Landstingslov nr. 1 af 7. maj 1979 om Grønlands Landsting.

 

Kapitel I.
Tingets konstitution m.v.

§ 1. Regler om valg til Grønlands landsting fastsættes ved særlig landstingslov.

§ 2. Landstinget træder sammen snarest muligt og senest 45 dage efter nyvalg. Indkaldelse foretages af det medlem, der længst har været medlem af tinget, eller hvis flere har været medlem af tinget lige længe, af den ældste.
Stk. 2. Indtil valgs prøvelse og valg af landstingsformand har fundet sted, ledes tingets forhandlinger af det i stk. 1 nævnte medlem.
Stk. 3. Landstinget nedsætter et udvalg til valgs prøvelse, som består af den midlertidige formand som formand og 4 af ham udpegede medlemmer.

§ 3. Landstinget vælger blandt sine medlemmer et landsstyre til varetagelse af den daglige styrelse af anliggender, der henhører under hjemmestyret. Landsstyret består af en landsstyreformand, som tillige er formand for landstinget, samt fra 2 til 4 landsstyremedlemmer, som tillige er viceformand for landstinget.
Stk. 2. Antallet af landsstyremedlemmer fastsættes ud fra antallet og omfanget af anliggender, som henhører under hjemmestyret på baggrund af et forslag om opdeling i arbejdsområder fremsat af landsstyreformanden.
Stk. 3. Valg af landsstyreformand og landsstyremedlem sker ved særlig afstemning om hver enkelt stilling. Den nærmere fordeling af landsstyrets samlede opgaver imellem landsstyremedlemmerne fastsættes af landsstyret. Et landstingsmedlem er valgt til henholdsvis landsstyreformand eller landsstyremedlem, såfremt han opnår absolut flertal i første afstemning. Opnår ingen kandidat absolut flertal, foretages fornyet afstemning. Giver denne afstemning heller ikke absolut flertal til en kandidat, foretages en tredie afstemning mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer ved anden afstemning. Står de 2 kandidater lige efter tredie afstemning, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 4. Valg af landsstyreformand og landsstyremedlemmer har gyldighed for landstingets funktionsperiode.
Stk. 2. Når et medlem af landsstyret fritages for sit hverv, dør eller udtræder af landstinget, foretages valg af nyt medlem for resten af tingets funktionsperiode, medmindre landstinget beslutter at overføre de under det udtrædende medlem placerede anliggender til de øvrige landsstyremedlemmer. Ved nyvalg i en periode kan   landstinget på baggrund af forslag fra landsstyret ændre på fordelingen af hjemmestyrets anliggender mellem landsstyrets medlemmer.

§ 5. Gør et landstingsmedlem sig skyldig i forhold, der ville have medført tvivl om hans valgbarhed, afgør landstinget efter indstilling fra udvalg til valgs prøvelse, hvorvidt han skal udtræde. Er forholdet af forbigående art, kan han efter landstingets beslutning midlertidigt fritages for medlemskabet.
Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af landstinget som følge af sin helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlige årsager, afgør landstinget, hvorvidt sådant ønske kan efterkommes.
Stk. 3. Udtræder et landstingsmedlem af tinget, afgår ved døden eller bliver midlertidigt lovligt forhindret i at deltage i landstingets møder, indkaldes vedkommendes stedfortræder til at deltage i landstingets forhandlinger. Stedfortræderens valgbarhed undersøges af udvalg til valgs prøvelse. Når et medlem efter et midlertidigt fravær genoptager sit landstingsarbejde , udtræder stedfortræderen.
Stk. 4. Landstinget tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvad der betragtes som lovligt forfald, dog er deltagelse i folketingsmøder at betragte som lovligt forfald.

 

Kapitel II.
Landstingets mødevirksomhed

§ 6. Landstinget samles til to årlige ordinære samlinger i øvrigt så ofte, som landsstyret finder det fornødent eller mindst halvdelen af medlemmerne kræver det.
Stk. 2. Landstinget kan i det omfang, det finder det fornødent, anmode rigsombudsmanden om at deltage i tingets møder.
Stk. 3. Landstinget fastsætter under en ordinær samling mødetidspunktet for næste ordinære samling.

§ 7. Formanden fremsender inden en samlings afholdelse til tingets medlemmer og rigsombudsmanden en fortegnelse over de emner, der af enkelte medlemmer, partier, landsstyret eller regeringen er fremsendt til landstinget til beslutning eller udtalelse, og i øvrigt over de spørgsmål, som forventes at ville komme til behandling. Fortegnelsen offentliggøres.
Stk. 2. Ingen andre end de i stk. l nævnte kan anmelde sager til behandling i landstinget.
Stk. 3. Formanden fremsender løbende til medlemmerne redegørelser for, hvad der er passeret for så vidt angår de på tidligere landsråds- og land stings samlinger behandlede dagsordenspunkter og stillede forespørgsler, som ikke er endeligt afsluttede.

§ 8. Landstinget kan i forretningsorden for Grønlands landsting fastsætte nærmere regler for tidsfrister for fremsendelse af og formkrav til sager, der ønskes behandlet af landstinget.
Stk. 2. Forslag, forespørgsler eller sager i øvrigt, der af regeringen eller landsstyret betegnes som hastende, skal optages på dagsordenen for vedkommende landstingssamling.

§ 9. Landstingets møder er offentlige. Landstinget kan dog vedtage at behandle enkelte sager for lukkede døre. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver gundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af landstinget eller mødelederen.
Stk. 2. Følgende sager behandles for lukkede døre, medmindre landstinget i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes:
1) Embeders og stillingers besættelse.
2) Bevilling af personlige løntillæg og pensioner.
3) Ansøgninger om personlige understøttelser,
4) Forhandling om uddeling af anerkendelser og belønninger, som tildeles af landstinget,
5) Behandling af sager om tildeling af spiritusbevillinger.

§ 10. Landstingets forhandlinger foregår på grønlandsk, men skal tillige kunne følges på dansk.

§ 11. Formanden eller i dennes forfald et af landsstyremedlemmerne efter indbyrdes aftale leder landstingets mød er.
Stk. 2. Et medlem af landsstyret, som forelægger eller er ordfører i en sag for landsstyret, kan ikke være mødeleder.

§ 12. Landstinget kan i sin forretningsorden fastsætte nærmere regler for afviklingen af landstingets samlinger, herunder om tidsfrister for behandling af forslag, taletider m.v .

 

Kapitel III.
Udvalg m.v.

§ 13. Landsstyret fungerer som landstingets dagsordenudvalg.
Stk. 2. Indtil valg af landsstyre har fundet sted, udgør den midlertidige formand og to af tinget udpegede medlemmer et midlertidigt dagsordensudvalg.

§ 14. Landstinget nedsætter under den konstituer ende samling følgende udvalg bestående af 3 til 5 landstingsmedlemmer, som ikke er medlemmer af landsstyret:
1) Udvalg for økonomisk planlægning.
2) Udvalg for revision af landskassens regnskaber,
3) Udvalg til gennemgang af redegørelser for tidligere af landstinget behandlede sager,
4) Udvalg til gennemgang af beretning fra landsstyret.
Stk. 2. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og foretager inden for det enkelte udvalg en indbyrdes arbejdsfordeling blandt medlemmerne, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.
Stk. 3. Udvalg for økonomisk planlægning afgiver mellem første og anden behandling af landstingets finanslovforslag betænkning over forslag til landskassens buggetter, fremsætter bemærkninger og forslag til hovedretningslinier for landstingets indtægts- og udgiftspolitik samt afgiver udtalelser i sager, som af landstinget er henvist til udvalget.
Stk. 4. Udvalg for revision af landskassens regnskaber gennemgår sammen med landskassens revision  landskassens regnskaber én gang om året og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger til landsstyret, som regnskaberne måtte give anledning til. Spørgsmål om bemærkninger tillige med landsstyrets besvarelser forelægges landstinget.
Stk. 5. Udvalg til gennemgang af redegørelse for tidligere af landstinget behandlede sager og udvalg til gengemgang af beretning fra landsstyret gennemgår det af landsstyret udarbejdede materiale og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger, som materialet og udvalgenes overvejelser i øvrigt giver anledning til. Spørgsmål og bemærkninger tillige med landsstyrets besvarelser forelægges landstinget.

§ 15. Landstinget nedsætter stående eller midlertidige udvalg efter sin nærmere bestemmelse. En sag kan henvises til udvalg på ethvert behandlingstrin eller til et udvalg, som tidligere er nedsat. Bliver dette gjort, stilles landstingets behandling i bero, indtil udvalgsbehandlingen er tilendebragt.
Stk. 2. Et udvalg vælger selv, hvor intet andet er bestemt, sin formand. Udvalget fremlægger sine overvejelser i en betænkning, som tidligst kan forelægges til behandling to døgn efter sin færdiggørelse.

§ 16. Landstinget vælger på sin konstituer ende samling repræsentanten til de råd, udvalg, direktioner m.v., hvori landstinget er repræsenteret, medmindre andet er fastsat ved lov, landstingsforordning eller anden landstingsbeslutning.

 

Kapitel IV.
Fremsættelse af landstingslov- og landstingsforordningsforslag m.v.

§ 17. Landstingslov- og landstingsforordningsforslag skal have lovform ved forelæggelsen i landstinget og skal underkastes tre behandlinger.
Stk. 2. Forslagene kan underkastes udvalgsbehandling, og der kan fremsættes ændringsforslag efter nærmere af landstinget i dets forretningsorden givne regler.
Stk. 3. Forslagene bringes til sidste afstemning i den endelige form og vedtages ved simpelt stemmeflertal.

§ 18. Vedtagne forslag skal underskrives af landsstyreformanden og vedkommende landsstyremedlem eller forvaltningschef samt fremsendes til rigsombudet, kommunerne, domstolene og politiet for at være gyldige.
Stk. 2. Landsstyret kan inden for en frist af 8 dage beslutte, at stadfæstelse skal udsættes, indtil forslaget er blevet vedtaget af landstinget i den efterfølgende samling. Vedtages forslaget ikke uændret i denne samling, er det bortfaldet.
Stk. 3. Landsstyret drager omsorg for, at vedtagne love og forordninger offentliggøres. Vedtagne love og forordninger offentliggøres i Nalunaerutit.

§ 19. Andre selvstændige forslag end de i § 17 nævnte underkastes én landstingsbehandling, som kan afbrydes med henblik på udvalgsbehandling, indhentning af oplysninger m.v.
Stk. 2. Landsstyret meddeler rette vedkommende udfaldet af landstingets behandling.

§ 20. Ændringsforslag til de i §§ 17 og 19 anførte forslag skal for at komme til afstemning i landstinget foreligge skriftligt.

§ 21. Ønsker et medlem at indhente oplysninger om et offentligt anliggende, kan dette ske ved et spørgsmål til landsstyret. Spørgsmålet skal være skriftligt begrundet.

 

Kapitel V.
Valg og anden stemmeafgivning

§ 22. Ingen beslutning kan tages af landstinget, når ikke mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Alle beslutninger tages efter stemmeflerhed, for såvidt der ikke i den øvrige lovgivning eller ved anden bestemmelse er fastsat andet.
Stk. 3. Falder der ved en afstemning lige mange stemmer for og imod et forslag, er forslaget forkastet.

§ 23. For at kunne blive valgt til et udvalg eller anden offentlig repræsentation skal vedkommende være bragt i forslag af et landstingsmedlem i landstingssalen.
Stk. 2. Ved valg af to medlemmer eller flere til et udvalg eller andet offentlig repræsentation anvendes forholdstalsvalg .
Stk. 3. Forholdstalsvalg i henhold til denne lov foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler:
Landstingets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med l, 2, 3 o.s.v. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 4. Hvor kun én person skal vælges, kræves absulot flertal. Hvis der ikke opnås en afgørelse ved første afstemning, foretages ubundet omvalg. Giver dette heller ikke en afgørelse, foretages afstemning mellem de to kandidater, som ved anden afstemning fik flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 5. Samtlige valg har højst gyldighed for en fire års periode, og hvor intet andet er bestemt har valg alene gyldighed for landstingets funktionsperiode.

§ 24. Afstemninger sker ved håndsoprækning eller navneopråb. Afstemninger ved valg af personer til udvalg m.v. kan dog, hvor et flertal kræver det, ske skriftligt.
Stk. 2. Medlemmer kan kun deltage i landstingets afstemninger, når de personligt er til stede.
Stk. 3. Hvis mødelederen finder, at alle er enige, kan han meddele, at forslaget er vedtaget uden afstemning. Ethvert medlem kan kræve afstemning, og efter trediebehandling af landstingslov- og landstingsforordningsforslag skal der foretages afstemning.

§ 25. Et forslag kan ikke blive ændret på samme møde, som det er vedtaget. For i samme samling at ændre en af landstinget truffen afgørende vedtagelse kræves, at mindst 3/5 af alle landstingsmedlemmer stemmer for det.

 

Kapitel VI.
Andre bestemmelser

§ 26. Landstingets forhandlinger offentliggøres såvel på grønlandsk som på dansk i en under landsstyreformandens tilsyn udarbejdet udgave, af hvilken en eksemplar tilstilles ethvert af landstingsmedlemmerne, rigsombudsmanden, regeringen og samtlige kommunalbestyrelser i Grønland .

§ 27. For deltagelse i landstingets møder og udvalg nedsat af landstinget ydes der efter landstingets nærmere bestemmelse vederlag og diæter.
Stk. 2. For rejser i forbindelse med varetagelsen af hverv som landstings-medlem eller medlem af udvalg nedsat af landstinget ydes der efter landstingets nærmere bestemmelser rejse- og opholdsgodtgørelser m.v.
Stk. 3. Endvidere refunderes fra landskassen efter regning medlemmernes udlæg til telegrafering og andre udgifter ved hverv, udført i landstingets tjeneste.

§ 28. Landsstyret besørger landstingets forretninger og drager omsorg for udførelse af tingets beslutninger.
Stk 2. Mellem landstingets samlinger varetager landsstyret landstingets forretninger og afgør sager, som enten er af hastende karakter eller af så ringe betydning, at forelæggelse for landstinget ikke skønnes nødvendig. Landsstyret aflægger en beretning om sin virksomhed til forelæggelse på hver ordinær samling for perioden siden sidste ordinære samling.
Stk. 3. Landsstyret drager omsorg for, at landstingets og landsstyrets arkivalier opbevares på betryggende måde.
Stk. 4. Landstinget kan fastsætte retningslinier for landsstyret i en forretningsorden.

§ 29. Denne landstingslov træder i kraft den 7. maj 1979.
Lars Chemnitz

/

Gunnar Martens