Landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v.

 

Kapitel I
Afgifter m.v.

§ 1. Ved indførsel til afgiftsområdet, jfr. § 3 , af nedennævnte varer svares følgende afgifter, der tilfalder Grønlands landskasse, jfr. dog § 2:
nr. 1. Sukker af enhver art, herunder sirup ........  l kg  l kr. 14 øre

nr. 2. Chokolade og chokoladevarer af enhver art, lakrids og lakridsvarer af enhver art samt sukkervarer såsom karameller, bonbons, marcipan og marcipanvarer af enhver art, bolsjer o.lign. ........... l kg 16 kr. 00 øre

nr. 3. Øl:
a) der indeholder l vægtprocent alkohol og derunder ........................ 35 cl 50 øre
b) der indeholder over l og højst l 3/4 vægtprocent alkohol ................ 35 cl l kr. 00 øre
c) der indeholder over l 3/4 vægtprocent alkohol..............................35 cl l kr. 63 øre
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover.................. 35 cl l kr. 82 øre

nr. 4. Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland
a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent ...................... l l 97 kr. 00 øre
b) andet .............................. l l 150 kr. 00 øre 2.

nr. 5. Vin, herunder såvel druevin som rosinvin (cider) og anden frugtvin, samt mjød: ...
a) med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent .................... 1 l 6 kr. 90 øre
b) andet ............................ l l 25 kr. 00 øre

nr. 6. Cigarer, cerutter og cigarillos:
a) 3 g pr. stk. og derunder ......... l stk. 0 kr. 46,2 øre
b) over 3 g pr. stk. ................ l stk. 0 kr. 55,2 øre

nr. 7. Cigaretter .......................... l stk. 0 kr. 52,8 øre

nr. 8. Røgtobak:
a) pladetobak, såkaldt cut plug, granuleret og lignende tobak samt andenrøgtobak med en snitbredde på mindst
1.5 mm ........................... l kg 96 kr. 00 øre
b) andet ............................ l kg 120 kr. 00 øre

nr. 9. Cigaretpapir ........................ l stk. 0 kr. 09 øre

nr. 10. Kaffe ............................... l kg 3 kr. 36 øre

nr. 11. Te .................................. l kg 4 kr. 00 øre

nr. 12.Mineralvand, sodavand, limonader, også kulsyreholdige, og andre ikke-alkoholdige drikkevarer undtagen drikkevarer fremstillet på basis af mælk og kakao samt frugt- og grønsagssafter uden tilsætning af kulsyre ............... l l 0 kr. 52 øre

nr. 13.Cykler med hjælpemotor (knallerter), jfr. færdselslov for Grønland § 2, stk. 2. .... l stk. 2.000 kr. 00 øre

§ 2. Afgiftsindtægterne kan fordeles mellem landskassen og samtlige kommunekasser under ét, efter et efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening af Grønlands Hjemmestyre fastsat forhold. Hjemmestyret underretter inden den 1. juni samtlige kommunalbestyrelser om sit skøn over afgiftsindtægterne for det følgende regnskabsår.
Stk. 2. Kommunekassernes samlede andel af afgiftsindtægterne fordeles mellem kommunerne efter det af Danmarks Statistik senest beregnede folketal. Hjemmestyret kan bestemme, at der ses bort fra beboere i områder, der ikke naturligt henhører under kommunen.

§ 3. Afgiftsområdet omfatter det grønlandske landområde, det grønlandske søterritorium samt luftrummet over de nævnte områder.
Stk. 2. Hjemmestyret kan bestemme, at dele af de i stk. 1 nævnte områder skal holdes uden for afgiftsområdet.

§ 4. Fritaget for indførselsafgift er varer, som forbliver uoplosset i det skib eller luftfartøj, hvormed varerne er indført fra fremmed eller indførselsafgiftsfrit (jfr. § 7, stk. 2) sted, eller som fortæres eller forbruges ombord under skibets eller luftfartøjets rejse til og fra Grønland, såfremt vedkommende underkaster sig de forskrifter, som i den henseende af offentlige myndighed fastsættes for at sikre mod misbrug.

§ 5. For erhvervsmæssig fremstilling i Grønland af varer blandt de under § l nævnte kan hjemmestyret fastsætte afgifter som for varer, der indføres.

§ 6. Hjemmestyret bemyndiges til at godtgøre erlagt afgift efter § l eller § 5 for varer, der i Grønland anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af andre afgiftspligtige varer.

§ 7. Hjemmestyret fastsætter nærmere regler om indførsel til Grønland af de i § l nævnte varer og om afgifternes opkrævning.
Stk. 2. Hjemmestyret kan træffe bestemmelse om oprettelse af frilagre i Grønland.

 

Kapitel II
Kontrolbestemmelser

§ 8. Kontrol med afgiftsopkrævningen og med ind- og udførsel af varer, der ikke må forefindes i eller udføres fra Grønland, udøves af de myndigheder, som bemyndiges hertil.

§ 9. Skibe og fly i afgiftsområdet og andre befordringsmidler i trafik til og fra afgiftsområdet er undergivet kontrol af de i § 8 nævnte myndigheder.
Stk. 2. Sejlende skibe skal på de kontrollerende myndigheders forlangende stoppe op for kontrol.
Stk. 3. Befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og ladning m.v. samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til lasten, rum og gemmer.
Stk. 4. De kontrollerende myndigheder er berettiget til overalt i de nævnte befordringsmidler at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.
Stk. 5. Hjemmestyret fastsætter nærmere regler om kontrollens udøvelse.

§ 10. Persontrafikken til og fra afgiftsområdet er undergivet kontrol af de i § 8 nævnte myndigheder.
Stk. 2. Personer, der rejser til eller fra afgiftsområdet, skal på de kontrollerende myndigheders forlangende standse op for kontrol.
Stk. 3. Personer, der rejser til eller fra afgiftsområdet, har pligt til at angive samtlige medbragte varer og til at give de for kontrollens udøvelse nødvendige oplysninger. De skal endvidere påvise alle rum og gemmer i bagage m.v. og deres eventuelle befordringsmiddel samt i det omfang, det ønskes, udpakke bagage m.v.
Stk. 4. De kontrollerende myndigheder er berettiget til at foretage eftersyn på personer, der rejser til eller fra afgiftsområdet. Eftersynet skal ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videregående, end de kontrolmæssige formål nødvendiggør. Eftersyn, der ikke begrænses til den ydre beklædning, må kun foretages, når der findes rimelig grund til at antage, at vedkommende ulovligt medfører varer m.v. skjult på sin person. Den, der skal efterses, kan kræve, at eftersynet overværes af et vidne udpeget af ham. Eftersynet må kun udføres og overværes af personer af samme køn som den person, der skal efterses.
Stk. 5. Hjemmestyret fastsætter nærmere regler om kontrollens udøvelse.

§ 11. Forsendelser til og fra afgiftsområdet er undergivet kontrol af de i § 8 nævnte myndigheder.
Stk. 2. De kontrollerende myndigheder er berettiget til at foretage de undersøgelser af forsendelserne, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed.
Stk. 3. Hjemmestyret fastsætter nærmere regler om kontrollens udøvelse.

§ 12. Virksomheder, der i henhold til § 5 er afgiftspligtige, er undergivet kontrol af de i § 8 nævnte myndigheder.
Stk. 2. De kontrollerende myndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de afgiftspligtige virksomheder og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.
Stk. 3. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de kontrollerende myndigheder fornøden vejledning og hjælp ved eftersynets foretagelse.
Stk. 4. Hjemmestyret fastsætter nærmere regler om kontrollens udøvelse .

 

Kapitel III
Andre bestemmelser

§ 13. Hjemmestyret bemyndiges til, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, at fritage for afgift i henhold til nærværende lov.

§ 14. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i denne lov eller af forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan medføre advarsel eller bøde. Varen eller et beløb, der svarer til dens værdi, kan konfiskeres til fordel for landskassen.

§ 15. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1980, og samtidig ophæves lov nr. 270 af 14. juni 1951 for Grønland om indførselsafgifter m.v., idet dog lovens § 2 opretholdes.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens