ministeriets zoologiske konsulent. Ansøgning udfærdiges på et særligt skema, der fås hos Ministeriet for Grønland eller hos Grønlands Hjemmestyre.

§ 4. I øvrigt vil Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 526 af 13. oktober 1977 om ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter, således som denne er ændret ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 462 af 8. november 1979 om ændring af bekendtgørelse om ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter, være gældende. Bøder, som pålægges for overtrædelse af de for Grønland gældende regler, tilfalder landskassen.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft straks, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 527 af 13. oktober 1977 om udførsel fra og indførsel til Grønland af udryddelsestruede vilde dyr og planter samt produkter og dele deraf. Øvrige hidtidige regler i love, bekendtgørelser og vedtægter om forbud mod eller begrænsninger i adgangen til indførsel til og udførsel fra Grønland af levende dyr, planter eller dele og produkter deraf vil fortsat være gældende.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. september 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Alibak Steenholdt