Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 18. marts 1981 om tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne.

I henhold til landstingsvedtægt nr. 1 af 24. oktober 1979 om tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne, kan Grønlands Hjemmestyre yde tilskud til kommuner og andelsforeninger til delvis dækning af udgifterne til opførelse i grønlandske bygder af elforsyningsanlæg, vandforsyningsanlæg og produktionsanlæg.

 

Kapitel 1.
Generelle bestemmelser

§ 1. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til kommuner og andelsforeninger til opførelse i bygder af:
a) elforsyningsanlæg med fordelingsnet,
b) vandforsyningsanlæg med fordelingsnet,
c) produktionsanlæg, der har til formål at forarbejde kød og fisk til menneskeføde og dyrefoder med henblik på videresalg,
d) produktionsanlæg og værksteder til forarbejdning af skind, ben og andet til kunst, brugsgenstande, redskaber o.lign. med henblik på videresalg.

§ 2. Til opførelse af kommunale anlæg med fordelingsnet i bygder kan Grønlands Hjemmestyre yde tilskud med indtil 70% af de samlede etableringsudgifter til elforsyningsanlæg, og med indtil 85% af de samlede etableringsudgifter til vandforsyningsanlæg.
Stk. 2. Den resterende del af etableringsudgifterne skal tilvejebringes af vedkommende kommune.

§ 3. Til opførelse af andelsforeningers anlæg i bygder kan Grønlands Hjemmestyre yde tilskud med indtil 71 1/4% af de samlede etableringsudgifter til elforsyningsanlæg med fordelingsnet og til produktionsanlæg, og med indtil 86 1/4% af de samlede etableringsudgifter til vandforsyningsanlæg med fordelingsnet.
Stk. 2. Andelsforeningen skal tilvejebringe mindst 2½% af etableringsudgifterne.
Stk. 3. Den resterende del af etableringsudgifterne skal tilvejebringes af vedkommende kommune.

 

Kapitel 2.
Vilkår for tilskud

§ 4. Andelsforeningens eget indskud kan evt. helt eller delvis financieres ved lån.
Stk. 2. Vedkommende kommune kan med tilsynsrådets godkendelse yde andelsforeningen lån, herunder rente- og afdragsfrit lån, garanti for lån i et kreditinstitut eller tilskud.
Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan andelsforeningens eget indskud evt. helt eller delvis præsteres i form af eget arbejde.

§ 5. Såfremt der i el-, vand- eller produktionsanlægget indgår anlæg eller dele af anlæg tilhørende staten, skal ansøgning om overtagelse indsendes til Rigsombudet.
Stk. 2. Såfremt der i el-, vand- eller produktionsanlægget indgår anlæg eller dele af anlæg tilhørende Grønlands Hjemmestyre, skal ansøgning om overtagelse indsendes sammen med ansøgningen om tilskud til etableringsudgifterne.

§ 6. Et statsejet vand- eller elforsyningsanlæg kan vederlagsfrit overdrages til en kommune eller en andelsforening.
Stk. 2. Såfremt der i kommunens eller andelsforeningens vedtægter er fastsat bestemmelser om erlæggelse af særlige indskud som betingelse for opnåelse af vand- eller elforsyningen, kan overdragelsen gøres betinget af, at offentlige institutioner, som ved overdragelsen forsynes fra det statslige anlæg, ikke skal erlægge særlige indskud.

§ 7. Kommunalt drevne forsyningsanlæg kan kun opnå tilskud, såfremt der foreligger en kommunal vedtægt om forsyningsanlægget og dets drift.
Stk. 2. Den kommunale vedtægt skal være stadfæstet af kommunernes tilsynsråd.
Stk. 3. Kommunale vedtægter skal indeholde bestemmelser om:
a) at offentlige institutioner opnår el- eller vandforsyning på samme vilkår som øvrige forbrugere.
b) at taksterne for el- eller vandforsyning er ens for alle forbrugere.
c) at taksterne fastsættes, således at de dækker løbende driftsudgifter, vedligeholdelsesudgifter, afskrivninger til henlæggelse i fond til genanskaffelser og til reservefond samt renter af evt. lånt kapital.
d) at de årlige afskrivninger, der beregnes af anskaffelsesværdien, herunder også værdien af evt. overtagne statsanlæg, fastsættes under rimelig hensyntagen til vedkomrende aktivs forventede levetid. For såvidt angår elværker kan afskrivningerne beregnes som et beløb svarende til 15% af aktivernes værdi.
e) at der udarbejdes et reglement for el- eller vandforsyningen indeholdende de fornødne bestemmelser af teknisk og sikkerhedsmæssig art, samt regler om øvrige vilkår, herunder betalingsbestemmelser for eleller vandforsyningen.
f) at det reviderede regnskab snarest muligt efter regnskabsafslutningen sendes til Grønlands Hjemmestyre.
g) at der etableres særskilt regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse vedrørende el- eller vandforsyningen.

§ 8. Forsyningsanlæg og produktionsanlæg, som drives af en andelsforening, kan kun opnå tilskud, såfremt der foreligger en vedtægt om vedkommende forsynings- og produktionsanlæg og dets drift.
Stk. 2. Andelsforeningens vedtægter skal være godkendt af Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 3. Andelsforeningers vedtægter om produktionsanlæg skal indeholde bestemmelser om:
a) at offentlige institutioner kan optages som medlemmer uden at deltage i noget medlemsansvar.
b) at de tilskudsydende parter kan kræve sig repræsenteret i bestyrelsen med hver en repræsentant med stemmeret.
c) medlemmernes hæftelse for andelsforeningens forpligtelser.
d) medlemmernes leveringspligter og leveringsrettigheder.
e) produktionsanlæggets daglige ledelse.
f) medlemmernes optagelse og udtræden af andelsforeningen.
g) andelsforeningens opløsning.
h) andelsforeningens regnskaber og fordeling af evt. overskud.
i) at de årlige afskrivninger fastsættes under rimelig hensyntagen til aktivernes forventede levetid.
j) at de reviderede regnskaber snarest muligt efter regnskabsafslutningen sendes til hver af de tilskudsydende parter.
Stk. 4. Andelsforeningers vedtægter om el- eller vandforsyningsanlæg skal indeholde bestemmelser om:
1) forhold fastsat i henhold til § 7, stk. 3, pkt. a), b), c), d), e), f), g).
2) forhold fastsat i henhold til § 8, stk. 3, pkt. a), b), c), f), g), h).

§ 9. Tilskud fra Grønlands Hjemmestyre er betinget af, at vedkommende kommunalbestyrelse påtager sig ansvaret for:
1) at etablere en effektiv administration med byggeriet.
2) at etablere tilsyn med byggeriet.
3) at foranledige anlægget behørigt forsikret under og efter byggeriet.
4) at byggeriet gennemføres i overensstemmelse med det godkendte projekt.
5) at føre kontrol med forbruget af de bevilgede beløb.
6) at søge indhentet godkendelse hos Grønlands Hjemmestyre i tilfælde af forventet bevillingsoverskridelse.
7) at der udfærdiges byggeregnskab, når arbejdet er afsluttet.
8) at byggeregnskabet sendes til Grønlands Hjemmestyre.
9) at andelsforeningens egen andel af etableringsudgifterne er tilvejebragt, inden byggeriet påbegyndes.
10) at de fornødne myndighedsgodkendelser er tilvejebragt, inden byggeriet påbegyndes.

§ 10. Grønlands Hjemmestyres tilskud til etableringsudgifterne kan mellemregnes af vedkommende kommune ved en måneds udgang eller ved den årlige regnskabsafslutning.

§ 11. Såfremt en kommune eller andre yder tilskud til nedsættelse af taksten for el- eller vandforsyningen, skal dette tilskud ydes med et bestemt beløb pr. leveret kwh el eller kubikmeter vand.
Stk. 2. Tilskuddet skal fremtræde som en særskilt post i kommunens henholdsvis andelsforeningens regnskab vedrørende forsyningsanlægget.

 

Kapitel 3.
Fremgangsmåde ved behandling af den enkelte tilskudssag

§ 12. Ansøgning om tilskud indsendes til Grønlands Hjemmestyre af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anlægget skal etableres. Dette gælder også, såfremt anlægget etableres ved en andelsforening.
Stk. 2. Ansøgningen skal være Grønlands Hjemmestyre i hænde senest 1. maj i året før anlægget påregnes etableret.

§ 13. Kommunalbestyrelsens ansøgning vedrørende produktionsanlæg skal indeholde følgende materiale:
1) kopi af grundtildeling i bygden.
2) beskrivelse og tegninger af projektet.
3) overslag over forventede anlægsudgifter (håndværkerudgifter, udgifter til maskiner og inventar o.lign., projekteringsudgifter, administrationsudgifter, tilsynsudgifter m.v.).
4) budget over forventede driftsindtægter og driftsudgifter i det første driftsår, bilagt redegørelse for de forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af budgettet.
5) financieringsplan i etableringsårets prisniveau omfattende redegørelse for, hvorledes den fornødne kapital til dækning af anlægsudgifter og driftskapital påregnes tilvejebragt.
6) meddelelse om, at andelsforeningens eget indskud er tilstede.
7) meddelelse om, hvorledes kommunen tilvejebringer sin del af etableringsudgifterne, samt eventuelle supplerende oplysninger vedrørende tilvejebringelse af driftskapital.
8) et eksemplar af andelsforeningens vedtægter samt oplysning om disses vedtagelse på generalforsamlingen og om bestyrelsesmedlemmernes navne.
9) bygningsmyndighedens, sundhedsmyndighedernes, arbejdstilsynets samt andre myndighedsgodkendelser.
10) oplysning om erhvervelse af næringsbrev, autorisationsnumre, eventuel eksporttilladelse o.lign.
11) kopi af andelsforeningens regnskaber samt oplysning om åbningsstatus (formueforhold).
12) kopi af eventuelle købskontrakter, salgsaftaler, samarbejdsaftaler, garantier o.lign.
13) oplysning om, hvorledes driftsledelsen vil blive varetaget.
14) tidplan over byggeriets gennemførelse.

§ 14. Kommunalbestyrelsens ansøgning vedrørende el- eller vandforsyningsanlæg skal indeholde følgende materiale:
1) forhold fastsat i henhold til § 13, pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 9), og 14).
2) et eksemplar af den behørigt stadfæstede kommunale vedtægt.
Stk. 2. Såfremt anlægget etableres ved en andelsforening, skal ansøgningen indeholde følgende materiale:
- forhold fastsat i henhold til § 13, pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), og 14).
Stk. 3. Såfremt anlægget indeholder overtagelse af eksisterende anlæg eller dele af eksisterende anlæg, fremsendes kopi af eventuelle overtagelsesdokumenter.

§ 15. Grønlands Hjemmestyre kan meddele hvilket materiale, der skal fremsendes, udover materiale nævnt i §§ 13 og 14 § 16.

§ 16. I det omfang bevilling foreligger, kan Grønlands Hjemmestyre meddele ansøgeren tilsagn om tilskud inden 1. januar i året, hvor byggeriet kan påbegyndes.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1981.
Stk. 2. Samtidigt ophæves landsstyreområdet for Bygder og yderdistrikters cirkulære nr. 1. af 2. november 1979.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. marts 1981
Anders Andreassen

/

Margrethe Sørensen