Landstingsforordning nr. 7 af 20. oktober 1980 om ændring af landstingsforordning nr. 14 af 24. oktober 1979 om socialpædagogiske uddannelser.

 

I landstingsforordning nr. 14 af 22. oktober 1979 om socialpædagogiske uddannelser ændres, som følger:

 

§ 3, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender nedsætter et brancheudvalg for de socialpædagogiske uddannelser. Brancheudvalgets sammensætning og virke følger de bestemmelser, der er nedfældet i de af landsstyremedlemmet udarbejdede cirkulærer."


§ 28, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Eleverne skal tilbydes studie- og praktikvejledning i 3 hele uddannelsesforløbet. De nærmere regler herom fastsættes af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender."


§ 29 stk. 2 udgår.


§ 29, stk. 4 affattes således:
Stk. 4. Såfremt en ansøger ikke optages på skolen, skal afslaget begrundes. Afslaget kan indankes til landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender, hvis afgørelse er endelig."


§ 34, stk. 1 affattes således:
"Stk. 1. Uddannelsen til socialpædagog afsluttes med eksamen. Ved eksamen medvirker ude fra kommende censorer, der udpeges af landsstyremedlemmet efter indstilling fra brancheudvalget."


§ 37 affattes således:
"§ 37. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan efter indstilling fra brancheudvalget herom tillade midlertidige afvigelser fra disse retningslinier."

 

Disse ændringer træder i kraft med nærværende landstingsforordning pr. 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen