Landstingsforordning nr. 9 af 15. oktober 1979 om forsorg for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap.

 

§ l. Grønlands Hjemmestyre varetager forsorgen for personer, der på grund af vidtgående fysiske og psykiske handicap har et særligt behov for omsorg og støtteforanstaltninger.

§ 2. Forsorgen administreres af Socialdirektoratet efter regler, der fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

§ 3. Anmodninger om iværksættelse, ændring eller ophør af støtteforanstaltninger kan fremsættes over for Socialdirektoratet af pågældende selv eller af personer, der har ansvaret for, eller som faktisk udøver forsorgen for den pågældende.
Stk. 2. Sådanne anmodninger kan ligeledes fremsættes over for Socialdirektoratet af de grønlandske kommuner eller af andre offentlige myndigheder og institutioner.

§ 4. Det påhviler kommunerne at yde fornøden bistand til Socialdirektoratet i forbindelse med undersøgelser af, hvilke støtteforanstaltninger, der bør tages i anvendelse over for personer, der er omfattet af denne forordning. Det pålægges kommunernes sociale udvalg at føre løbende tilsyn med henblik på eventuel ændring eller ophør af støtteforanstaltning.
Stk. 2. De nærmere regler for kommunernes sociale udvalgs bistand til Socialdirektoratet efter denne forordning fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

§ 5. Det påhviler Socialdirektoratet at oplyse og vejlede om mulighederne for bistand efter denne forordning, idet dog oplysning og vejledning lokalt i almindelighed varetages af det sociale udvalg efter retningslinier, der fastsættes af landsstyremedlemmet for sociale anliggender.

§ 6. Socialdirektoratets afgørelse om, hvorvidt en person er omfattet af denne forordning og hvilke støtteforanstaltninger, der skal iværksættes, kan inden for en frist af 4 uger fra modtagelsen indbringes for Det sociale Ankenævn. Nævnets afgørelse
vedrørende foranstaltninger uden samtykke kan inden for en frist af 8 uger fra modtagelsen indbringes for Grønlands Landsret.
Stk. 2. Anke kan indgives af den pågældende selv eller af den, der handler på pågældendes vegne, således også af det sociale udvalg eller andre offentlige myndigheder.

§ 7. Såfremt der ikke kan opnås samtykke til iværksættelse af påkrævede støtteforanstaltninger, forholdes der efter de til enhver tid gældende regler om foranstaltninger uden samtykke over for såvel børn og unge som voksne.

§ 8. Udgifter til støtteforanstaltninger i medfør af denne forordning afholdes af Grønlands Hjemmestyre.

§ 9. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1980


Således vedtaget af Grønlands Landsting den 15. oktober 1979.
Nuuk, den 18. oktober 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen