Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland.

I henhold til § 8 i landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Rensdyrjagt er kun tilladt i tiden mellem 10. august og 25. september.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender tillade rensdyrjagt i Kangatsiaq kommune i tiden mellem 1. marts og 15. marts efter indstilling herom fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. I jagttiden medregnes begyndelses- og slutdagen.

§ 2. Personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver fangst og jagt som hovederhverv, har ret til i den i § l nævnte periode frit at drive rensdyrjagt.
Stk. 2. Personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver fangst oq jagt som bierhverv, har ret til i den i § l nævnte periode at skyde indtil 8 rensdyr pr. husstand.
Stk. 3. Personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver fangst og jagt som hobby, samt danske statsborgere med fast bopæl i Grønland har ret til i den i § l nævnte periode at skyde indtil 3 rensdyr pr. husstand.
Stk. 4. For personer, der er pligtige til at løse jagttegn efter reglerne i bekendtgørelse af 11. november 1976, gælder de i bekendtgørelsen fastsatte regler.

§ 3. Brug af salonrifler, haglgeværer samt hel- eller halvautomatiske rifler er ikke tilladt til rensdyrjagt.
Stk. 2. Anskudte rensdyr skal i videst muligt omfang straks opsøges og aflives.
Stk. 3. I tiden mellem 10. august og 25. september må hunde ikke medtages til jagtområderne.
Stk. 4. I tilfælde, hvor der meddeles tilladelse til rensdyrjagt i Kangatsiaq kommune i tiden mellem 1. marts og 15. marts i henhold til § l, stk. 2 er det tilladt at anvende hunde som trækdyr. Det er ikke tilladt at lade løse hunde medfølge på turene. Brug af snescooter under vinterjagt er forbudt.

§ 4. I de kommuner, hvor der findes rensdyr, fredes, mindst en femtedel af indlandet som renreservat. På således fredede områder må rensdyr ikke jages på noget tidspunkt af året.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kundgør, hvilke områder der herefter skal anses for renreservater. Områderne afmærkes på landkort, der tilsendes Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.

§ 5. På Diskoøen, Nugssuaqhalvøen samt i Tasiilaq kommune er rensdyrjagt ikke tilladt.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender tillade, at der udstedes licenser til nedlæggelse af 35 rensdyr på   Diskoøen i tiden mellem 10. august og 25. september.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. l kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender tillade, at der i hver af kommunerne, Uummannaq og Ilulissat, udstedes licenser til nedlæggelse af 25 rensdyr på Nugssuaqhalvøen i tiden mellem 10. august og 25. september.
Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. l kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender tillade, at der i Tasiilaq kommune udstedes licenser til nedlæggelse af 10 rensdyr i tiden mellem 10. august og 25. september.
Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte licenser udstedes fortrinsvis til personer, der driver fangst og jagt som hovederhverv. Licenserne udstedes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra den lokale KNAPK-afdeling.

§ 6. Indsamling af rensdyrgevirer er kun tilladt i jagttiden

§ 7. Det er forbudt at købe eller på anden måde modtage ulovligt nedlagte rensdyr eller dele af sådanne.

§ 8. For overtrædelse af foranstående regler kan idømmes bøde, i hvilken forbindelse kødet og skindet af det ulovligt nedlagte eller erhvervede dyr vil være at konfiskere.
Stk. 2. Værdien af det konfiskerede tilfalder kommunekassen.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Stk. 2. Samtidig ophæves landsrådsvedtægt om fredning af rensdyr af 30. september 1960 med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. juli 1981
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen