Landstingsforordning nr. 5 af 24. oktober 1980 om erhvervsfaglige grunduddannelse i Grønland.

I medfør af landstingsforordning nr. 4 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning § l, stk. 2, fastsættes herved de nærmere regler om indhold af erhvervsfaglige grunduddannelser i Grønland.

 

Formål

§ 1. De erhvervsfaglige grunduddannelser har til formål at uddanne faglært arbejdskraft.

 

Opbygning og indhold

§ 2. EFG-uddannelserne tilrettelægges i tilslutning til folkeskolens 10. klassetrin.
Stk. 2. Uddannelserne skal tilpasses til også at kunne optage uddannelsessøgende , der på et senere tidspunkt ønsker en erhvervsfaglig grunduddannelse.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for Erhvervsmæssige Anliggender fastsætter de nærmere regler for optagelse af elever og om uddannelsesretningernes art, indhold og dimensionering.

§ 3. Uddannelserne, som grupperes i hovedbrancheområder, skal foruden faglig undervisning indeholde undervisning i almene fag, der sigter mod at give eleverne forståelse af samfundet og erhvervslivet.
Stk. 2. Eleverne skal tilbydes studie- og praktikvejledning i hele uddannelsesforløbet. De nærmere regler herom fastsættes af landsstyremedlemmet.

§ 4. EFG-uddannelsen indledes normalt med en basisuddannelse, som har til formål at kvalificere de uddannelsessøgende til en fortsat faglig uddannelse.
Stk. 2. Basisuddannelsen har en varighed på mindst l år og opbygges i faser, hvoraf dele kan foregå uden for en brancheskolen. Basisuddannelsen på brancheskolen vil normalt være af l års varighed. Landsstyremedlemmet fastsætter de nærmere regler om basisuddannelserne.

§ 5. Efter basisuddannelsen tilrettelægges den egentlige faglige uddannelse med praktisk oplæring suppleret med teoretisk undervisning, organiseret af en brancheskole.
Stk. 2. Den praktiske oplæring foregår ved brancheskolens foranledning på et eller flere praktiksteder, eller såfremt brancheskolen ikke kan skaffe det nødvendige antal praktiksteder i offentlige eller private virksomheder, gennem særlig tilrettelagt praktikundervisning. Nærmere regler herom udarbejdes af landsstyremedlemmet.
Stk. 3. Varigheden af den samlede uddannelse efter basisuddannelsen fastsættes for de enkelte uddannelsers vedkommende af landsstyremedlemmet.
Stk. 4. Planerne for den skolemæssige undervisning fastsættes af   landsstyremedlemmet efter indstilling fra brancheudvalget.

§ 6. Efter gennemført uddannelse udstedes der et uddannelsesbevis, hvori brancheskolen dokumenterer, at uddannelsen er gennemført efter de herom fastsatte bestemmelser.

 

Brancheområder

§ 7. Denne forordning omhandler brancheområderne jern og metal, bygge og anlæg samt handel og kontor.
Stk. 2. Brancheområder, hvis uddannelser overføres til erhvervsuddannelsen i Grønland, og nye brancheområders uddannelser indgår under samme forordning.

 

Styringsorganer

§ 8. Landsstyremedlemmet nedsætter ved hver brancheskole et brancheudvalg, hvori arbejdsmarkedsparterne er repræsenteret.
Stk. 2. Brancheudvalgets opgaver fastlægges af Landsstyremedlemmet for Erhvervsmæssige Anliggender.

§ 9. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen


Rettelsesblad