Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 13. november 1980 om garanti ydet af Grønlands Hjemmestyre for bank- og sparekasselån til uddannelsessøgende.

I henhold til landstingsforordning nr. 4 af 24. oktober 1980 om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, § 13 fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan på Grønlands landskasses vegne yde garanti for studielån optaget i banker og sparekasser i Grønland og Danmark af uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i § 2.

§ 2. Garanti for studielån kan ydes til uddannelsessøgende som:
1) opfylder betingelserne i landstingsforordningens § 10,
2) gennemgår en uddannelse, der er anerkendt som støtteberettiget af landsstyremedlemmet,
3) følger den påbegyndte uddannelse på forsvarlig måde.

§ 3. I et støtteår (1. august til 31. juli det følgende år), kan der højst ydes garanti for lån inden for et af landsstyremedlemmet fastsat beløb.
Stk. 2. Ved uddannelser med kortere støtteperiode end et år nedsættes garantibeløbet forholdsmæssigt. Det samme gælder, såfremt støtteperioden af andre grunde, som f.eks. uddannelsens afslutning i løbet af støtteperioden, er kortere end et år.
Stk. 3. Garantien omfatter udover lånehovedstolen også renter og omkostninger m.v. følger af låneforholdet.

§ 4. Tilsagnet om garanti skal angives størrelsen af den lånehovedstol indenfor hvilken garantien meddeles.
Stk. 2. Tilsagnet udleveres den uddannelsessøgende, der herefter kan træffe aftale med en bank eller sparekasse om eventuel opnåelse af lån med garanti.
Stk. 3. For lånet udstedes gældsbrev på en af landsstyremedlemmet godkendt formular.
Stk. 4. Udbetaling skal ske således, at lånet fordeles på månedlige lige store beløb i låneperioden. Landsstyremedlemmet kan bestemme, at lånet skal indbetales til Grønlands landskasse.

§ 5. Pengeinstituttet tilstiller den garantiudstedende myndighed en genpart af det for lånet udfærdigede gældsbrev.
Stk. 2. Pengeinstituttet afgiver til den garantiudstedende myndighed en årlig opgørelse pr. ultimo december måned over hver enkelt garanteret lånekonto incl. tilskrevne renter.

§ 6. Garantien ophører senest 15 år efter afslutningen af den uddannelsessøgendes uddannelse eller afbrydelse af denne. Såfremt omstændighederne taler derfor kan garantien forlænges ud over 15 år.

§ 7. Garanti for lån begrænses udover det i § 3 fastsatte maksimum yderligere således, at der til uddannelsessøgende, der i et støtteår modtaget uddannelsesstøtte højst kan ydes garanti for et lånebeløb, der udgør forskellen mellem den maksimale uddannelsesstøtte og det beløb, den uddannelsessøgende faktisk er bevilget.

§ 8. Landsstyremedlemmet kan, når omstændighederne taler derfor, yde garanti for lån til at gennemgå uddannelse i andre nordiske lande. Ønskes uddannelsen gennemført i udlandet udenfor de nordiske lande, kan garanti for lån ydes, når særlige omstændigheder taler derfor.
Stk. 2. Administrationen af garantiordningen varetages af Uddannelsesinspektoratet i Grønland.

 

Kapitel 2.
Klageadgang og ikrafttræden

§ 9. Klager over Uddannelsesinspektoratets afgørelser i medført af denne bekendtgørelse kan indbringes for Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender, hvis afgørelse er endelig.

§ 10. Denne bekendtgørelse har virkning fra den 1. januar 1981.
Inuutissarsiornermut Pisortaqarfik, den 13. november 1980
Lars Emil Johansen

/

John Andersen