Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 3. april 1981 om Bygge- og anlægsområdet.

I medfør af landstingsforordning nr. 5 af 24. oktober 1980, fastsættes følgende bestemmelser for Bygge- og anlægsområdet.

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. De erhvervsfaglige grunduddannelser har til formål at uddanne faglært arbejdskraft til brancheområdet for bygge- og anlæg i Grønland. Uddannelsernes indhold skal derfor i første række sikre opnåelse af erhvervskompetence i Grønland.
Stk. 2. De erhvervsfaglige grunduddannelser tilrettelægges i tilslutning til folkeskolens almen-uddannelse.
Stk. 3. Uddannelserne skal være tilpasset til også at kunne optage uddannelsessøgende, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, men som på et senere tidspunkt ønsker en erhvervsfaglig grunduddannelse.
Stk. 4. Uddannelserne indeholder 2 faser - begyndende med en 1. del, basisuddannelse af mindst l års varighed og en 2. del, bestående af praktisk arbejde og uddannelse på skole.

§ 2. Uddannelserne gennemføres på brancheskolen for byg ge og anlæg i Sisimiut.

§ 3. Brancheskolen ledes af en forstander. Der oprettes lærerråd, hvis sammensætning og opgaver godkendes af landsstyremedlemmet for erhvervsfaglige anliggender efter indstilling fra uddanneisesinspektøren.
Stk. 2. Blandt skolens elever nedsættes et elevråd, hvis sammensætning og opgaver godkendes af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter indstilling fra uddannelsesinspektøren.

 

Kapitel  II.

§ 4. Landsstyremedlemmet for erhversmæssige anliggender træffer efter indstilling fra brancheudvalget bestemmelser om det antal elever, der hvert skoleår kan optages til basisuddannelsen (1. del), samt angiver det antal uddannelsessøgende, som kan fordeles på 2. dels uddannelserne.
Stk. 2. Iværksættelse og gennemførelse af undervsining indenfor de enkelte uddannelsesretninger forudsætter et passende antal elever, der fastsættes af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter indstilling fra brancheskolen.

 

Kapitel III.
Uddannelsernes opbygning

§ 5. I uddannelserne indgår foruden faglig undervisning også undervisning i almene fag.
Stk. 2. Der gives eleverne rådgivning/studievejledning om valg af uddannelse, herunder praktikophold og erhverv samt personlige forhold.

§ 6. Basisår. Den erhvervsfaglige grunduddannelse indledes normalt med en basisuddannelse, som foregår på skolen. Basisuddannelsen har en varighed på mindst l år og opbygges i faser, hvoraf dele kan foregå uden for en brancheskole.
Stk. 2. Formålet med basisuddannelsen er:
1) At give den enkelte elev de bedste forudsætninger for efter evner, anlæg og interesse, at foretage det endelige erhvervsvalg - samt at give eleverne en forståelse for beslægtede fags problemer.
2) At give eleverne faglig indlæring, således at eleverne er bekendt mod fagets værktøjer, maskiner og arbejdsmetoder, når de møder første praktikophold i en grønlandsk virksomhed indenfor det valgte fag.
3) Ved hjælp af almen undervisning at give eleverne forudsætninger for at forstå sin egen placering og det grønlandske erhvervslivs placering i forhold til det øvrige samfund.

§ 7. 2. del af uddannelsen foregår vekselvis på skole og i praktisk arbejde.
Stk. 2. Uddannelserne opbygges således, at de kan forlades på et passende trin med erhvervskompetence og således, at uddannelsesforløbet senere kan fortsætte.

 

Kapitel  IV.

§ 8. Den ugentlige undervisningstid fastsættes til min. 40 timer. Heraf skal min. 25% forbeholdes almenundervisning.
Stk. 2. De i uddannelsesmeddelelserne nævnte timetal kan suppleres med timer i valgfrie fag efter den enkelte elevs behov og ønsker, idet der kan oprettes hold efter reglerne i lov om fritidsundervisning i Grønland. Beskrivelse af uddannelsens mål, indhold og forløb udsendes som separate uddannelsesmeddelelser.

 

Kapitel V.
Praktikuddannelsen

§ 9. Praktikuddannelsen foregår på et eller flere af brancheudvalgene godkendte praktiksteder for elever, der af skolen skønnes egnet til at fortsætte i uddannelsens 2. del.
Stk. 2. Aftale med en elev om praktikuddannelse i 2. del indgås ved benyttelse af en formular, der godkendes af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet. Aftalen skal indeholde oplysninger om elever, praktiksted, uddannelsesområde, uddannelsestiden og uddannelsens omfang, herunder varighed og fordeling af obligatoriske kurser for brancheskolen. Aftalen underskrives af praktikstedet og eleven og tillige af forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år ved aftalens oprettelse.
Stk. 3. Formidlingen af praktikpladser sker gennem brancheskolen (studie/praktikvejlederen), som varetager  kontakten til de enkelte arbejdsmarkedskontorer, der lokalt formidler praktikaftale.
Stk. 4. De i landstingsforordningen nr. 6 af 24. oktober 1980, om konsulentformidling i Grønland nævnte erhvervskonsulenter medvirker ved tilsynet med de i kommunen og/eller regionen værende praktikpladser for EFG-elever og disse elevers gennemførelse af praktikopholdene.
Stk. 5. De nærmere bestemmelser om praktikaftalens registrering og indkaldelse til 2. dels skoleophold fastsættes af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter indstilling fra brancheudvalget. Arbejdsmarkedskontorerne attesterer, at aftalen er i overensstemmelse med de af landsstyremedlemmet fastsatte regler, og at praktikstedet er godkendt af brancheudvalget.

§ l0. I praktikperioden gælder de i S.I.K-overenskomsten fastsatte regler om løn- og ansættelsesforhold samt  reglerne om arbejderbeskyttelse, ferie m.v. Praktikstedet er forpligtet til at beskæftige eleven i henhold til de for uddannelsen fastsatte retningslinier. Kun undtagelsesvis kan beskæftigelse omfatte arbejde, som ikke er anført i disse retningslinier. Eleven er forpligtet til at deltage i de af praktikstedet pålagte opgaver i overensstemmelse med ovennævnte retningslinier for beskæftigelse. Aftaleforholdet omfattes af de almindeligt gældende ordensregler for praktikstedets øvrige personale.

 

Kapitel VI.
Optagelsesbetingelser

§ 11. Ansøgere til optagelse skal normalt have gennemgået 11 års skolegang og have tilfredsstillende udtalelse fra folkeskolen om forudsætninger for at kunne indgå i en erhvervsfaglig grunduddannelse.
Stk. 2. Ansøgere med andre forudsætninger, f.eks. erhvervet gennem erhvervsarbejde, anden uddannelse, erhvervsintroducerende kurser, deltagelse i samfundstjeneste m.v. vil kunne indstilles til optagelse i uddannelsen. Stk. 3. Uddannelsesinspektoratet bekendtgør senest 1. februar betingelser for og fremgangsmåde ved ansøgning om optagelse til basisuddannelsen det pågældende år. Dette bekendtgøres i videst muligt omfang i den landsdækkende grønlandske presse samt lokalpressen.
Stk. 4. Brancheskolen tager stilling til optagelse efter de af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender fastsatte retningslinier inden udgangen af april måned.
Stk. 5. Såfremt en ansøger ikke optages på skolen, skal afslaget begrundes, og pågældende henvises til erhvervsvejledning på arbejdsmarkedskontoret i hjemkommunen. De af skolen meddelte afslag kan indankes for uddannelsesinspektoratet.
Stk. 6. Den der allerede har gennemgået et eller flere moduler af de erhvervsfaglige grunduddannelser, samt de fastsatte praktikperioder, kan optages i undervisningen på næstfølgende modul, hvis der er plads. Såfremt det eller de tidligere moduler ligger mere end 2 år tilbage, eller der skiftes uddannelsesretning, kan optagelse på et modul betinges af gennemgang af en efter skolens vurdering relevant supplerende uddannelse.

 

Kapitel VII.

§ 12. Efter indstilling fra brancheudvalget kan landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender fastsætte bestemmelser om tilrettelæggelse af kompetencegivende bedømmelser, prøver eller lignende.

 

Kapitel VIII.
Uddannelsens afslutning

§ 13. Til elever, der har gennemført basisuddannelsen (1.del) i overensstemmelse med uddannelsesplanen, udsteder skolen et uddannelsesbevis.
Stk. 2. Efter gennemført 2. dels uddannelse, udsteder skolen og brancheudvalget et uddannelsesbevis på grundlag af erklæringer fra skolen og praktikstedet om den gennemførte uddannelse.
Stk. 3. Hvis uddannelsen ikke gennemføres, har eleven ret til dokumentation, der beskriver den gennemgåede uddannelse.
Stk. 4. Uddannelsesinspektøren fastsætter efter indstilling fra brancheudvalget regler for uddannelsesbevisernes nærmere udformning, for bevisernes udstedelse samt dokumentation i medfør af stk. 3.

 

Kapitel IX.
Særlige bestemmelser

§ 14. Uddannelsesinspektøren kan efter indstilling fra brancheudvalget tillade midlertidige afvigelser fra denne bekendtgørelse, som et led i et fortsat udviklingsarbejde.

§ 15. Bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. juli 1981, skal optages til revision senest den 1. januar 1983
Grønlands Hjemmestyre, den 3. april 1981
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen