Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 4. december 1980 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

I henhold til Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt §§ 5 og 6 fastsættes:

 

§ 1. Adgang til rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W gives kun til fartøjer over 80 BRT på vilkår, at hele fangsten fra dette område landes som rå rejer til bearbejdning ved produktionsanlæg i Grønland.

§ 2. For 1981 er den højst tilladte fangstmængde for rejer i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W fastsat til 3.000 tons incl. udkast.
Stk. 2. Når kvoten for rejer i det ovenfor nævnte område er opfisket, indstilles fiskeriet. Meddelelse herom kan af rigsombudsmanden i Grønland gives i radio og presse.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse kan medføre advarsel, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. december 1980
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen