Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. november 1980 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser.

I henhold til § 2, stk. 3 og § 7, stk. 2 i Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Fiskeri- og fangstbeviser, der af kommunalbestyrelserne udstedes i henhold til Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt skal indeholde en bekræftelse af, at indehaveren opfylder de i § 2 i Landstingsloven nævnte betingelser for at måtte drive erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt på det grønlandske fiskeri- og landterritorium samt en angivelse af, om erhvervet drives som hovederhverv eller som bierhverv.

§ 2. Bevis med angivelse af, at indehaveren driver erhvervet som hovederhverv udstedes efter begæring til:
1) Personer, som nævnt i § 2, stk. 1 i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, der kan godtgøre, at de skaffer sig den væsentligste del af deres livsfornødenheder ved en systematisk udnyttelse af erhvervet som fanger eller fisker.
2) Selskaber, som nævnt i § 2, stk. 1 i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt, der kan godtgøre, at minimum 2/3 af selskabskapitalen ejes af personer, der er i besiddelse af bevis med angivelse af, at de driver erhvervet som hovederhverv.
Stk. 2. Personer eller selskaber, som ikke opfylder betingelserne for at blive anset for hovederhververe efter stk. 1, kan istedet efter begæring få udstedt bevis for, at erhvervet drives som bierhverv.

§ 3. Fiskeri- og fangstbeviser, som er udstedt inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, bevarer deres gyldighed indtil 1. april 1981.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 1980
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen