Landstingslov nr. 3 af 16. maj 1979 om pensionsordning for tidligere langvarige medlemmer af Grønlands Landsråd og Grønlands Landsting.

 

§ 1. Landsråds- og landstingsmedlemmer, er berettiget til en hædersgave i form af en årlig ydelse efter de i denne lov indeholdte regler.

§ 2. Den årlige ydelse beregnes efter landsråds/landstingsmedlemmet funktionstid.
Stk. 2. Funktionstiden er den tid, hvor medlemmet - samlet eller afbrudt - har fungeret som sådan. Funktionstiden regnes i hele antal år, og efter hvert påbegyndt funktionsår. Udtræder et medlem af landstinget på grund af sygdom, der ifølge lægelig dokumentation hindrer ham i fortsat at beklæde hvervet som landstingsmedlem, medregnes hele den valgperiode, i hvilken han fratræder, ved beregning af hans funktionstid.

§ 3. Udredelse af ydelsen er betinget af, at funktionstiden udgør mindst 12 år og af, at pågældende ikke samtidig oppebærer pension eller efterløn fra hvervet som landsrådsformand eller landsstyremedlem.
Stk. 2. Ydelsen ydes fra det tidspunkt landsråds/landstingsmedlemmet ophører med at fungere som sådan, dog tidligst fra nærværende lovs ikraftræden.

§ 4. Ydelsen, der udbetales månedsvis bagud, reguleres i overensstemmelse med den i henhold til den grønlandske tjenestemandslov § 41 mellem Ministeriet for Grønland og tjenestemandsorganisationerne indgåede aftale om særlige tillæg, udgør for hvert års funktionstid på 12 år og derover følgende årlige grundbeløb:

Funktionstid: Årligt grundbeløb:
12-15 år 6.080 kr.
16-19 år 8.380 kr.
20-23 år 10.480 kr.
24 år og derover 12.570 kr.

§ 5. Såfremt et fratrådt landsråds/landstingsmedlem, der oppebærer ydelse i henhold til nærværende lov, påny vælges til landstinget, inddrages pensionen så længe han fungerer som medlem af landstinget.

§ 6. Retten til pension fortabes, såfremt pågældende gør sig skyldig i en handling, der i henhold til de herom gældende regler gør ham uværdig til at være medlem af landstinget.

§ 7. Denne lov træder i kraft den 16. maj 1979 og har virkning fra 1. maj 1979.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens