Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. januar 1981 om radio- og fjernsynskoncessioner til private eller offentlige sendeanlæg i lokale områder i Grønland.

I henhold til § 2 i lov nr. 583 af 29. november 1978 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland, ikraftsat ved Ministeriet for Grønlands bekendtgørelse nr. 417 af 27. september 1979 om ikraftsættelse af visse love om sagsområders overgang til Grønlands hjemmestyre § 3, fastsættes:

 

§ 1. Nærværende regler gælder alene for koncessionstildeling til anlæg til spredning af radio- og fjernsynsprogrammer for almenheden indenfor lokale områder i Grønland.

§ 2. Koncessionstildeling er betinget af, at koncessionsindehavere tilsikrer en alsidighed i programudbuddet.

§ 3. Sendeanlæg må ikke udnyttes til reklamemæssige eller kommercielle formål.

§ 4. Ansøgning om koncession indgives til kommunalbestyrelsen ledsaget af en teknisk beskrivelse af det påtænkte anlæg og udstyr, herunder oplysning om hvorvidt der er tale om trådløs rundkastning.
Stk. 2. Ansøgningen skal ligeledes indeholde et anlægs- og driftsbudget samt være bilagt vedtægter eller lignende for koncessionshavers virksomhed.

§ 5. Kommunalbestyrelsen fremsender ansøgningen med bilag og sin udtalelse om ansøgningen til Grønlands Radio og orienterer samtidig ansøgeren om udtalelsens indhold.

§ 6. Efter modtagelsen sender Grønlands Radio ansøgningen til Grønlands Televæsen til nærmere teknisk vurdering under hensyn til de generelle og lokale krav til anlæggets drift.

§ 7. Den tekniske vurdering, som sker på baggrund af de gældende regler for radio- og telekommunikation i Grønland, sendes herefter til Grønlands Radio.

§ 8. Grønlands Radio vurderer herefter ansøgningen under hensyn til anlæggets økonomi og kravet om alsidighed i programudbuddet samt overholdelse af gældende ophavsretlige bestemmelser.

§ 9. Grønlands Radio afgiver indstilling om ansøgningen i sin helhed til Radiostyrelsen, som træffer afgørelse i sagen.
Stk. 2. Afgørelsen kan af ansøgeren indbringes for landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.

§ l0. Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter samt udgifter i forbindelse med tilsyn afholdes af koncessionsindehaverne, ligesom disse er ansvarlige for, at anlægget benyttes i overensstemmelse med gældende regler på området.

§ 11. Hvor anlæg allerede forefindes r gives koncessionen for 2 år ad gangen. Skal anlæg først etableres, gives koncession for 3 år.
Stk. 2. Hvor særlige forhold taler derfor, kan der dispenseres fra tidsbestemmelsen.

§ 12. Koncessionshaver skal sikre sig, at anlægget fungerer i overensstemmelse med de vilkår, der er givet ved koncessionsmeddelelsen.

§ 13. Teknisk tilsyn foretages på hjemmestyrets vegne af Grønlands Televæsen, der kan foranstalte eftersyn af sendeanlæggene, og skal have uhindret adgang til at undersøge og afprøve disse.

§ 14. Koncessionshaver er forpligtet til at træffe de efter Grønlands Televæsens skøn nødvendige foranstaltninger til uopholdeligt at forhindre, at de benyttede anlæg forstyrrer anden TV- og radiofonimodtagning samt offentlig og anden lovlig telekommunikation af samfunds- og sikkerhedsmæssig karakter.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid indgive anmodning til Radiostyrelsen om inddragelse af koncessionen, såfremt kommunalbestyrelsen mener, at koncessionsbetingelserne er overtrådt.

§ 16. Koncessionshaver hæfter for eventuelle skader i forbindelse med opsætning, brug og nedtagning af anlægget.
Stk. 2. Såfremt anlægget forvolder skade på 3. mands person eller gods, er et eventuelt erstatningsansvar Grønlands Radio, Grønlands Hjemmestyre og Grønlands Televæsen uvedkommende.

§ 17. Såfremt virksomheden ikke udøves i overensstemmelse med nærværende regler, kan koncessionen inddrages uden varsel.

§ 18. Denne bekendtgørelse træder i kraft pr. 1. marts 1981.




Grønlands Hjemmestyre den 27. januar 1981




Thue Christiansen

/

John E.Jensen