Landstingslov nr. 2 af 14. maj 1979 om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd m.v.

 

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelserne, der vælges efter regler fastsat i landstingslov om valg til de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd.
Stk. 2. De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen og stadfæstes af de grønlandske kommuners tilsynsråd. Vedtægten skal være tilgængelig for kommunens beboere.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

§ 2. Ændring af en kommunes navn kan kun ske med tilsynsrådets godkendelse.
Stk. 2. Kommunevåben er forbeholdt de pågældende kommunale myndigheder. Dog kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade andre at anvende våbnet. En tilladelse til anvendelse i kommercielt øjemed kan gøres betinget af erlæggelse af en afgift. Ændring af en kommunes våben kan kun ske med tilsynsrådets samtykke.

§ 3. Kommunalbestyrelsens udtalelse skal så vidt muligt indhentes over alt, hvad der vedrører kommunens anliggender, og som ikke er henlagt til kommunalbestyrelsens egen afgørelse.

 

Kapitel 2
Kommunalbestyrelsen

§ 4. En kommunalbestyrelse består af mindst 3, højest 15 medlemmer.

§ 5. Den nyvalgte kommunalbestyrelse træder sammen senest den 1. mandag i juni. Indkaldelse foretages af det medlem, der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, og som har bopæl på den plads, hvor kommunalbestyrelsens møder afholdes. Opfylder flere medlemmer disse betingelser, foretages indkaldelsen af det ældste medlem.
Stk. 2. Indtil valg af formand har fundet sted, ledes kommunalbestyrelsens forhandlinger af det medlem, der har indkaldt til mødet.

§ 6. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen sin formand (borgmester) blandt sine medlemmer. Valget har gyldighed for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Stk. 2. Til valg af formand kræves ved første afstemning absolut stemmeflertal af kommunalbestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Opnås sådant flertal ikke, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat absolut flertal ved anden afstemning, eller afgives der ved denne kun stemmer på én kandidat, er den pågældende valgt. Bringer anden afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredie afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredie afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
Stk. 3. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i hans forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette. Valget har gyldighed for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Stk. 4. Det kan i styrelsesvedtægten bestemmes, at kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer vælger en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald.

§ 7. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen er pligtigt at modtage valg til formand eller næstformand. Dog kan den, der i fire år i træk eller derover har været formand, undslå sig for at modtage valg til formand i lige så langt et tidsrum, som han senest i træk har beklædt formandshvervet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage formand og næstformand for deres hverv for resten af funktionstiden.
Stk. 3. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 6 for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid.

§ 8. Når kommunalbestyrelsen har konstitueret sig, tilstiller formanden tilsynsrådet meddelelse om, hvem der er valgt til formand og næstformand samt en fuldstændig fortegnelse over kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Såfremt der i løbet af valgperioden vælges ny formand eller næstformand eller sker forandringer i kommunalbestyrelsens sammensætning, fremsender formanden meddelelse herom til tilsynsrådet.

§ 9. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes. Der udstedes i begyndelsen af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom på den måde, der sædvanligt benyttes i kommunen, og tilsynsrådet orienteres herom.
Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formanden finder det fornødent eller mindst en trediedel af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse. Møderne bekendtgøres så vidt muligt forud for kommunens borgere og tilsynsrådet.
Stk. 3. Formanden giver inden kommunalbestyrelsens møder i videst muligt omfang medlemmerne underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet, og sørger så vidt muligt for, at sagerne og de oplysninger, der er tilvejebragt til bedømmelse af disse, fremlægges til medlemmernes eftersyn i et passende tidsrum forinden mødet.

§ 10. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog vedtage at behandle enkelte sager for lukkede døre. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller formanden.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Kommunalbestyrelsen kan tilkalde andre personer ved en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

§ 11. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.

§ 12. En sags vedtagelse kræver kun én behandling i kommunalbestyrelsen, medmindre andet særligt er bestemt.

§ 13. Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført forhandlingsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
Stk. 2. Efter mødets slutning indsender formanden snarest muligt en udskrift af forhandlingsprotokollen til tilsynsrådet.

§ 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledningtil tvivl om hans habilitet.

§ 15. Når et medlem er forhindret i at deltage i det konstituerende møde, kan han lade sig repræsentere af sin stedfortræder.
Stk. 2. Har et medlem lovligt forfald, indkalder kommunalbestyrelsen stedfortræderen til midlertidigt at tage sæde i kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

§ 16. For deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og i udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, ydes der efter tilsynsrådets nærmere bestemmelse medlemmerne diæter.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med tilsynsrådets samtykke vedtage at yde diæter for andre kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan med tilsynsrådets samtykke yde formanden for et udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen, kommunalbestyrelsesmedlemmer eller andre personer, der af kommunalbestyrelsen er pålagt særlige kommunale hverv, et årligt vederlag.
Stk. 4. Er der tillagt nogen særligt vederlag for bestridelse af kommunale hverv, kan der ikke ydes vedkommende diæter for møder m.v. i forbindelse med hvervets varetagelse.
Stk. 5. For rejser i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv ydes der efter tilsynsrådets nærmere bestemmelse rejse- og opholdsgodtgørelse m.v.

 

Kapitel 3
Udvalg m.v.

§ 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.
Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. l og 2 nævnte udvalg m.v. finder sted efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, medmindre andet er fastsat.
Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, eller de stående udvalg.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et eller flere af sine medlemmer at udføre særlige kommunale hverv. Sådanne hverv kan også tildeles andre af kommunens beboere, som er villige dertil.

§ 18. Økonomiudvalget består af kommunalbestyrelsens formand, der tillige er udvalgets formand, samt 2 til 4 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
Stk. 2. Økonomiudvalget forestår i overensstemmelse med styrelsesvedtægten kommunens budget-, kasse- og regnskabsvæsen og har indseende med de finansielle og forvaltningsmæssige forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens økonomiske eller administrative forhold, forinden spørgsmålet forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

§ 19. Medlemmerne af de stående udvalg vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen nedsætter et socialudvalg til forvaltning af sociale anliggender i kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen nedsætter et kultur- og undervisningsudvalg til forvaltning af kommunens skolevæsen, fritidsforanstaltninger og anden kulturel virksomhed.

§ 20. Udvalgene vælger selv deres formand, jfr. dog § 18, stk. 1. Valg foregår efter samme regler som anført i § 6, stk. 2.
Stk. 2. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 3. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens formand har ret til at overvære forhandlingerne i udvalg, selv om han ikke er medlem. Han underrettes om tidspunkterne for møderne og modtager dagsorden, hvis en sådan udsendes til medlemmerne.

§ 21. Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser i øvrigt. De påser, at bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.
Stk. 2. Udvalgene skal efter anmodning fra økonomiudvalget og inden for en frist, der fastsættes af dette udvalg, fremkomme med budgetbidrag og bidrag til investerings- og finansieringsplaner.

§ 22. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om udvalgenes virksomhed. Udvalgene skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, den forlanger. Udvalgene er - med de begrænsninger, der er fastsat i lovgivningen, - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

§ 23. Ethvert medlem af et udvalg kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet, ved på mødet at erklære, at han ønsker spørgsmålet forelagt den samlede kommunalbestyrelse. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lov eller landstingsforordning er henlagt til udvalget.

§ 24. For at kunne blive valgt til medlem af et udvalg eller anden offentlig repræsentation skal vedkommende kandidat være bragt i forslag i kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Ved valg af 2 medlemmer eller flere til et udvalg anvendes forholdstalsvalg.
Stk. 3. Forholdstalsvalg foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med l, 2, 3, o.s.v.. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelter grupper kan vælge deres repræsentanter. Er 2 eller flere kvotienter lige store afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 4. Hvor kun én person skal vælges, foregår valget efter reglerne i § 6, stk. 2.

§ 25. Et udvalgsmedlem må ikke mod betaling yde nogen præstation til den gren af kommunens forvaltning, der forestås af vedkommende udvalg, uden efter forudgået offentlig licitation eller, hvor forholdene særlig taler herfor, i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Stk. 2. Ingen, der er ansat i kommunens tjeneste, kan være medlem af et udvalg, hvorunder spørgsmål vedrørende hans tjenesteforhold hører.

 

Kapitel 4
Kommunalbestyrelsens formand

§ 26. Formanden forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til disse.
Stk. 2. Formanden leder kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

§ 27. Formanden drager omsorg for udførelsen af kommunalbestyrelsens beslutninger. Han kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 2. Formanden har den daglige ledelse af kommunens administration. Han fordeler sagerne til de pågældende udvalg og udfærdiger om fornødent instrukser for sagernes ekspedition. Han drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af kommunalbestyrelsen, forelægges denne i oplyst stand. Formanden har den umiddelbare forvaltning af de anliggender, som ikke er henlagt til udvalg m.v.
Stk. 3. De nærmere regler om formandens forretninger fastsættes i styrelsesvedtægten.

§ 28. Når kommunalbestyrelsens næstformand fungerer i formandens forfald, overtager han samtlige opgaver, der er pålagt formanden ved denne lov og kommunens styrelsesvedtægt.

§ 29. For varetagelsen af hvervet som formand for kommunalbestyrelsen kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse ydes et vederlag, som skal godkendes af tilsynsrådet.
Stk. 2. Når forholdene taler derfor, kan kommunalbestyrelsen med tilsynsrådets samtykke vedtage at yde næstformændene et vederlag for funktion i formandens forfald. Vederlagets størrelse fastsættes under hensyn til navnlig arbejdsbyrdens omfang og fraværets varighed.
Stk. 3. Tilsynsrådet kan fastsætte bestemmelser om ydelse af efterløn og pension til afgåede formænd.

 

Kapitel 5
Kommunens økonomiske forvaltning

§ 30. Kommunens regnskabsår er kalenderåret.

§ 31. Formen og tidsfrister for udarbejdelse og vedtagelse af kommunens budgetforslag fastsættes af tilsynsrådet.
Stk. 2. I det omfang, det er fornødent for en forsvarlig bedømmelse af kommunens økonomi, skal budgetforslaget ledsages af investerings- og finansieringsplaner.

§ 32. Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst to ugers mellemrum.
Stk. 2. Ved anden behandling undergives forslaget konto for konto kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning.
Stk. 3. Umiddelbart efter budgettets endelige vedtagelse indsendes et eksemplar af budgettet til tilsynsrådet.
Stk. 4. Det endeligt vedtagne budget skal være tilgængeligt for kommunens beboere.

§ 33. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Det endeligt vedtagne budget er bindende for den kommunale forvaltning og for den kommunale skatteudskrivning.
Stk. 2. Foranstaltninger, der medfører udgifter eller indtægter, som ikke var forudset ved udarbejdelsen af budgettet, skal bevilges af kommunalbestyrelsen.

§ 34. Kommunalbestyrelsen kan ikke uden tilsynsrådets samtykke forpligte kommunen ved optagelse eller overtagelse af lån eller ændre vilkårene for tidligere optagne lån.
Stk. 2. Tilsynsrådet kan dog bestemme, at lånoptagelse i visse tilfælde kan finde sted uden samtykke.
Stk. 3. Foranstaltninger, der ønskes finansieret ved optagelse af lån, der kræver tilsynsrådets samtykke, må ikke bringes til udførelse, forinden kommunalbestyrelsen har opnået samtykke til, at foranstaltningen finansieres ved lån.

§ 35. Kommunalbestyrelsen kan ikke uden tilsynsrådets samtykke forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti eller ændre vilkårene for tidligere påtagne garantiforpligtelser. Det samme gælder med hensyn til tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere.
Stk. 2. Tilsynsrådet kan dog bestemme, at kommunalbestyrelsen i visse tilfælde kan påtage sig forpligtelser som nævnt i stk. l uden samtykke.

§ 36. Kommunens bogføring skal kunne give oversigt over, hvorledes kommunens midler er anvendt, og om anvendelsen er i overensstemmelse med budgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger.
Stk. 2. Kommunens midler skal opbevares på betryggende måde. De midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal anbringes i bank, sparekasse, på postkonto eller i sådanne obligationer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

§ 37. Tilsynsrådet fastsætter tidsfrister og formen for udarbejdelse af kommunens driftsregnskab og status.
Stk. 2. Kommunens regnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb samt om forholdet til kommunens investeringsplaner m.v.

§ 38. Enhver kommune skal have en sagkyndig revision, som skal godkendes af tilsynsrådet. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af revisionen kræver tilsynsrådets samtykke.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at meddele revisionen de oplysninger, som er nødvendige for revisionens virksomhed.
Stk. 3. Revisionens bemærkninger forelægges med de berørte kommunale myndigheders besvarelse for kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger.
Stk. 4. Ingen kan deltage i afgørelsen af en regnskabsbemærkning, som vedkommer den forvaltning, hvori han som medlem af et administrerende udvalg direkte har deltaget.
Stk. 5. Revisionen er berettiget til når som helst at foretage uanmeldt kasseeftersyn af kommunekassen på steder, hvor selvstændig kommunekasse er etableret. Sådant eftersyn skal foretages mindst én gang om året.

