Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 3. april 1981 om brancheudvalg.

I medfør af landstingsforordning nr. 4. af 24. oktober 1980 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, landstingsforordning nr. 5 af 24. oktober 1980 om erhvervsfaglige grunduddannelser i Grønland samt landstingsforordning nr. 7 af 20. oktober 1980 om socialpædagogiske uddannelser, fastsættes følgende regler for nedsættelse af brancheudvalg, disses opgaver og ansvar samt for brancheudvalgenes sammensætning.

 

Kapitel 1.
Formål.

§ 1. For hvert hovederhvervsområde nedsættes et brancheudvalg, der som rådgivende organ for Erhvervsuddannelsesområdet, har følgende opgaver:
Stk. 2. Brancheudvalget skal afgive indstilling til Erhvervsuddannelsesrådet om uddannelsernes mål og indhold, samt om retningslinier for uddannelsen på praktikstederne.
Stk. 3. Brancheudvalget skal afgive indstilling til Erhvervsuddannelsesrådet om retningslinier for godkendelse af praktiksteder, godkende praktikstederne og ligeledes godkende praktikaftaler.
Stk. 4. Brancheudvalget afgiver indstilling til Erhvervsuddannelsesrådet om iværksættelse af efter- og videreuddannelse, samt omskoling indenfor de pågældende brancheområder.
Stk. 5. Efter landsstyremedlemmets godkendelse af det faglige uddannelsesniveau, har brancheudvalget til opgave at påse, at dette niveau holdes, for så vidt angår al faglig undervisning, som gennemføres på skolerne.

§ 2. Brancheudvalget fører tilsyn med den faglige undervisning på skolerne og kan påtale eventuelle utilfredsstillende forhold overfor forstanderen.
Stk. 2. Brancheudvalget tager stilling til eventuel bortvisning af elever fra undervisningen efter indstilling fra forstanderen.

§ 3. Brancheudvalget kan nedsætte mindre midlertidige arbejdsgrupper indenfor de enkelte fagområder til at bistå brancheudvalget med dets opgaver.
Stk. 2. Brancheudvalget kan indstille til uddannelsesinspektøren, at der indkaldes særlige sagkyndige til at bistå med det fortsatte udviklingsarbejde.

§ 4. Brancheudvalgets afgørelse kan indankes for Erhvervsuddannelsesrådet.

§ 5. Udgifterne ved brancheudvalgenes virksomhed afholdes af den udøvende institution.

 

Kapitel II.
Brancheudvalgenes sammensætning

§ 6. Brancheudvalget for Bygge- og anlægsområdet sammensættes således:
1) 2 medlemmer udpeges af Den grønlandske arbejdsgiverforening. 2 medlemmer udpeges af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat, S.I.K. De pågældende medlemmer skal have tilknytning til de respektive brancheområder. Såfremt de udpegede medlemmer ikke er fra skolebyen, udpeges der tillige lokale suppleanter.
2) l medlem udpeges af Grønlands Tekniske Organisation.
3) l medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.
4) l medlem udpeges af skolens lærerråd.
5) l medlem udpeges af skolens elevråd.
6) l medlem udpeges af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.

§ 7. Brancheudvalget for Jern- og metalområdet sammensættes således:
1) 2 medlemmer udpeges af Den Grønlandske Arbejdsgiverforening. 2 medlemmer udpeges af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat, S.I.K. De pågældende medlemmer skal have tilknytning til de respektive brancheområder. Såfremt de udpegede medlemmer ikke er fra skolebyen, udpeges der tillige lokale suppleanter.
2) l medlem udpeges af Grønlands Tekniske Organisation.
3) l medlem udpeges af kommunalbestyrelsen.
4) l medlem udpeges af skolens lærerråd.
5) l medlem udpeges af skolens elevråd.
6) l medlem udpeges af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.

§ 8. Brancheudvalget for Handels- og kontorområdet sammensættes således:
1) 2 medlemmer udpeges af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat, S.I.K.
2) l medlem udpeges af Den Kongelige Grønlandske Handel.
3) l medlem udpeges af De Grønlandske Kommuners Landsforening.
4) l medlem udpeges af Foreningen for næringsdrivende i Grønland.
5) l medlem udpeges af kommunen.
6) l medlem udpeges af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.
7) l medlem udpeges af skolens personaleråd.

§ 9. Brancheudvalget for det Socialpædagogiske område sammensættes således:
1) l medlem udpeges af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat, S.I.K,
2) l medlem udpeges af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, B.U.P.L.
3) l medlem udpeges af Danske Socialpædagogers Landsforbund, D.S.L.
4) l medlem udpeges af De Grønlandske Kommuners Landsforening.
5) l medlem udpeges af Direktoratet for Kultur- og undervisning.
6) l medlem udpeges af Socialdirektoratet.
7) l medlem udpeges som repræsentant for forældre.
8) l medlem udpeges af skolens elevråd.
9) l medlem udpeges af skolens lærerråd.
10) l medlem udpeges af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.

§ l0. Forstanderne på de enkelte brancheskoler fungerer som sekretær for brancheudvalgene og tilrettelægger udvalgets arbejde i samarbejde med forretningsudvalget.
Stk. 2. Forstanderne har ingen stemmeret i udvalget.

§ 11. Brancheudvalget udarbejder sin egen forretningsorden.

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. april 1981
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen