Landstingslov nr. 9 af 25. oktober 1979 om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre.

 

§ 1. Denne lov omfatter
a) Tjenestemænd, der overgår pr. 1. januar 1980 eller senere fra ansættelse under staten til ansættelse under Grønlands Hjemmestyre.
b) Tjenestemænd iøvrigt ansat under Grønlands Hjemmestyre.

§ 2. Hjemmestyrets tjenestemænd i Grønland ansættes på vilkår, som svarer til de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler, herunder lønnings-, ansættelses- og pensionsvilkår.
Stk. 2. Hjemmestyret varetager de beføjelser, som efter lovene om statens tjenestemænd i Grønland er tillagt vedkommende minister.

§ 3. Antallet af tjenestemandsstillinger efter denne lov fastsættes af hjemmestyret.

§ 4. Aftaler om lønnings- og ansættelsesvilkår, herunder klassificering af stillinger efter denne lov sker efter de herom til enhver tid gældende regler.

§ 5. For tjenestemænd der er omfattet af § l.a. beregner og udbetaler staten pension.
Stk. 2. For tjenestemænd, der er omfattet af § l.b. kan Hjemmestyret indgå en aftale med staten, hvorefter staten beregner og udbetaler pension.
Stk. 3. Til dækning af statens pensionsbyrde for de i stk. l og 2 nævnte tjenestemænd indbetaler Hjemmestyret til statskassen et løbende pensionsbidrag, der fastsættes efter aftale med staten som en procentsats af tjenestemandens pensionsgivende lønindtægt. Procentsatsen fastsættes ved aftale mellem Hjemmestyret og staten.
Stk. 4. Afskediges en tjenestemand, der er omfattet af stk. l, af anden årsag end alder eller helbredsbetinget tjenesteudygtighed og således, at tjenestemanden herved opnår ret til egenpension, indbetaler Hjemmestyret et beløb svarende til statens merudgift som følge af den forøgede pensionsbyrde.

§ 6. Forud for fremsættelse af ændringsforslag til denne lov optager hjemmestyret forhandling med staten med henblik på bevarelse af det fælles tjenestemandssystem.
Stk. 2. Opnås der ikke enighed om aftale i medfør af § 6, stk. l henvises spørgsmålet til voldgift, til hvilken hver af parterne vælger 3 medlemmer. Som formand for voldgiften udpeges landsdommeren ved Grønlands landsret.

§ 7. Landsstyret fastsætter tidspunktet for denne landstingslovs ikrafttræden. Fra samme tidspunkt ophæves landsrådsvedtægt af 24. oktober 1974 om lønnings- og pensionsforhold for Grønlands Landsråds tjenestemænd.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens