Landstingsforordning nr. 1 af 16. oktober 1980 om folkehøjskoler.

 

Kapitel I.
Formål og virksomhed

§ 1. Folkehøjskoler tilbyder voksne elever en almendannende undervisning og kan inden for denne give enkelte fag eller faggrupper en fremtrædende plads.
Stk. 2. Folkehøjskoler kan i særlige tilfælde tilbyde rettighedsgivende undervisning efter regler, der kan fastsættes af Kultur- og undervisningsdirektionen.

 

Kapitel II.
Godkendelse og tilsyn

§ 2. Folkehøjskoler skal for at kunne opnå støtte efter denne forordning være godkendt af Kultur- og undervisningsdirektionen.
Stk. 2. Kapacitetsmæssig udvidelse af allerede godkendte højskoler kræver ligeledes Kultur- og undervisningsdirektionens godkendelse.

§ 3. Godkendelse af folkehøjskoler meddeles i øvrigt under følgende betingelser:
1) Skolen skal være en privat, selvejende institution, hvis vedtægter er godkendt af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.
2) Skolens forstander skal være godkendt af landsstyremedlemmet for kultur- og undervisning.
3) Skolen skal råde over egnede lokaler og det fornødne udstyr.
4) Skolens kursusplan skal være godkendt af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.
Stk. 2. Et kursus anses som godkendt, når det er omfattet af den godkendte kursusplan eller er særligt godkendt af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning.

§ 4. Kultur- og undervisningsdirektionen kan tilbagekalde en meddelt godkendelse, hvis skolen ikke længere opfylder betingelserne efter § 3 . Direktionen kan endvidere tilbagekalde godkendelsen, hvis skolens undervisning eller øvrige forhold findes åbenbart i strid med bestemmelserne i § 1.
Stk. 2. Tilbagekaldelse af godkendelse efter stk. l, 2. pkt. kan kun ske efter forhandling med den pågældende folkehøjskoles bestyrelse.

§ 5. Kultur- og undervisningsdirektøren fører på vegne af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning tilsyn med folkehøjskoler.

 

Kapitel III.
Tilskud

§ 6. Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til godkendte folkehøjskoler under følgende betingelser:
1) Skolen skal i finansåret have gennemført ét godkendt kursus af mindst 20 ugers varighed eller to godkendte kurser hvert af mindst 12 ugers varighed.
2) Skolen skal som gennemsnit af de 3 seneste finansår, i hvilke den har været i virksomhed, have haft mindst 18 årselever. Har skolen haft mindre end 36 ugers godkendt undervisning i et finansår, nedsættes det krævede antal årselever for det pågældende år efter forholdet mellem det faktiske antal undervisningsuger og 36.
3) Skolens forstander og lærere skal være aflønnet efter regler, der fastsættes af landsstyremedlemmet for kultur og undervisning. De øvrige ansættelsesvilkår skal være skriftligt aftalt.
4) Skolens forstander og lærere skal over for landsstyremedlemmet for kultur og undervisning have godtgjort, at der er sikret dem en passende pension.
Stk. 2. Årselevtallet er summen af elever på godkendte kurser i de enkelte undervisningsuger i finansåret divideret med 36. Der medregnes kun elever, der opfylder aldersbetingelserne for at opnå støtte, jfr. §9, stk. 1. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter regler om medregning af elever, som ikke har dansk indfødsret, eller som kun følger en del af et godkendt kursus.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i stk. l, nr. l og 2.

§ 7. Til et fuldt undervisningsår kræves mindst 36 ugers godkendt undervisning.
Stk. 2. Er skolens kapacitet ikke fuldt udnyttet til godkendt undervisning i et omfang svarende til 36 uger, kan der efter landsstyremedlemmet for kultur og undervisnings nærmere bestemmelse foretages en forholdsmæssig nedsættelse af de udgifter, som indgår i tilskudsgrundlaget.

§ 8. Tilskuddet beregnes på grundlag af årselevtallet og fastsættes på Grønlands Landstings årlige finanslov.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter nærmere regler om beregningsgrundlaget.

 

Kapitel IV.
Elevstøtte

§ 9. Til nedbringelse af elevbetalingen yder elevernes hjemkommuner støtte til elever på folkehøjskoler, der ved kursets begyndelse er fyldt 17 1/2 år.
Stk. 2. Efter indstilling hvert år fra bestyrelserne for de godkendte folkehøjskoler fastsætter landsstyremedlemmet for kultur og undervisning en ugentlig elevbetaling som grundlag for støttens beregning.
Stk. 3. Efter indstilling fra De grønlandske kommuners landsforening fastsætter landsstyremedlemmet, i hvilket forhold den godkendte elevbetaling skal dækkes af eleven og dennes hjemkommune. Hjemkommunens andel fastsættes under hensyntagen til elevens økonomiske forhold og må maksimalt udgøre 80% af den godkendte elevbetaling.

§ 10. Det offentlige yder kun støtte til elever, der deltager i et godkendt kursus af mindst l uges varighed.

§ 11. Landsstyremedlemmet for kultur og undervisning fastsætter regler om fremgangsmåden ved ansøgning om elevstøtte og om dennes udbetaling.

 

Kapitel V.
Tilskud til fortsat uddannelse

§ 12. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til kurser til fortsat uddannelse af skolernes forstandere og lærere.

§ 13. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til aflønning af forstandere og lærere, der har hel eller delvis tjenestefrihed under fortsat uddannelse.

 

Kapitel VI.
Forsøgsvirksomhed

§ 14. Kultur- og undervisningsdirektionen kan fravige forordningens bestemmelser i det omfang, dette er påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for forordningens område.
Stk. 2. Efter landsstyremedlemmet for kultur og undervisnings bestemmelse kan Grønlands Hjemmestyre yde tilskud til forsøgsundervisning inden for forordningens område.

 

Kapitel VII.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 15. Denne forordning træder i kraft 1. januar 1981.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af de i forordningen nævnte foranstaltninger, herunder eventuelle overgangsbestemmelser.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen