Landstingsforordning nr. 2 af 21. oktober 1980 om museumsvæsenet.

 

Kapitel 1.
Formål

§ 1. Det grønlandske museumsvæsen skal virke for sikringen af den grønlandske kulturarv ved at registrere, indsamle, bevare og udforske sådanne levn (anlæg, genstande, oplysninger) som tjener til at belyse kulturudviklingen, herunder kunstens udvikling og samspillet mellem mennesker og natur i Grønland gennem tiderne.
Stk. 2. Museumsvæsenet skal over for offentligheden udbrede kendskabet til den grønlandske kulturarv.
Stk. 3. Museumsvæsenet kan endvidere udbrede kendskabet til kulturer uden for Grønland.

 

Kapitel 2.
Grønlands Landsmuseum

§ 2. Grønlands Hjemmestyre opretter og er ansvarlig for driften af en institution under Kultur- og undervisningsdirektoratet Kalaallit Nunaata Katersugaasivia, Grønlands Landsmuseum.

§ 3. Kalaallit Nunaata Katersugaasivia, Grønlands Landsmuseum, skal på landsplan forestå de i §1 nævnte aktiviteter, herunder de opgaver der er pålagt Landsmuseet i medfør af Landstingslov om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger.
Stk. 2. Landsmuseet skal i fornødent omfang yde konsulentbistand over for de i §§ 12 og 13 nævnte andre museer.
Stk. 3. Landsmuseet udsender en årlig beretning om museumsvæsenets virksomhed.
Stk. 4. Landsmuseet skal være tilgængeligt for offentligheden på bestemte tider og vederlagsfrit give adgang for skoler og uddannelsesinstitutioner, der besøger museet som led i undervisning.
Stk. 5. Landsmuseet skal medvirke til, at jordfaste fortidsminder og anlæg, der er fredet, gøres tilgængelige for offentlig fremvisning.

§ 4. Til at forestå Landsmuseets daglige drift ansætter Grønlands Hjemmestyre en museumsleder.

§ 5. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter iøvrigt de nærmere regler for Grønlands Landsmuseums virksomhed.

 

Kapitel 3.
Fund (enkeltgenstande)

§ 6. Fund af gamle genstande, som mennesker har skabt eller brugt, der ligger eller har ligget i jorden eller på søterritoriet, skal indberettes til Landsmuseet. Finderen må ikke forstyrre fundet, med mindre det skønnes nødvendigt straks at tage det helt eller delvis til opbevaring ved overhængende fare for beskadigelse eller ødelæggelse.
Stk. 2. Rester af gravsatte mennesker og dyr er ligeledes omfattet af den i stk. l nævnte indberetningspligt.
Stk. 3. De i stk. l og 2 nævnte genstande og rester tilhører Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 4. Landsmuseet træffer nærmere bestemmelse om opbevaring og placering af de i stk. l og 2 nævnte genstande og rester.

§ 7. Finderen af de i §6 nævnte fund skal i rimeligt omfang have de udgifter dækket, der måtte være afholdt i forbindelse med fundet.
Stk. 2. I ganske særlige tilfælde, ved fund af meget sjældne og værdifulde genstande, kan der udbetales findeløn, hvis størrelse fastsættes af Grønlands Landsmuseum.

 

Kapitel 4.
Forbud mod udførsel

§ 8. Det er forbudt uden tilladelse at udføre fra Grønland genstande fra før 1940, som er af grønlandsk oprindelse eller af særlig betydning til belysning af den grønlandske kulturhistorie, jfr. §1, stk. 1.
Stk. 2. Den i stk. l nævnte tilladelse meddeles af lederen af Landsmuseet, der ligeledes i tvivlstilfælde aldersbestemmer genstanden, der ønskes udført.
Stk. 3. Efter indstilling fra lederen af Grønlands Landsmuseum kan landsstyremedlemmet for kultur og undervisning endvidere meddele udførselsforbud for genstande fra efter 1940, såfremt disse findes af særlig interesse, jfr. stk. 1.

 

Kapitel 5.
Kirkeinventar

§ 9. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter i samarbejde med Kirkenævnet nærmere regler for Grønlands Landsmuseums registrering af kirkeinventar.

 

Kapitel 6.
Grønlands Museumsnævn

§ 10. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning nedsætter efter hvert nyvalg til Landstinget et museumsnævn for Grønland, Grønlands Museumsnævn. Nævnet består af 5 medlemmer, hvoraf landsstyremedlemmet for kultur og undervisning udpeger 2, De grønlandske kommuners Landsforening, andre museer (jfr. §§ 12 og 13) og Statens Museumsnævn hver l medlem. Lederen af Landsmuseet tilforordnes nævnet.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektoratet er nævnets sekretariat.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter nærmere regler om udpegning af repræsentanter for andre museer.

§ 11. Grønlands Museumsnævn er rådgivende i alle museumsfaglige spørgsmål såvel ved landsmuseets som andre museers virksomhed.
Stk. 2. Udgifterne til nævnets virksomhed afholdes af Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter iøvrigt de nødvendige bestemmelser om nævnets virksomhed.

 

Kapitel 7.
Andre museer

§ 12. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan efter indstilling fra Grønlands Museumsnævn godkende andre museer til at forestå hele eller dele af den i §1 nævnte virksomhed inden for et geografisk eller emnemæssigt afgrænset område.
Stk. 2. De i stk. l nævnte andre museer skal opfylde følgende bestemmelser:
1) Museet skal være kommunalt, fælleskommunalt eller selvejende, eller det skal ejes af en forening, hvis formål er museets drift.
2) Museets vedtægter, der skal udarbejdes på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af kultur- og undervisningsdirektoratet, skal godkendes af Grønlands Museumsnævn.
3) Museet skal have en rimelig museumsmæssig standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne standard.
4) Museet skal indsende regnskab, budget og årlig beretning til Grønlands Museumsnævn.

§ 13. Grønlands Hjemmestyre kan efter indstilling fra Grønlands Museumsnævn yde tilskud til andre museer, såfremt følgende bestemmelser yderligere er opfyldt:
1) Museets leder skal have de fornødne faglige kvalifikationer og være godkendt af Grønlands Museumsnævn.
2) Lederens aflønning skal være godkendt af Grønlands Hjemmestyre.
3) Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og vederlagsfrit give adgang for skoler og uddannelsesinstitutioner, der besøger museet som led i undervisningen.

 

Kapitel 8.
Tilskud

§ 14. Kommunerne kan yde tilskud til andre museer, der er godkendt i henhold til §12.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til museer godkendt efter §13 med 40% af de tilskud, museet opnår fra kommunen og anden side.
Stk. 3. Tilskuddene skal anvendes til museets drift. I det omfang, hvori det er foreneligt med museumsvirksomheden, kan et museum tillige påtage sig andet kulturformidlende arbejde.
Stk. 4. I beregningsgrundlaget for tilskud fra hjemmestyret kan alene indgå tilskudsdele, der anvendes til egentlige driftsudgifter og museumstekniske installationer.

 

Kapitel 9.
Særlige bestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 15. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan i særlige tilfælde som en midlertidig ordning fravige forordningens bestemmelser i det omfang, det anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for forordningens område.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed i henhold til stk. 1.

§ 16. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af de i forordningen nævnte foranstaltninger, herunder eventuelle overgangsbestemmelser.

§ 17. Denne forordning træder i kraft pr. 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen