Landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1979 om afgift af motorkøretøjer

 

§ 1. Der betales afgift til Grønlands landskasse af motorkøretøjer, der skal registreres efter § 5, stk. l, i færdselslov for Grønland nr. 197 af 8. juni 1966.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke motorkøretøjer, der tilhører fremmede magters diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller de medlemmer af repræsentationens personale, der ikke er danske statsborgere.

§ 2. Afgiften udgør årligt for en motorvogn 3.5oo kr. og for en motorcykel 1.250 kr.
Stk. 2. Afgiften, der betales halvårsvis forud, forfalder til betaling pr. 1. januar og 1. juli.

§ 3. Ved registrering bortset fra de i § 5, stk. 2, nævnte tilfælde svares afgift fra den 1. i den måned, hvori registreringen finder sted. Udlevering af nummerplader er betinget af, at afgiften er betalt.
Stk. 2. Ved registrering af et tidligere registreret køretøj er udlevering af nummerplader endvidere betinget af, at afgift, der er forfaldet til betaling inden for det sidste halve år, og som ikke kunne være krævet godtgjort efter § 5, stk. l, er betalt.

§ 4. Hjemmestyret fastsætter bestemmelser om sidste rettidige betalingsdag. Betales afgiften ikke rettidigt, forhøjes afgiftsbeløbet med l00 kr.

§ 5. Når et motorkøretøj afmeldes fra registeret, kan den betalte afgift kræves godtgjort fra den 1. i den måned, der følger efter afmeldingen.
Stk. 2. Hvis ny registrering foretages, hvad enten det sker i samme eller andet politidistrikt i Grønland, godtgøres betalt afgift ikke, hvis registreringen finder sted mindre end l måned efter afmeldingen.

§ 6. Opkrævning sker hos den, i hvis navn køretøjet er registreret på afgiftens forfaldstid.
Stk. 2. Hvis et køretøj i strid med bestemmelserne i færdselsloven for Grønland ikke er registreret, skal den, der har pligt til at lade køretøjet registrere, betale afgift for den tid, hvor køretøjet har været benyttet uden registrering.

§ 7. Afgiften opkræves af hjemmestyret.
Stk. 2. Politiet underretter hjemmestyret om foretagne registreringer, afmeldinger, flytninger og ejerskifter m.v.
Stk. 3. Modtager politiet meddelelse fra hjemmestyret om, at afgiften for et registreret motorkøretøj ikke er betalt, skal køretøjets nummerplader snarest muligt inddrages.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1980.
Stk. 2. Herved ophæves lov nr. 202 af 21. maj 1969 for Grønland om afgift af motorkøretøjer med senere ændringer.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens