Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

 

§ l. Loven omfatter den grønlandske erhvervsmæssige udnyttelse af de levende ressourcer på det grønlandske fiskeri- og landterritorium, jfr. dog § 14.

§ 2. Erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt på fiskeriterritoriet ved Grønland må kun drives af:
1) Personer, der har og til stadighed har haft fast bopæl i Grønland i de sidste 2 år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund.
2) Stiftelser og foreninger, hvis ledelse udelukkende består af personer som nævnt i nr. 1.
3) Partrederier, hvoraf mindst 2/3 af andelene og hovedparten af kapitalen ejes af personer som nævnt i nr. l, og hvis bestyrende reder er en person som nævnt i nr. 1.
4) Aktieselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar, når mindst 2/3 af en evt. bestyrelse samt flertallet af deltagerne består af personer som nævnt i nr. l, og når hovedparten af selskabets kapital ejes af personer som nævnt i nr. 1.
5) Andre selskaber, hvoraf mindst 2/3, herunder de fuldt ansvarlige deltagere, er personer som nævnt i nr. l, og når hovedparten af selskabets kapital ejes af personer som nævnt i nr. 1.
Stk. 2. Hvis stiftelser, foreninger eller selskaber er deltagere i partrederier eller i de under stk. l, nr. 5 nævnte selskaber, må disse deltagere opfylde betingelserne for selv at kunne drive erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.
Stk. 3. Personer og selskaber m.v., der er nævnt i stk. l, må kun drive erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt på fiskeriterritoriet ved Grønland, hvis de er i besiddelse af et bevis for, at de opfylder betingelserne i stk. 1. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan fastsætte bestemmelser om, at beviset skal angive, hvorvidt erhvervet drives som hovederhverv eller som bierhverv.
Stk. 4. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan fastsætte bestemmelser om begrænsninger i adgangen til erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt for personer og selskaber m.v., der ikke driver erhvervet som hovederhverv.
Stk. 5. Det i stk. 3 nævnte bevis gælder for 5 år og udstedes af kommunalbestyrelsen på det sted, hvor personen har bopæl, eller hvor selskabet m.v. har hjemsted. Inden for 5 års perioden kan dokumentation for, at betingelserne stadig opfyldes, kræves af den pågældende kommunalbestyrelse. Beviset kan inddrages, såfremt det konstateres, at betingelserne ikke længere er opfyldt.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen giver Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender meddelelse om indkomne anmodninger om udstedelse af det i stk. 3 nævnte bevis, ledsaget af kommunalbestyrelsens afgørelser og begrundelser herfor.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afslag på anmodning om udstedelse af bevis som nævnt i stk. 3 kan af anmoderen indbringes for Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.
Stk. 8. Uden tilladelse fra Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender er det ikke tilladt at forarbejde eller omlade fisk eller fiskeprodukter på fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 9. Kun fartøjer registreret med hjemsted i Grønland må anvendes til de formål, der er nævnt i stk. l og 8.
Stk. 10. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan under ganske særlige omstændigheder fravige bestemmelserne i stk. l og 9, når det skønnes af betydning for det grønlandske fiskerierhvervs udvikling.

§ 3. Hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til det grønlandske fiskerierhvervs interesse, kan Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender fastsætte bestemmelser om, at erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt på fiskeriterritoriet ved Grønland kun kan udøves, hvis der er truffet aftale med produktionsanlæg i Grønland om hel eller delvis aftagelse af fangsten.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan fastsætte bestemmelser, hvorefter en del af besætningen på fartøjer, der anvendes til de formål, der er nævnt i § 2, af uddannelsesmæssige hensyn skal være personer som nævnt i § 2, stk. 1.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan for udstedelse af licens til fiskeri efter kvoterede fiskearter for de i § 2, stk. l nævnte personer og selskaber m.v. fastsætte som betingelse, at en bestemt andel af selskabskapitalen ejes af personer, der er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv, og at et bestemt flertal af deltagerne består af personer med sådant bevis.

§ 4. Tilladelses til forsøgsfiskeri og betingelserne herfor på fiskeriterritoriet ved Grønland for de personer og selskaber m.v., der er nævnt i § 2, stk. l udstedes af Landstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter udtalelse fra Grønlands Fiskeriundersøgelser.

§ 5. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan med henblik på administrationen af ressourcernes udnyttelse gennemføre foranstaltninger til regulering af det grønlandske fiskeri, jfr. dog § 14. Ved gennemførelsen af disse foranstaltninger kan tages hensyn til de disponible fangstmængder, den forhåndenværende fangstkapacitet og til en hensigtsmæssigt geografisk udvikling af fiskerierhvervet, herunder kan fastsætte regler om:
1) Opdeling af de disponible fangstmængder tidsmæssigt og på områder.
2) Fordeling af de disponible fangstmængder med nærmere fastsatte kvoter for grupper af fartøjer, for enkelte fiskerfartøjer eller for redskabstyper.
3) Den maksimale fisketid, antallet af landinger og de tilladte fangstmængder pr. landing.
4) Pligt til fangstindberetning i overensstemmelse med foranstaltninger efter pkt. l - 3.
5) Standsning af fiskeri efter og landing af nærmere specificerede arter, når de særlige begrænsninger i henhold til punkt l - 3 tilsigter dette.

§ 6. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan, jfr. dog § 14, for det grønlandske fiskeriterritorium fastsætte følgende bestemmelser om:
1) Fredning af levende ressourcer, herunder om:
a) fredningstider
b) fredede områder
c) forbud mod eller begrænsning af fangst
d) mindstestørrelser.
2) Indretning og brug af fangstredskaber og tilbehør, herunder om forbud mod brug af bestemte redskaber, redskabstyper eller fangstmetoder.
Stk. 2. Efter bemyndigelse fra Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan disse bestemmelser dog fastsættes for en enkelt kommune af vedkommende kommunalbestyrelse med Landsstyrets godkendelse.

§ 7. Erhvervsmæssig fangst og jagt på det grønlandske landterritorium må kun drives af:
1) Personer som nævnt i § 2, stk. 1.
2) Andre, der har opnået tilladelse hertil fra Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan fastsætte bestemmelser om, at de personer, der er nævnt i stk. l, skal være i besiddelse af fangst- og jagtbevis svarende til reglerne i § 2, stk. 3. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan for landterritoriet fastsætte bestemmelser svarende til reglerne i § 2, stk. 3 - 7.

§ 8. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan fastsætte bestemmelser for det grønlandske landterretorium om fredning af levende ressourcer i overensstemmelse med reglerne i § 6, stk. l og 2 samt om begrænsning af fangstindsats.

§ 9. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan fastsætte bestemmelser med henblik på at forhindre overdragelse af fangst, som måtte være taget i strid med bestemmelser fastsat i medfør af §§ 5, 6 og 8, herunder om:
1) Pligt til at give oplysninger om opnået og modtaget fangst.
2) Forbud mod at modtage fangst fra personer og selskaber m.v., der ikke er berettigede til fangst.
3) Forbud mod at modtage fangst efter opnåelsen af en maksimeret fangstmængde.

§ 10. Fiskeriinspektionen og politiet kan lade fiskerfartøjer og fisketransportfartøjer stoppe og borde for at foretage tjenstlige handlinger, herunder eftersyn af skibsdokumenter og undersøgelse af fiskeredskaber og fangst, og kan forlange redskaber indbjærget til tjenstlig undersøgelse. Der kan endvidere gives sådanne fartøjer ordre til at medfølge til havn med henblik på visitation eller oplosning af fangst.

§ 11. Overtrædelsen af § 2, stk. l - 3, stk. 5 - 8, § 4, § 7, stk. l eller undladelse af at efterkomme påbud efter § 10 samt afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller nægtelse af at afgive oplysninger til de i § 10 nævnte myndigheder kan medføre advarsel eller bøde.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan det fastsættes, at også overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne kan medføre advarsel eller bøde.
Stk. 3. Med hensyn til konfiskation gælder reglerne i kriminallov for Grønland herom. Redskaber kan dog konfiskeres i anledning af såvel forsætlige som uagtsomme overtrædelser. Endvidere kan fangsten eller værdien heraf konfiskeres, selv om det ikke med sikkerhed kan godtgøres, at den i det hele hidhører fra det ulovlige forhold.

§ 12. Er der god grund til at antage, at et fartøj er benyttet ved en overtrædelse, der er omfattet af § 11, kan det anholdes af de i § 10 nævnte myndigheder.

§ 13. Sager om de i § 11 nævnte overtrædelser kan afgøres af såvel politiet som chefen for vedkommende fiskeriinspektionsskib ved vedtagelse af bøde og konfiskation og sagsomkostninger efter reglen i kap. 5 § 21 i lov om rettens pleje i Grønland.
Stk. 2. Pådømmelse sker ved Grønlands Landsret.
Stk. 3. Uanset at en sag er afgjort ved vedtagelse som nævnt i stk. l, kan Grønlands Landsret efter den pågældendes begæring tillade, at sagen indbringes for Landsretten. Dette gælder dog kun, såfremt særlige omstændigheder taler derfor og begæring er fremsat snarest muligt efter vedtagelsen eller efter, at ansøgeren er blevet bekendt med de omstændigheder, hvorpå han støtter begæringen.

§ 14. For den grønlandske erhvervsmæssige udnyttelse af de levende ressourcer på det grønlandske fiskeri- og landterritorium ophæves lov nr. 413 af 13. juni 1973 for Grønland om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.
Stk. 2. For regulering af grønlandsk fiskeri, fangst og jagt, der er en direkte følge af internationale forpligtelser, gælder dog fortsat lov for Grønland om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 15. De i henhold til lov nr. 413 af 13. juni 1973 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt udstedte bekendtgørelser og vedtægter forbliver i kraft, indtil de ophæves helt eller delvis med hjemmel i nærværende lov.

§ 16. Loven træder i kraft den 1. november 1980.
Således vedtaget af Grønlands Landsting, den 13. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen