Landstingslov nr. 1 af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.

 

§ 1. Landstingsloven omfatter følgende uddannelses- eller stillingsområder:
1) Ikke-faglært arbejdskraft, herunder specialarbejdere, inden for alle beskæftigelsesområder.
2) Stillinger, hvortil der kræves handels- og kontoruddannelse.
3) Stillinger inden for søtransportområdet.
4) Håndværkere med svendebrev eller uddannelsesbevis for gennemgået erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG).
5) Socialpædagoger.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan bestemme, at andre uddannelses- eller stillingsområder end de i stk. 1 nævnte skal være omfattet af loven. Der kan dog ikke ske udvidelse af lovens anvendelsesområde for personale ansat hos rigsombudsmanden, politimesteren, Grønlands landsret eller i forsvaret.

§ 2. Ansættelse eller anvendelse af anden end lokal arbejdskraft kan inden for de i § 1 nævnte uddannelses- eller stillingsområder kun ske med tilladelse fra det kommunale arbejdsmarkedsudvalg, jfr. dog § 8.

§ 3. Ved lokal arbejdskraft forstås i denne landstingslov personer, der
1) ved landstingslovens ikrafttræden har fast bopæl i Grønland, så længe bopælen i Grønland bevares,
2) er født i Grønland og umiddelbart efter fødslen har haft fast bopæl i Grønland i 5 år,
3) er barn af forældre, hvoraf mindst en opfylder betingelserne i nr. 1 eller 2, eller
4) lever i ægteskab med en person, der opfylder betingelserne i nr. 1, 2 eller 3.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan bestemme, at en person med anden særlig tilknytning til Grønland skal anses som lokal arbejdskraft.

§ 4. Ansøgning om tilladelse efter § 2 indgives til det kommunale arbejdsmarkedsudvalg. Ansøgningen skal indeholde oplysning om arbejdets art og varighed, særlige kvalifikationskrav, kost-og logimuligheder samt lønvilkår.
Stk. 2. Tilladelse betragtes som givet, såfremt arbejdsgiveren ikke har modtaget anden meddelelse inden 14 dage efter ansøgningens indgivelse.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender fastsætter regler om fremgangsmåden ved behandlingen af de i stk. 1 nævnte ansøgninger.

§ 5. Den af arbejdsmarkedsudvalget trufne afgørelse kan af arbejdsgiveren indbringes for kommunalbestyrelsen inden 14 dage efter modtagelse af afgørelsen. Tilladelse betragtes som givet, såfremt arbejdsgiveren ikke har modtaget anden meddelelse inden 1 måned efter, at sagen er indbragt for kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for landsarbejdsnævnet.

§ 6. Arbejdsgivere, der har fået tilladelse til at beskæftige anden end lokal arbejdskraft, skal inden 8 dage anmelde sådanne personers tiltræden eller fratræden til det kommunale arbejdsmarkedskontor, eller hvor et sådant ikke findes, til det kommunale arbejdsmarkedsudvalg.
Stk. 2. Anmeldelse sker på særlige blanketter, som udarbejdes af Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender. Blanketterne udleveres gratis på arbejdsmarkeds- eller kommunekontorerne.

§ 7. For overtrædelse af §§ 2 og 6 kan idømmes bøde.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 8. Landstingsloven gælder ikke de områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan undtage andre nærmere angivne områder fra landstingsloven.
Stk. 2. Besættelse af stillinger i en privat virksomhed eller i en offentlig institution til varetagelse af forundersøgelse, efterforskning og udbyttelse af ikke-levende ressourcer i Grønland i medfør af særskilt bemyndigelse eller bevilling udstedt i medfør af lov, jfr. § 8 i lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyrelov sker efter de i bemyndigelsen eller bevillingen fastsatte bestemmelser.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan bestemme, at særlige kategorier af stillinger, der er nævnt i § 1, stk. 1, ikke skal være omfattet af landstingsloven.

§ 9. Landsstyret fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.
Stk. 2. Landstingsloven finder ikke anvendelse på arbejdsaftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden eller i tilfælde, hvor en arbejdsgiver inden lovens ikrafttræden har indgået aftale om udførelsen af et bestemt arbejde.
Således vedtaget af Grønlands Landsting den 12. marts 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen


Rettelsesblad