Landstingslov nr. 2 af 2. april 1980 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v. foretages følgende ændringer:

 

1. § 8 affattes således:
"§ 8. Kontrol med afgiftsopkrævningen udøves af de myndigheder, som bemyndiges hertil".

2. I § 15 ændres "idet dog lovens § 2 opretholdes" til:
"dog bortset fra §§ 6-6 d for så vidt angår kontrol med ind- og udførsel af varer, der ikke må forefindes i eller udføres fra Grønland, samt § 2 i lov nr. 660 af 20. december 1978 om ændring af lov for Grønland om indførselsafgifter m.v.".

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. maj 1980.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens