Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 19. januar 1981 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser.

I henhold til § 2, stk. 3 og § 7, stk. 2 i Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Fiskeri- og fangstbeviser, der af kommunalbestyrelserne udstedes i henhold til Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt skal indeholde en bekræftelse af, at indehaveren opfylder de i § 2 i Landstingsloven nævnte betingelser for at måtte drive erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt på det grønlandske fiskeri- og landterritorium samt en angivelse af, om erhvervet drives som hovederhverv, bierhverv eller hobby.

§ 2. Bevis med angivelse af, at indehaveren driver erhvervet som hovederhverv udstedes efter begæring til:
1) Personer, som nævnt i § 2, stk. l i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, der kan godtgøre, at de skaffer sig den væsentligste del af deres livsfornødenheder ved en systematisk udnyttelse af erhvervet som fisker eller fanger.
2) Selskaber, som nævnt i § 2, stk. l i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, der kan godtgøre, at minimum 2/3 af selskabskapitalen ejes af personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver erhvervet som hovederhverv.
Stk. 2. Bevis med angivelse af, at indehaveren driver erhvervet som bierhverv udstedes efter begæring til:
1) Personer, som nævnt i § 2, stk. l i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, der kan godtgøre, at de skaffer sig et nødvendigt supplement til indtjeningen i andet erhverv ved en systematisk udnyttelse af erhvervet som fisker eller fanger.
2) Selskaber, som nævnt i § 2, stk. l i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, der kan godtgøre, at minimum 2/3 af selskabskapitalen ejes af personer, der er i besiddelse af et bevis med angivelse af, at de driver erhvervet som bierhverv.
Stk. 3. Bevis med angivelse af, at indehaveren driver erhvervet som hobby udstedes efter begæring til personer og selskaber, som nævnt i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, der ikke kan godtgøre, at de opfylder betingelserne for at få udstedt bevis for at de driver fiskeri som hoved- eller bierhverv.

§ 3. Fiskeri- og fangstbeviser, som er udstedt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, bevarer deres gyldighed indtil 1. juni 1981.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. november 1980 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser.
Grønlands Hjemmestyre, den, 19. januar 1981
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen