Landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation.

I henhold til lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsætter Grønlands Landsting herved følgende regler om socialvæsenets styrelse og organisation:

 

Kapitel 1.
Den centrale ledelse

§ 1. Alene med ansvar over for Grønlands Landsting, jfr. dog § 5 og § 6, leder og tilrettelægger landsstyremedlemmet for sociale anliggender det grønlandske socialvæsen og fører tilsyn med kommunernes varetagelse af de sociale forordninger.

§ 2. Grønlands Landsting nedsætter af sine medlemmer et stående udvalg på 5 medlemmer, hvoraf ingen kan være landsstyremedlemmet for sociale anliggender. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Udvalget kan ved behandling af alle spørgsmål, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, supplere sig med sådanne personer, som må antages at repræsentere en særlig viden om de emner, der er til behandling. Sådanne tilforordnede har ikke stemmeret i udvalget.

§ 3. Det påhviler udvalget at følge udviklingen inden for de sociale områder i Grønland og for så vidt angår sociale klienter, der opholder sig uden for Grønland. Udvalget kan fra offentlige myndigheder indhente enhver oplysning, der skønnes at være af væsentlig betydning for bedømmelse af sociale forhold.
Stk. 2. Udvalget skal over for landstinget udtale sig i alle sager vedrørende sociale forhold, der forudsætter tingets stillingtagen. I sager, der kræver 3 behandlinger i landstinget, kan ethvert medlem af udvalget endvidere kræve, at udvalget får lejlighed til at udtale sig mellem hver behandling.

§ 4. Formanden for landstingets stående udvalg vedrørende sociale anliggender indkalder udvalget til møde, så ofte han finder det fornødent. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Over hvert møde i udvalget udarbejdes referat, som på næstfølgende møde forelægges til godkendelse. Hvor intet nyt møde afholdes mellem et udvalgsmøde og en behandling i landstinget, forelægges referat dog hvert enkelt udvalgsmedlem til godkendelse, inden behandlingen i landstinget.
Stk. 3. En sag kan undtagelsesvis behandles skriftligt efter formandens beslutning.
Stk. 4. Socialdirektoratet stiller sekretærbistand til rådighed for udvalget.

 

Kapitel 2.
Den lokale administration

§ 5. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelsen om alle forhold vedrørende kommunens sociale virksomhed, som ikke ved landstingsforordning (landsrådsvedtægt) er henlagt til andre myndigheder.

§ 6. Kommunalbestyrelsen nedsætter i overensstemmelse med § 19, stk. 2 i landstingslov nr. 2 af 14. maj 1979 om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v. i Grønland et stående socialudvalg til daglig forvaltning af kommunens sociale anliggender. I bygder, hvor der er etableret bygderåd, kan den daglige forvaltning af bygdens sociale anliggender efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen i stedet varetages af vedkommende bygderåd, jfr. samme lovs § 42, stk. 1.
Stk. 2. De i stk. l nævnte udvalg kan i alle sager, hvor det skønnes hensigtsmæssigt supplere sig med særligt sagkyndige, der dog ikke har stemmeret.
Stk. 3. For så vidt angår områder uden for den kommunale inddeling varetager Socialdirektoratet samme opgaver, som ellers ville blive varetaget af et socialt udvalg.

 

Kapitel 3.
Anke

§ 7. Afgørelser, der er truffet af et socialt udvalg eller et bygderåd, jfr. § 6, kan inden for en frist af 4 uger indbringes for vedkommende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan - ligeledes inden for en frist af 4uger - indbringes for Det sociale Ankenævn, jfr. § 8. Ankenævnet kan, hvor særlige forhold taler for det, pålægge en kommunalbestyrelse at se bort fra denne frist og kan tilsvarende selv fravige reglen om tidsfrist.
Stk. 2. Sager om anbringelse uden for hjemmet af børn og unge under 18 år uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og sager om, hvorvidt en person uden samtykke underkastes foranstaltninger i henhold til landstingsforordning nr. 9 af 15. oktober 1979 om forsorg for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap kan endvidere indbringes for Grønlands Landsret.

§ 8. Det sociale Ankenævn består af 5 medlemmer. 3 udpeget af Grønlands Landsting 2 af disse medlemmer skal samtidigt være medlemmer af tinget, dog kan landsstyremedlemmet for sociale anliggender og medlemmer af det ved § 2 nedsatte udvalg ikke være medlemmer af ankenævnet, og 2 udpeget af De grønlandske kommuners Landsforening Der udpeges suppleanter for samtlige medlemmer. Valgperioden for ankenævnet falder sammen med landstingets valgperiode.
Stk. 2. Det sociale Ankenævn afsiger skriftlig, motiveret kendelse.
Stk. 3. Ankenævnet vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 4. Ankenævnet holder møde, så ofte formanden bestemmer det.
Stk. 5. Når særlige forhold taler for det, kan formanden bestemme, at en anke afgøres, uden at der afholdes møde, men efter at samtlige nævnets medlemmer skriftligt har givet deres motiverede mening til kende.
Stk. 6. Rigsombudet er ankenævnets sekretær.

 

Kapitel 4.
Finansiering

§ 9. Grønlands Landsting fastsætter efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening de nærmere regler om tilskud til sociale foranstaltninger.
Stk. 2. Udgifterne til det ved § 8 nedsatte sociale ankenævn afholdes af landstinget.

 

Kapitel 5.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1980.
Stk. 2. Samtidig hermed ophæves landsrådsvedtægt af 19. oktober 1973 om en arbejds- og socialdirektion i Grønland, og § 7 i landsrådsvedtægt af 19. februar 1975 om hjælp fra det offentlige.
Stk. 3. I alle tilfælde, hvor der efter en herefter gældende landsrådsvedtægt kan ankes til Arbejds- og Socialdirektionen, overføres retten til at afgøre anken til det i § 8 nævnte sociale ankenævn.
Stk. 4. Den ret til at tilkende erhvervsudygtighedsrente, som efter § 6 i landsrådsvedtægt af 19. februar 1975 er tillagt Arbejds- og Socialdirektionen,overdrages til Socialdirektoratet som første instans med mulighed for anke til Det sociale Ankenævn.
Stk. 5. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender indtræder i alle rettigheder, som i henhold til gældende landsrådsvedtægter er tillagt Arbejds- og Socialdirektionen, og som ikke ved stk. 3 og stk. 4 er tillagt andre institutioner.

Således vedtaget af Grønlands Landsting, den 10. oktober 1979
Nuuk, den 18. oktober 1979.
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen