Landstingslov nr 4 af 16. maj 1979 om efterløn til landsstyremedlemmer m.v.

 

§ 1. Den indtil tidspunktet for hjemmestyrets indførelse fungerende landsrådsformand samt afgåede landsstyremedlemmer er
berettiget til efterløn efter de i denne lov indeholdte regler.

§ 2. Efterløn ydes med et beløb svarende til 1/12 af pågældende sidste tjenesteindtægt i 1 1/2 måned for hvert påbegyndt år, han har fungeret som landsrådsformand eller landsstyremedlem.
Stk. 2. Retten til efterløn er betinget af, at pågældende ikke samtidig er berettiget til at oppebære pension fra hvervet som landsrådsformand eller landsstyremedlem.

§ 3. Ægtefællen efter et landsstyremedlem der ved sin død fungerede som sådan eller som ved sin død oppebar efterløn fra hvervet som landsstyremedlem, er, medmindre ægteskabet var opløst ved skilsmisse, i den resterende del af efterlønsperioden, dog højst i 3 måneder efter ægtefællens død berettiget til som efterindtægt månedlig at modtage 1/12 af hans sidste tjenesteindtægt.
Stk. 2. Hvis landsstyremedlemmet ikke efterlader sig ægtefælle, eller hvis den efterladte ægtefælle dør inden udløbet af de 3 måneder, i hvilke den pågældende er berettiget til at oppebære efterindtægt, indtræder efterladte uforsørgede børn under 18 år i retten til efterindtægt, forudsat disse ved landsstyremedlemmets dødsfald var undergivet hans forældremyndighed.

§ 4. Denne lov træder i kraft den 16. maj 1979 og har virkning fra 1. maj 1979.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens