Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. maj 1981 om bygningsmyndigheden i Grønland.

I medfør af § 25 i landstingsforordning nr. l af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og
bebyggelse fastsættes:

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre er bygningsmyndighed.

§ 2. Den lokale bygningsmyndighed varetages på Hjemmestyrets vegne af Grønlands tekniske Organisation, lokalt repræsenteret ved GTO's byggetjeneste.

§ 3. Bygningsmyndigheden varetages på grundlag af bestemmelserne i "Vejledning for projektering af bygnings- og anlægsarbejder i Grønland", udarbejdet og udsendt af GTO siden 1. juni 1971 samt "Regler og vejledning for indhentning af bygningsmyndighedens tilladelse til opførelse og ibrugtagen af bygninger i Grønland" udarbejdet af GTO, februar 1978 med de ændringer vedrørende dispensationer og klageadgang, der følger af nærværende bekendtgørelse.

§ 4. Dispensationer meddeles på Grønlands Hjemmestyres  vegne af GTO's rådgivende afdeling, Godthåb, til hvem ansøgninger stiles, bilagt den lokale bygningsmyndigheds udtalelse.
Stk. 2. Det påhviler den lokale bygningsmyndighed at høre berørte naboer vedrørende byggeri, hvortil dispensation kræves. Dispensationer fra brand- og lysafstande, som fastsat i bekendtgørelse af 29. oktober 1962 om bygningsafstande i Grønland, kan først meddeles, når der er forløbet to uger efter at den lokale bygningsmyndighed har oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvortil der søges dispensation, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes til bygningsmyndigheden inden 2 uger. Fristen på 2 uger regnes fra det tidspunkt, hvor den lokale bygningsmyndigheds meddelelse til berørte naboer er kommet frem.
Stk. 3. Dispensation fra bestemmelserne i "Landsrådsvedtægt af 25. november 1960 om anvendelse af petroleum og olie i skorstenstilsluttede fyringsanlæg i Grønland" og "Landsrådsvedtægt af 26. maj 1954 om brug af petroleum i Grønland som ændret ved Landsrådsvedtægt af 9. juli 1958" behandles efter disse vedtægters særlige dispensations- og klagebestemmelser.

§ 5. Klager over de af GTO's rådgivende afdelings trufne afgørelser i henhold til § 4 stk. l stiles til Grønlands Hjemmestyre, der er ankeinstans.
Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, en afgørelse er meddelt.

§ 6. Klager over en lokal bygningsmyndigheds afgørelse stiles til Landsplanudvalget, der er ankeinstans.
Stk. 2. Klagefristen er fire uger fra den dag, en afgørelse er meddelt.

§ 7. Overtrædelser straffes i henhold til § 31. i Landstingsforordningen om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. maj 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens