Landstingsforordning nr. 17 af 25. oktober 1979 om Grønlands Radio´s styrelse.

 

§ 1. Radiostyrelsen sammensættes på følgende måde:
Landsstyremedlem for kulturelle anliggender som formand,
1 medlem udpeges af Folkeoplysningsrådet,
1 medlem udpeges af de fast ansatte medarbejdere ved Grønlands Radio og
4 medlemmer udpeges af landstinget blandt personer med særlig indsigt i forskellige sider af det grønlandske samfundsliv.
Stk. 2. Radiostyrelsens medlemmer vælger en næstformand blandt sine medlemmer.
Stk. 3. Bortset fra formanden vælges radiostyrelsens medlemmer for 4 år ad gangen og således, at 3 medlemmer er på valg hvert andet år. Første valgperiode gælder fra 1. maj 1979 til 30. april 1983, dog for 3 af medlemmerne alene til 30. april 1981.
Stk. 4. Radiofonichefen ved Grønlands Radio deltager i Radiostyrelsens møder, når intet andet i det enkelte tilfælde særligt bestemmes af bestyrelsen. Han har ret til at få ordet og fremsætte forslag, men har ikke stemmeret i styrelsen.

§ 2. Radiostyrelsen er Grønlands Radio's øverste ledelse og fører tilsyn med, at de for institutionens virksomhed fastsatte bestemmelser og gældende økonomiske rammer overholdes. Styrelsen kan fastsætte nærmere almindelige bestemmelser for Grønlands Radio's virksomhed.

§ 3. Radiostyrelsens formand bestemmer tid og sted for styrelsens møder og leder forhandlingerne. Efter begæring fra 2 af medlemmerne er han forpligtet til at indkalde til møde.
Stk. 2. Radiostyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Styrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne har givet møde. I tilfælde af stemmelighed er mødets formands stemme udslagsgivende.
Stk. 3. Hvis Radiostyrelsens beslutning i en sag må betegnes som aldeles uopsættelig, kan formanden undtagelsesvis tillade et medlem at stemme pr. brev, telegram, telefon eller lignende.
Stk. 4. Radiostyrelsens møder holdes for åbne døre, medmindre styrelsen i særlige tilfælde, herunder navnlig ved behandlingen af sager af personlig karakter, beslutter, at mødet skal afholdes for lukkede døre. Ethvert medlem kan forlange afgjort ved afstemning, om en sag skal overgå til henholdsvis åbent eller lukket møde.
Stk. 5. Radiostyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 4. Radiostyrelsen har den endelige administrative afgørelse i sager vedrørende Grønlands Radio's programvirksomhed.
Stk. 2. Radiostyrelsen nedsætter et programudvalg for radioen og et programudvalg for TV hver bestående af indtil 6 medlemmer og vælger formændene for disse udvalg, som samtidig skal være medlem af Radiostyrelsen. Udvalgene vælger selv en næstformand. Valgene foretages normalt for perioder på 2 år ad gangen.
Stk. 3. Programudvalgene behandler forslag til sæsonplaner m.v. og forelægger derefter disse forslag for Radiostyrelsen til godkendelse med vedlæggelse af eventuelle bemærkninger fra radiofonichefen, der skal have lejlighed til at udtale sig om udvalgenes indstillinger inden videresendelse til Radiostyrelsen. Programudvalgene kan desuden selv godkende forslag til udsendelser uden for sæsonplanerne, der ikke væsentligt ændrer forudsætningerne for disse. Beslutninger truffet af udvalgene kan dog af udvalgsmedlemmer eller af radiofonichefen indbringes for Radiostyrelsen med henblik på ændring af afgørelsen.
Stk. 4. Radiostyrelsen fastsætter, hvilke opgaver det i øvrigt skal pålægges programudvalgene at løse, og fatsætter tillige de fornødne nærmere retningslinier for udvalgenes virksomhed.
Stk. 5. Radiofonichefen samt en repræsentant for de fast ansatte medarbejdere ved Grønlands Radio - medmindre sidstnævnte allerede har repræsentation - deltager i programudvalgenes møder uden stemmeret. Desuden kan også andre sagkyndige efter udvalgenes nærmere bestemmelse i hvert enkelt tilfælde deltage i møderne uden stemmeret.

§ 5. Radiostyrelsen fremsender inden for de fastsatte frister budgetforslag for Grønlands Radio's virksomhed til Grønlands landsstyre. På samme måde fremsender styrelsen forslag om oprettelse eller nedlæggelse af stillinger ved Grønlands Radio.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter de fornødne regler for Grønlands Radio' s regnskabsaflæggelse.

§ 6. Radiostyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af styrelsens formand og næstformand samt yderligere et medlem af styrelsen.
Stk. 2. Forretningsudvalget behandler alle sager af økonomisk og administrativ art, der ikke er henlagt til radiofonichefens afgørelse, og forbereder sager til forelæggelse for Radiostyrelsen. Bevillingssager vedrørende udgiftsposter, der ikke er påregnet i de godkendte budgetter, men falder inden for disses rammer og forudsætninger, afgøres af udvalget under ansvar over for Radiostyrelsen, dog således at udgifsposter af væsentlig størrelse forelægges for styrelsen til godkendelse. Det påhviler udvalget efter Radiostyrelsens nærmere bestemmelse at afgive regelmæssige rapporter til styrelsen om sådanne afgørelser.
Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for udvalgets møder og leder forhandlingerne.
Stk. 4. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 2 af medlemmerne er til stede. Udvalgets beslutninger træffes i øvrigt ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 5. Hvis forretningsudvalgets beslutning i en sag må betegnes som aldeles uopsættelig, kan formanden undtagelsesvis tillade et medlem af stemme pr. brev, telegram, telefon eller lignende.
Stk. 6. Radiofonichefen samt en repræsentant for de fast ansatte medarbejdere ved Grønlands Radio - med mindre sidstnævnte allerede har repræsentation - deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

§ 7. Radiostyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de
forhold, som de bliver bekendt med i deres egenskab af medlemmer af styrelsen, efter samme regler, som gælder for tjenestemænd i Grønland.
Stk. 2. Medlemmernes tavshedspligt omfatter dog ikke sager, hvis behandling i Radiostyrelsen er afsluttet, medmindre styrelsen i det enkelte tilfælde - f.eks. hvor det drejer sig om personspørgsmål, eller hvor omtale skønnes at kunne virke uheldig på sagens videre forløb - beslutter, at sagen ikke må omtales.
Stk. 3. Regler om betaling af rejseudgifter m.v. og om honorarer til radiostyrelsesmedlemmer og medlemmer af programudvalgene og til Radiostyrelsens sekretær fastsættes af Grønlands landsting.
Stk. 4. Bliver et medlem af Radiostyrelsen på grund af sygdom eller offentlige hverv ude af stand til at deltage i styrelsens møder i en periode, der må forventes at ville blive af længere varighed, kan Radiostyrelsens bevilge ham orlov. Landstinget vil i så fald kunne udpege en stedfortræder for det pågældende medlem til at varetage vedkommendes funktioner i Radiostyrelsen i orlovsperioden.

§ 8. Landstinget udnævner efter indstilling fra Radiostyrelsen en radiofonichef til at varetage Grønlands Radio's daglige ledelse.
Stk. 2. Radiofonichefens arbejdsopgaver fastsættes nærmere i en af landsstyret efter indstilling fra Radiostyrelsen udstedt instruks.
Stk. 3. Grønlands Radio's nyhedstjeneste varetages af redaktøren for Den grønlandske Radioavis, som i redaktionel henseende er uafhængigt stillet, og som er ansvarlig over for radiofonichefen for nyhedsudsendelsernes alsidighed og saglighed.
Stk. 4. Radiostyrelsen ansætter og afskediger radioens personale efter nærmere af styrelsen fastsatte retningslinier.

§ 9. Forordningen træder i kraft 1. januar 1980.
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen