Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. november 1980 om licens til torskefiskeri.

I henhold til Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssigt fiskeri efter torsk, som drives på fiskeriterritoriet ved Grønland af personer og selskaber med grønlandsk fiskeribevis.

§ 2. Fiskeri efter torsk med fartøjer over 80 BRT må kun ske efter licens fra Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender. Licens gives i 1981 fortrinsvis til fartøjer, som har haft licens til torskefiskeri i 1980. Tildeling af licens til fartøjer, som ikke har haft licens til torskefiskeri i 1980 vil være afhængig af de disponible fangstmængder, fartøjernes kapacitet og hensynet til en hensigtsmæssig geografisk udvikling af fiskerierhvervet.
Stk. 2. Ansøgning om licens skal være Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i hænde inden den 10. december 1980. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan i enkelttilfælde fravige fristen for ansøgning om licens, når særlige omstændigheder taler herfor.
Stk. 3. I forbindelse med licensen kan der foretages en fordeling af fangstmængder m.v. mellem de autoriserede, jfr. herved § 5 i Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.
Stk. 4. Licensen er betinget af, at hele fangsten landes til bearbejdning ved produktionsanlæg i Grønland.
Stk. 5. Licensen er betinget af, at minimum 60 % af fartøjets besætning består af personer, der har og til stadighed har haft fast bopæl i Grønland i de sidste 2 år og har fast tilknytning til det grønlandske samfund. Dokumentation for at kravet er opfyldt skal være Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i hænde inden første fangstrejse indledes.
Stk. 6. Licensen til fartøjer, der ikke har haft licens til torskefiskeri i 1980, er betinget af, at minimum 2/3 af selskabskapitalen ejes af personer, der er i besiddelse af et bevis for, at de driver fiskeri som hovederhverv, jfr. herved § 2, stk. 3 i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt. Dokumentation herfor skal være Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender i hænde senest 1. juni 1981. Licensen inddrages, såfremt betingelsen ikke opfyldes.
Stk. 7. Torskefiskeri i henhold til licensen kan suspenderes indtil videre eller for en afgrænset periode.
Stk. 8. Når den totale kvote for torsk er opfisket, kan fiskeriet indstilles. Meddelelse herom kan af rigsombudsmanden i Grønland gives i radio og presse.

§ 3. Licensen udfærdiges til en bestemt indehaver for et bestemt fartøj.
Stk. 2. Licensen og de deri indeholdte rettigheder kan ikke overdrages.
Stk. 3. I tilfælde af indehavers død, eller i tilfælde af, at det licenshavende fartøj sælges eller lider totalforlis, tages licensen op til fornyet overvejelse med henblik på konstatering af, hvorvidt de oprindelige betingelser i øvrigt for licensudstedelsen fortsat er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, bortfalder licensen.
Stk. 4. Licensen gælder for 1981.
Stk. 5. Licensen skal opbevares ombord.

§ 4. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan under ganske særlige omstændigheder, f.eks. langvarigt havari for en licensindehaver, fravige betingelserne for udstedelse af licens.

§ 5. Overtrædelse af §§ 2 og 3 i bekendtgørelsen eller af vilkårene i de licenser, der er udstedt i henhold til § 2, kan medføre advarsel, bøde eller fratagelse af licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 463 af 9. november 1979 om licens til torskefiskeri på fiskeriterritoriet ved Grønland ophæves den 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. november 1980
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Rettelsesblad