Landstingsforordning nr. 12 af 16. oktober 1979 for Grønland om arbejdsformidling.

 

Kapitel 1.
Opgaver

§ 1. Arbejdsformidlingen har til opgave som et neutralt landsomfattende serviceorgan at foretage vederlagsfri formidling af kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdsgivere og i forbindelse hermed at yde bistand ved valg af erhverv og uddannelse: erhvervsvejledning. Arbejdsformidlingen skal betjene arbejdssøgende og arbejdsgivere fra alle erhverv og stillingsgrupper.
Stk. 2. Arbejdsformidlingen har endvidere til opgave som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik at følge udviklingen på arbejdsmarkedet, at tage initiativer i spørgsmålet af arbejdsmarkedsmæssig betydning og at yde landsstyret og kommunale myndigheder bistand ved indsamling og vurdering af oplysninger om arbejdsmarkedsforholdene.

 

Kapitel II.
Opbygning

§ 2. Den centrale, administrative myndighed i Grønland er landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender under ledelse af landsstyremedlemmet, som til medvirken nedsætter et landsarbejdsnævn.

§ 3. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender udfærdiger nærmere bestemmelser for landsarbejdsnævnets virksomhed.

§ 4. Landsarbejdsnævnet består af:
landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender, som formand,
landsstyremedlemmet for sociale anliggender, som næstformand,
1 repræsentant udpeget af Grønlands Landsting,
1 repræsentant udpeget af De grønlandske kommuners Landsforening,
1 repræsentant udpeget af Andelsforeninger i Grønland,
1 repræsentant udpeget af rigsombudsmanden,
1 repræsentant udpeget af Den grønlandske arbejdsgiverforening,
1 repræsentant udpeget af Grønlands fisker- og fangerforening,
1 repræsentant udpeget af Lønmodtagerorganisationen i Grønland.
Stk. 2. Fast tilforordnede er 1 repræsentant for GTO's rådgivende afdeling, Nuuk, 1 repræsentant for Handelsinspektoratet, Nuuk, samt administrationschefen i landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender og afdelingslederen i arbejdsmarkedsafdelingen.
Stk. 3. Landsarbejdsnævnet kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 4. Arbejdsmarkedsafdelingen i landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender varetager sekretariatsfunktionen.
Stk. 5. Landsarbejdsnævnets funktionsperiode er den samme som landstingets valgperiode.

§ 5. Det påhviler kommunalbestyrelsen i hver kommune at drage omsorg for nedsættelse af et kommunalt arbejdsmarkedsudvalg.
Stk . 2. Arbejdsmarkedsudvalget består af:
1 repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen, som formand,
1 repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen, som næstformand,
denne skal være formand for kommunens socialudvalg,
1 repræsentant udpeget af de statslige arbejdsgivere,
1 repræsentant udpeget af de stedlige andelsforeninger,
1 repræsentant udpeget af de stedlige, private arbejdsgiveres lokalforening,
1 repræsentant udpeget af Grønlands fisker- og fangerforenings lokalafdeling,
1 repræsentant udpeget af Lønmodtagerorganisationen i Grønland lokalafdeling.
Stk. 3. Kommunaldirektøren er fast tilforordnet.
Stk. 4. Arbejdsmarkedsudvalget kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, indkalde særligt sagkyndige.
Stk. 5. Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Udvalgets funktionsperiode er den samme som kommunalbestyrelsens valgperiode.

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen i hver kommune at drage omsorg for oprettelse og drift af et arbejdsmarkedskontor.
Stk . 2. I kommuner, der befolkningsmæssigt er små, eller hvor forholdene iøvrigt taler for det, kan Landsstyremedlemmet for erhvervsanliggender efter indhentet udtalelse fra landsarbejdsnævnet dispensere fra kravet om oprettelse af arbejdsmarkedskontor. Fritages en kommune for at oprette et arbejdsmarkedskontor påhviler opgaven den øvrige kommunale administration.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender bestemmer herefter, hvorvidt kommunen kan undlade at oprette arbejdsmarkedskontor.

§ 7. Arbejdsmarkedskontoret ledes af en arbejdsmarkedskonsulent.
Stk. 2. Arbejdsmarkedskonsulenten ansættes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra arbejdsmarkedsudvalget.

 

Kapitel III.
Landsarbejdsnævnets opgaver


§ 8. Det påhviler landsarbejdsnævnet:
a) at fremsætte forslag om beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige foranstaltninger og vurdere forslag fremsat af de lokale arbejdsmarkedsmyndigheder.
b) at rådgive landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender med hensyn til regelfastsættelse for arbejdsformidling, erhvervsvejledning, uddannelsesformidling og alle sådanne initiativer, som sigter mod at sikre den fulde beskæftigelse samt medvirke ved den almindelige ledelse, planlægning og koordination af arbejdsformidlingen.
c) at være ankeinstans i overensstemmelse med gældende love og regelsæt vedrørende de ovenfor nævnte områder.

 

Kapitel IV.
Administrationens opgaver

§ 9. De administrative opgaver i forbindelse med landsarbejdsnævnets virke udføres af arbejdsmarkedsafdelingen i landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender. Herudover skal arbejdsmarkedsafdelingen:
a) yde bistand og vejledning til de lokale arbejdsmarkedsudvalg og -kontorer,
b) bistå ved arbejdsformidlingsopgaver kommunerne imellem,
c) tilrettelægge, forestå og gennemføre uddannelse og efteruddannelse af det til arbejdsmarkedskontorerne knyttede personale,
d) afholde kurser for medlemmer af de kommunale arbejdsmarkedsudvalg.
Stk. 2. Afdelingen forestår og fastsætter retningslinier for indsamling af statistisk materiale vedrørende forhold med tilknytning til det grønlandske arbejdsmarked og træffer foranstaltninger til dette materiales bearbejdelse.

 

Kapitel V.
Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver

§ 10. Det påhviler arbejdsmarkedsudvalget:
a) at støtte arbejdsmarkedskontoret ved løsning af de i efterfølgende kapitel VI nævnte opgaver samt medvirke til, at der mellem arbejdsmarkedskontoret og arbejdsmarkedets parter etableres et snævert samarbejde og et gensidigt tillidsforhold,
b) med ansvar overfor kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med arbejdsmarkedskontorets virksomhed og medvirke til, at kontoret i alle forhold optræder som et neutralt serviceorgan,
c) at afgive udtalelser i sager, der i henhold til § 11, stk. d, forelægges udvalget af arbejdsmarkedskontoret samt sager vedrørende forslag om beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige foranstaltninger til fremme af udviklingen på det lokale arbejdsmarked , hvor arbejdsmarkedsudvalget skal være initiativtager med henblik på fremsendelse til landsarbejdsnævnet, jfr. § 8.
d) at afgive beretning til kommunalbestyrelsen og landsarbejdsnævnet én gang årligt om udvalgets og kontorets virksomhed i det forløbne år.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsudvalget kan stille forslag til kommunalbestyrelsen og landsarbejdsnævnet i alle spørgsmål vedrørende beskæftigelsesog erhvervsuddannelsesmæssige forhold, som kan fremme og udvikle beskæftigelsen i kommunen.

 

Kapitel VI.
Arbejdsmarkedskontorets opgaver

§ 11. Det påhviler arbejdsmarkedskontoret:
a) at udføre de efter kapitel I, § 1, foreskrevne opgaver vedrørende arbejdsformidling,
b) at samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen under landsstyreområdet for erhvervsmæssige anliggender om formidlingsopgaver, som ikke kan løses af de implicerede kommuner, jvf. § 9, stk. b,
c) at samarbejde med uddannelsesmyndighederne om etablering af faglige uddannelser, at formidle uddannelsestilbud og efteruddannelsestilbud til ledige og beskæftigede lønmodtagere og til arbejdsgivere samt at yde støtte i spørgsmål vedrørende etablering af læreforhold og ansøgning om Danmarksuddannelser.
d) at holde arbejdsmarkedsudvalget løbende orienteret om kontorets virksomhed samt forelæggelse af sager vedrørende arbejdsmarkeds- og arbejdsformidlingsmæssige spørgsmål, der har principiel eller vidererækkende økonomisk eller beskæftigelsesmæssig betydning for arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse og udtalelse, inden afgørelse træffes,
e) at udarbejde arbejdsmarkedsstatistik for det samlede arbejdsmarked i kommunen.

§ 12. Når anvisning af arbejdskraft har fundet sted, giver arbejdsmarkedskontoret meddelelse herom til arbejdsgiveren. Kommer arbejdsforholdet ikke i stand eller afbrydes det umiddelbart efter overtagelse, påhviler det arbejdsgiveren straks at give meddelelse herom til arbejdsmarkedskontoret.

§ 13. Arbejdsmarkedskontoret må ikke give uvedkommende adgang til at gøre sig bekendt med de for kontoret foreliggende oplysninger om tilmeldte arbejdssøgende.
Stk. 2. Arbejdsmarkedskontoret skal efter anmodning give en arbejdsgiver oplysning om, hvorvidt bestemte personer, som arbejdsgiveren ønsker anvist til arbejde, er tilmeldt som arbejdssøgende. Finder kontoret, at der er anledning til at afslå anmodningen, kan arbejdsgiveren indbringe sagen for det kommunale arbejdsmarkedsudvalg og til endelig afgørelse for landsarbejdsnævnet.
Stk. 3. Ønsker en virksomhed/arbejdsgiver ikke at beskæftige en eller flere bestemte personer, kan kontoret ikke anvise pågældende til virksomheden/arbejsgiveren. De pågældende gøres bekendt hermed.

§ 14. Når SIK, Lønmodtagerorganisationen i Grønland, skriftligt har sendt et arbejdsmarkedskontor fyldestgørende oplysning om, at en virksomhed/arbejdsgiver er omfattet af strejke eller lockout, må kontoret ikke anvise arbejdskraft til virksomheden/arbejdsgiveren førend konflikten er hævet eller kendt ulovlig.

§ 15. I tilfælde, hvor arbejdsmarkedskontoret påtænker at anvise arbejdssøgende arbejde uden for hjemstedet, påhviler det kontoret, inden anvisningen sker, at tilvejebringe nærmere oplysninger om løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde, herunder hvorledes og på hvilke vilkår der kan skaffes de anviste arbejdere kost og logi.
Stk. 2. Medfører anvisningen, at den anviste skal afholde rejseudgifter m.v. for at komme fra hjemstedet til det anviste arbejdssted, skal kontoret efter anmodning forelægge pågældendes sag for det sociale udvalg med henblik på afgørelse af, om der kan ydes hjælp fra det offentlige til disse udgifter.
Stk. 3. En arbejdsgiver, der afviser arbejdssøgende som af arbejdsmarkedskontoret er anvist til ham, er pligtig at godtgøre rejseudgifter m.v., der måtte være afholdt af den anviste eller det sociale udvalg på den anvistes hjemsted, såfremt afvisningen skyldes antagelse af anden arbejdskraft, og arbejdsgiveren ikke har underrettet kontoret så betids, at rejse til arbejdsstedet kunne være undgået.

§ 16. Arbejdsmarkedskontorets opgaver i henseende til arbejdsformidling som beskrevet i kapitel I, § 1, er rettet mod arbejdssøgende og arbejdsgivere i Grønland, men kan også omfatte arbejdsformidling mellem arbejdssøgende bosiddende i Grønland og arbejdsgivere bosiddende uden for Grønland, såfremt sidstnævnte skal udføre opgaver i Grønland.

§ 17. Arbejdsmarkedskontoret skal i forbindelse med ydelse af hjælp fra det offentlige i tilfælde af arbejdsløshed, forinden sådan hjælp kan udbetales, afgive en skriftlig erklæring om, at den hjælpsøgende har tilmeldt sig arbejdsmarkedskontoret som ledig og ikke af kontoret har kunnet anvises beskæftigelse. Dokumentationsformen aftales mellem socialforvaltningen og arbejdsmarkedskontoret efter kommunaldirektørens anvisning.

 

Kapitel VII.
Finansiering

§ 18. Udgifterne i forbindelse med drift af arbejdsmarkedsudvalg og -kontor afholdes af kommunen.

§ 19. Udgifterne - udover løn, som afholdes af kommunen - i forbindelse med uddannelse af personalet til arbejdsmarkedskontorerne og kurser for medlemmer af de kommunale arbejdsmarkedsudvalg afholdes af Hjemmestyret, som kan fastsætte bestemmelser for kommunernes medfinansiering for deltagelse i kurser.

§ 20. Udgifterne i forbindelse med landsarbejdsnævnets virke afholdes af Hjemmestyret.

 

Kapitel VIII.
Andre bestemmelser

§ 21. Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender kan efter indstilling fra landsarbejdsnævnet tillade organisationer at foretage privat arbejdsanvisning inden for enkelte faglige eller stedlige områder, hvor der skønnes at være ganske særlige behov herfor.

 

Kapitel IX.
Klageadgang

§ 22. Klage over arbejdsmarkedskontorets udførelse af de i kapitel VI pålagte opgaver indgives til arbejdsmarkedsudvalget.
Stk. 2. Klage over arbejdsmarkedsudvalgets afgørelser samt dettes udførelse af de i kapitel V pålagte opgaver indgives til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen vedrørende klager over udførelse eller afgørelser i medfør af de i kapitel V og VI pålagte opgaver kan indankes for landsarbejdsnævnet.

 

Kapitel X.
Ikrafttrædelse

§ 23. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1980, og samtidig ophæves bestemmelser i landsrådsvedtægt af 26. marts 1973 om en arbejds- og socialdirektion i Grønland og landsrådsvedtægt af 21. oktober 1975 om en arbejdsmarkedsadministration i Grønland.


Således vedtaget af Grønlands Landsting den 16. oktober 1979.
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen


Bilag