Landstingsforordning nr. 6 af 24. oktober 1980 om en konsulentformidling i Grønland.

I henhold til lov nr. 582 af 29.november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, som ved bekendtgørelse af 27.september 1979 sættes i kraft med virkning fra 1.januar 1981 fastsættes herved følgende:

 

Kapitel I.
Konsulentformidlingens opbygning og opgaver

§ 1. Den centrale, administrative myndighed for konsulentformidlingen er Landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender. Landsstyremedlemmet har som rådgivende organ den af Grønlands landsting nedsatte Erhvervskommision.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender ansætter konsulenter til varetagelse af arbejdsopgaverne i den centrale konsulentformidling.

§ 2. Konsulentformidlingen i Grønland har til opgave at støtte udviklingen af det grønlandske erhvervsliv og skal fremme den erhvervspolitiske målsætning.
Stk. 2. Konsulentformidlingen skal endvidere som led i en aktiv erhvervspolitik følge udviklingen i det grønlandske erhvervsliv og forhold uden for Grønland, som kan have betydning for udvikling af Grønlands erhvervsliv.
Stk. 3. Konsulentformidlingen skal beskrive behovet for teknologisk, uddannelsesmæssig og anden bistand samt oplyse om bistandsmuligheder hos offentlige og private organisationer. Konsulentformidlingen skal sikre at kontakt mellem organisationerne og det grønlandske erhvervsliv etableres.

 

Kapitel II.
Lokale erhvervskonsulenter

§ 3. Kommunen eller flere kommuner i fællesskab kan ansætte erhvervskonsulenter, der har følgende opgaver:
a) at udføre de efter § 2 nævnte opgaver vedrørende det lokale og/eller regionale erhvervsliv,
b) at samarbejde med konsulentformidlingen om opgaver, som ikke kan løses i kommunen og/eller regionen,
c) at samarbejde med organisationer som nævnt i § 2,
d) at holde arbejdsmarkedsudvalget løbende orienteret om initiativer til erhvervsfremmende foranstaltninger, som er iværksat eller planlægges iværksat, samt om erhvervsmæssige spørgsmål, der har principiel eller vidererækkende økonomisk eller beskæftigelsesmæssig betydning,
e) at medvirke ved udarbejdelse af forslag til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger,
f) at medvirke ved og forestå erhvervsvejledningen i kommunen og/eller regionen, omfattende erhvervsorientering og individuel erhvervsvejledning,
g) at medvirke ved tilsynet med de i kommunen og/eller regionen værende praktikpladser for EFG-elever og disse elevers gennemførelse af praktikopholdene,
h) at udarbejde rapport til arbejdsmarkedsudvalget om iværksatte og planlagte erhvervsmæssige foranstaltninger med henblik på udvalgets rapport til kommunalbestyrelsen og landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender,
i) at udarbejde behovstilkendegivelser for uddannelsesmæssige foranstaltninger i kommunen og/eller regionen, som fremsendes til landsstyreområdet for erhvervsmæssige anligqender.

 

Kapitel III.
Tavshedspligt

§ 4. Personalet ved konsulentformidlingen i Grønland og de til kommunerne knyttede erhvervskonsulenter er undergivet tavshedspligt med hensyn til oplysninger af økonomisk eller anden karakter vedrørende enkeltpersoner, tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- og forretningsforhold, som de i kraft af deres stillinger kommer i besiddelse af.
Stk. 2. Tavshedspligten ophører ikke med udtræden af tjenesten.

 

Kapitel IV.
Finansiering

§ 5. Udgifter i forbindelse med driften af den centrale konsulentformidling i Grønland afholdes af Grønlands Landskasse.

§ 6. Udgifter i forbindelse med de lokale, kommunale og/eller regionale erhvervskonsulenters virke afholdes af kommunerne. Grønlands landskasse kan yde tilskud hertil med …………-pct.

§ 7. Interesseorganisationer vil kunne søge tilskud fra Grønlands landskasse til aflønning af konsulenter.

§ 8. Private firmaer og enkeltpersoner vil kunne afkræves betaling for ydet konsultativ bistand.

§ 9. Udgifter ud over løn i forbindelse med uddannelse af erhvervskonsulenter afholdes af Grønlands landskasse, idet der dog efter forhandling med kommunerne kan fastsættes bestemmelser for kommunernes medfinansiering.

 

Kapitel V.
Ikrafttræden

§ 10. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen


Rettelsesblad