§ 39. Kommunens årlige regnskab indsendes tillige med revisionsberetningen og kommunalbestyrelsens i forbindelse hermed trufne afgørelse til tilsynsrådet.
Stk. 2. Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens beboere.

§ 40. De nærmere regler om affattelse af kommunens årlige budget og regnskab, om dens kasse- og regnskabsvæsen samt om foretagelse af kasseeftersyn og revision m.v. fastsættes i styrelsesvedtægten.

 

Kapitel 6
De grønlandske bygderåd

§ 41. Bygderådets medlemstal fastsættes af kommunalbestyrelsen til 3 eller 5.
Stk. 2. Det i bygden valgte medlem af kommunalbestyrelsen er medlem af bygderådet, såfremt han har fast bopæl i bygden. Vælger bygden flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, er disse medlemmer af bygderådet, såfremt de har fast bopæl i bygden. Bygderådene vælger selv deres formand. Valget foregår efter samme regler som anført i § 6, stk. 2. Medlem- og formandskabet har gyldighed for bygderådets funktionsperiode.
Stk. 3. Bygderådets øvrige medlemmer vælges efter regler fastsat i landstingslov om valg til de grønlandske kommunalbestyrelser og bygderåd.
Stk. 4. Landsstyret kan, når ganske særlige forhold taler derfor, fravige de i stk. l og 2 fastsatte regler, såfremt der i løbet af bygderådets funktionsperiode sker ændringer i kommunalbestyrelsens sammensætning.

§ 42. Bygderådet varetager efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen den umiddelbare forvaltning af kommunale anliggender i bygden.
Stk. 2. Bygderådet kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om bygdens forhold. Bygderådets udtalelse skal så vidt muligt indhentes over alt, hvad der vedrører bygdens anliggender, og som ikke er henlagt til bygderådets egen afgørelse.

§ 43. Har bygderådet ingen født formand, foretages indkaldelsen af det nyvalgte bygderåd af det medlem,
der længst har været medlem af rådet, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af den ældste.
Stk. 2. Straks efter, at rådet er trådt sammen, vælger rådet sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det i stk. l nævnte medlem og har gyldighed for rådets funktionsperiode.

§ 44. Bygderådet afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for mødernes afholdelse. Møderne bekendtgøres så vidt muligt forud på den i bygden sædvanligt anvendte måde.
Stk. 3. Bygderådets møder er offentlige. Bygderådet kan dog vedtage at behandle enkelte sager for lukkede døre. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af bygderådet eller formanden.
Stk. 4. Bygderådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 45. Bygderådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.

§ 46. Bygderådets beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført forhandlingsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 47. Bygderådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i bygderådets forhandling og afstemning om sagen.
Stk. 2. Et medlem skal underrette bygderådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 48. Formanden forbereder bygderådets møder og indkalder medlemmerne til disse. Han giver inden møderne i videst muligt omfang medlemmerne underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk. 2. Formanden leder bygderådets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.
Stk. 3. Formanden besørger bygderådets brevveksling, drager omsorg for udførelsen af rådets beslutninger og for, at dets arkivalier opbevares på betryggende måde.

§ 49. For udførelsen af hvervet som medlem af bygderådet ydes der diæter, rejse- og opholdsgodtgørelse m.v. efter nærmere af tilsynsrådet fastsatte regler.
Stk. 2. Udgifterne i forbindelse med bygderådets virksomhed, herunder de i stk. l nævnte ydelser, udredes af vedkommende kommunekasse. Ingen udgift må afholdes af bygderådet uden bevilling fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. De nærmere regler om affattelse af bygderådets årlige budget og regnskab m.v. fastsættes af kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten.

 

Kapitel 7
Tilsynsmyndigheden.

§ 50. Tilsynsrådet fører det almindelige tilsyn med, at kommunalbestyrelserne i deres forvaltning overholder gældende bestemmelser og forskrifter. Landsstyret kan fastsætte forskrifter for udøvelsen af tilsynet.

§ 51. Tilsynsrådet består af et landsstyremedlem, der er rådets formand, samt fire andre medlemmer, hvoraf tre vælges af landstinget blandt dets medlemmer og et medlem udpeges af de grønlandske kommuners landsforening.
Stk. 2. Landstingets valg af medlemmer til tilsynsrådet foretages i første samling efter nyvalg. De grønlandske kommuners landsforenings repræsentant udpeges ved første givne lejlighed efter nyvalg til kommunalbestyrelserne. For landstingsmedlemmerne har valget gyldighed for landstingets funktionsperiode og for den kommunale repræsentant for kommunalbestyrelsernes funktionsperiode. For hvert medlem vælges en stedfortræder, der kan indkaldes til at give møde i det pågældende medlems forfald.

§ 52. Tilsynsrådet afholder møde, så ofte formanden eller tre medlemmer finder det fornødent.
Stk. 2. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne.
Stk. 3. Formanden giver inden møderne i videst muligt omfang medlemmerne underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk. 4. Formanden leder rådets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en forhandlingsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af de tilstedeværende medlemmer. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført forhandlingsprotokollen.

§ 53. Tilsynsrådet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst to af de øvrige medlemmer er til stede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ethvert medlem kan dog på mødet ved erklæring til forhandlingsprotokollen begære sagen indbragt til afgørelse af landsstyret.
Stk. 3. Et medlem er udelukket fra at deltage i rådets forhandlinger og afstemninger i sager, der vedrører en kommune, i hvilken den pågældende er medlem af kommunalbestyrelsen. I sådanne tilfælde kan vedkommendes stedfortræder indkaldes.

§ 54. Formanden drager omsorg for udførelsen af rådets beslutninger. Han kan på rådets vegne afgøre sager, der ikke tåler udsættelse, samt almindelige løbende sager, der ikke giver anledning til tvivl.
Stk. 2. Formandens afgørelse forelægges til efterretning i næste møde.

§ 55. For deltagelse i tilsynsrådets møder ydes der diæter m.v. efter de af Grønlands landsting fastsatte regler.
Stk. 2. Udgifterne i forbindelse med tilsynsrådets virksomhed afholdes af landskassen.

§ 56. Tilsynsrådet kan sætte en kommunalbestyrelses beslutning ud af kraft, når beslutningen findes stridende mod lovgivningen.
Stk. 2. Dersom en kommunalbestyrelse har handlet i strid med lovgivningen, herunder undladt at udføre en foranstaltning, hvortil den er forpligtet, træffer tilsynsrådet de nødvendige foranstaltninger, herunder eventuelt bestemmelse om tvangsbøder. I fornødent omfang kan tilsynsrådet rejse sag ved domstolene om personligt ansvar for medlemmer af kommunalbestyrelsen for den pågældende beslutning eller undladelse.
Stk. 3. Over for tilsynsrådets ulovlige beslutninger eller undladelser kan landsstyret bringe de i stk. l og 2 nævnte foranstaltninger til anvendelse.

§ 57. Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommuners beføjelser efter denne lov, kræver tilsynsrådets godkendelse.
Stk. 2. Aftaler af den i stk. l nævnte karakter kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når tilsynsrådet finder rimelig grund dertil.

 

Kapitel 8
Særlige bestemmelser

§ 58. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for kassation af kommunens arkivalier.

§ 59. Kommunalbestyrelserne skal tilvejebringe og meddele landsstyret de oplysninger, som dette måtte forlange om forhold i kommunen.

§ 60. Bestemmelser om generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår for kommunernes personale udfærdiges af Grønlands hjemmestyre efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening, jfr. dog stk. 3.
Stk. 2. De nærmere regler for forhandlingerne fastsættes i en aftale mellem Grønlands hjemmestyre og De grønlandske kommuners Landsforening.
Stk. 3. Regler om kommunale tjenestemænd fastsættes i en vedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen og stadfæstes af Grønlands hjemmestyre. I vedtægterne bestemmes, at tjenestemænds løn- og ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale med tjenestemandsorganisationerne i det omfang, som der træffes aftale herom efter afholdt samråd mellem de offentlige arbejdsgivere i Grønland.

 

Kapitel 9
Overgangsbestemmelser

§ 61. Hermed ophæves lov nr. 441 af 22/12-1966 om Grønlands landsråd og kommunalbestyrelser m.v. med senere ændringer, kapitel 3 og kapitel 3 a, idet dog aftaler og cirkulærer m.v. med hjemmel i § 53 i ovennævnte lov forbliver i kraft, indtil de ændres i medfør af § 60.

§ 62. Denne landstingslov træder i kraft den 1. maj 1979.
Nuuk, den 14. maj 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens