Landstingsforordning nr. 4 af 24. oktober 1980 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.

I henhold til §§ l og 5 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser og § l i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejdsog socialvæsenet fastsættes herved følgende:

 

Kapitel I.
Erhvervsmæssige uddannelser

§ 1. Der skal søges gennemført erhvervsmæssige uddannelser, som fremmer de erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske målsætninger, som fastsættes af Grønlands Landsting.
Stk. 2. Nærmere regler om de enkelte uddannelser, herunder om adgangsbetingelser, indhold, længde og afslutningskrav, fastsættes i særlige cirkulærer udarbejdet af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i overensstemmelse med landstingsforordning nr. 5 om erhvervsfaglige grunduddannelser i Grønland.

§ 2. De erhvervsmæssige uddannelser står åbne, jfr. dog § l, stk. 2, for enhver der
1) har bopæl i Grønland,
2) er født i Grønland og umiddelbart efter fødslen har haft bopæl i Grønland i 5 år,
3) er barn af forældre, hvoraf mindst l opfylder betingelserne i nr. l og 2.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan 2 bestemme, at en person med anden særlig tilknytning til Grønland kan deltage i erhvervsmæssige uddannelser.

§ 3. Undervisningen er vederlagsfri for deltagerne.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan bestemme, at deltagerne i erhvervsmæssige uddannelser helt eller delvis skal betale for de undervisningsmidler, der bliver deltagernes ejendom.

§ 4. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender nedsætter et erhvervsuddannelsesråd, som skal følge udviklingen af de erhvervsmæssige uddannelser og være rådgivende for landsstyremedlemmet i planlægningen og gennemførelsen af erhvervsmæssige uddannelser og ved fastsættelse af uddannelsesstøtteregler. Rådet kan tage ethvert spørgsmål af betydning for de erhvervsmæssige uddannelser op til behandling. Forslag om nye uddannelser, ændring af bestående uddannelser samt udkast til forslag til landstingsfinanslov om erhvervsmæssig uddannelse, uddannelsesstøtte m.v. skal forelægges erhvervsuddannelsesrådet til udtalelse.
Stk. 2. Erhvervsuddannelsesrådet består af en formand og 8 andre medlemmer. Formanden udpeges af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender. Af de øvrige medlemmer udpeges 3 af Grønlands landsting, 2 medlemmer af lønmodtagerorganisationen i Grønland, S.I.K., l medlem af sammenslutningen af fiskere og fangere i Grønland, KNAPP, l medlem af Den grønlandske Arbejdsgiverforening, DGA, og l medlem af Det offentlige aftalenævn. Der udpeges stedfortræder for de 8 sidstnævnte medlemmer.
Stk. 3. Direktørerne for landsstyreområdet for kultur og undervisning og landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender tilknyttes rådet som fast tilforordnede.
Stk. 4. Rådet kan indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 5. Rådets sekretær er uddannelsesinspektøren, jfr. § 5.
Stk. 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender opretter under sit landsstyreområde et uddannelsesinspektorat, der skal varetage administrationen af de erhvervsmæssige uddannelser og forestå uddannelsesplanlægningen.

§ 6. Når beslutning om planlægning af en ny erhvervsuddannelse træffes, nedsætter landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender et fagudvalg. Fagudvalget udarbejder forslag til uddannelsesprogram for den påtænkte uddannelse såvel i henseende til teoretisk som praktisk indhold. Det færdige forslag til uddannelsesprogram forelægges for erhvervsuddannelsesrådet, som afgiver indstilling til landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.

§ 7. Når beslutning om uddannelsens igangsætning er truffet, nedsætter landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender et brancheudvalg for hovederhvervsområdet.

§ 8. Alle erhvervsmæssige uddannelser, der helt eller delvis agtes iværksat for offentlige midler, skal anmeldes for rådet. Anmeldelsen skal indeholde en redegørelse for uddannelsens formål og indhold.

 

Kapitel II.
Uddannelsesstøtte

§ 9. I det omfang, der stilles midler til rådighed af Grønlands landsting, ydes uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, som gennemgår en uddannelse, der gives uden for den grønlandske folkeskole, og som er anerkendt som støtteberettiget af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.
Stk. 2. Støtten ydes til uddannelser i Grønland samt uddannelser uden for Grønland, såfremt de er i overensstemmelse med det grønlandske samfunds behov, og såfremt uddannelsen ikke kan fås i Grønland.

§ 10. Støtte ydes til personer, der har særlig tilknytning til det grønlanske samfund, jfr. § 2.
Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå uddannelsesstøtte, at den uddannelsessøgende har dansk indfødsret. Udlændinge kan opnå uddannelsesstøtte i henhold til internationale overenskomster eller efter regler fastsat af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.

§ 11. Uddannelsesstøtte efter denne landstingsforordning kan ikke ydes til børn af personer, der i henhold til lov eller særlig overenskomst kan oppebære uddannelsestilskud for børn, der opholder sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, som oppebærer offentlig støtte, der tilsigter at dække pågældendes leveomkostninger, kan udelukkes fra uddannelsesstøtte.

§ 12. Uddannelsesstøtte kan ydes i form af stipendier, lån og garanti for studielån i banker og sparekasser i Grønland og Danmark.
Stk. 2. Garanti for studielån omfatter tillige de renter og omkostninger, der følger af låneforholdet.
Stk. 3. Støttens størrelse kan gøres afhængig af den uddannelsessøgendes egne, ægtefælles, samlevers og forældrenes økonomiske forhold.
Stk. 4. Rejse i forbindelse med uddannelsen, herunder ferierejse, ydes oftest som frirejse.

§ 13. Nærmere regler om ydelse af uddannelsesstøtte, herunder om betingelser for støtte, støttens form og støttelse samt om tilbagebetaling af ydet støtte, fastsættes af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender efter indhentet udtalelse fra erhvervsuddannelsesrådet.

§ 14. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender nedsætter et råd, der skal rådgive landsstyremedlemmet i spørgsmål vedrørende uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Rådet består af en formand og 6 andre medlemmer. Uddannelsesinspektøren, jfr. § 5, er formand for uddannelsesstøtterådet. Rådet består i øvrigt af l repræsentant for landsstyreområdet for sociale anliggender, l repræsentant for landsstyreområdet for kultur og undervisning, l repræsentant for De Grønlandske Kommuners Landsforening, l repræsentant for de uddannelsessøgende under boglig uddannelse i Grønland, l repræsentant for de uddannelsessøgende under andre uddannelser i Grønland og l repræsentant fra de uddannelsessøgende, der gennemgår uddannelse i Danmark. Der udpeges stedfortrædere for de sidstnævnte 3 medlemmer.
Stk. 3. Lederen af uddannelsesinpektoratets afdeling for uddannelsesstøtte er sekretær for rådet, jfr. § 15.
Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15. I uddannelsesinspektoratet oprettes en administration til varetagelse af uddannelsesstøtten. Denne administration får en afdeling i Grønland og i Danmark.
Stk. 2. Lederen af afdelingen i Danmark kan deltage i uddannelsesstøtterådets møder.

§ 16. Afgørelser om bevilling af uddannelsesstøtte kan indbringes for landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender, hvis afgørelse er endelig.

 

Kapitel III.
Erhvervsvejledning

§ 17. Kommunerne skal, jfr. landstingsforordning nr. 12 af 16. oktober 1979 om arbejdsformidling i Grønland § l, yde vederlagsfri erhvervsvejledning. Regler herom fastsættes af landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender.

 

Kapitel IV.
Ikrafttræden

§ 18. Forordningen træder i kraft 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen