Landstingsforordning nr. 7 af 16. oktober 1979 om fritidsvirksomhed.

 

Kapitel I.
Begreber

§ 1. Fritidsvirksomhed omfatter

Kapitel II.
Fritidsundervisning for voksne

§ 2. Fritidsundervisning omfatter
§ 3. Almen fritidsundervisning
§ 4. Godkendelse af almen fritidsundervisning
§ 5. Voksenhøjskole
§ 6. Godkendelse af voksenhøjskole
§, 7. Studiekredse
§ 8. Godkendelse af studiekredse
§ 9. Foredragsrækker
§ 10. Godkendelse af foredragsrækker
§ 11. Enkeltfagskurser
§ 12. Specialundervisning
§ 13. Godkendelse af specialundervisning
§ 14. Specialundervisning under kostskolelignende former
§ 15. Erhvervsmæssige kurser
§ 16. Godkendelse af erhvervsmæssige kurser
§ 17. Dag- og aftenundervisning
§ 18. Lokaler til voksenundervisning

Kapitel III.
Interessegrupper

§ 19. Ved en interessegruppe forstås
§ 20. Deltagerantal i interessegrupper
§ 21. Lokaler til interessegrupper

Kapitel IV.
Fritidsklubber

§ 22. Ved en fritidsklub forstås
§ 23. Godkendelse af en fritidsklub
§ 24. Ikke-kommunale fritidsklubber
§ 25. Valgregler og kvalifikationskrav
§ 26. Lokaler
§ 27. Klublignende virksomhed

Kapitel V.
Støte til børne- og ungdomsorganisationer

§ 28. Tilskud til børne- og ungdomsorganisationer
§ 29. Lokaler og udendørsanlæg

Kapitel VI.
Støtte til ophold på højskoler

§ 30. Højskoleophold

Kapitel VII.
Fritidskonsulenter og uddannelse af ledere og medarbejdere

§ 31. Konsulenter
§ 32. Uddannelse af ledere og medarbejdere

Kapitel VIII.
Støtte til brevskolevirksomhed og fritidsundervisning af søfarende

§ 33. Brevskolevirksomhed

Kapitel IX.
Tilskud til etablering af lokaler

§ 34. Lokaler for børne- og ungdomsorganisationer
§ 35. Idrætsanlæg

Kapitel X.
Finansiering

§ 36. Udgifternes fordeling

Kapitel XI.
Særlige bestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 37. Løn
§ 38. Forsøgsvirksomhed
§ 39. Dispensation
§ 40. Gennemførelsesbekendtgørelse
§ 41. Ikrafttrædelse

 

Kapitel I.
Begreb

§ 1. Fritidsvirksomhed omfatter.
Fritidsvirksomhed, der tilbydes eller kan nyde støtte i henhold til denne landstingsforordning, omfatter: Fritidsundervisning for voksne (kap. II), interessegrupper (kap. III) og fritidsklubber (kap. IV).
Stk. 2. Der kan desuden ydes tilskud til børne- og ungdomsorganisationer (kap. V), ophold på højskoler (kap.VI), fritidskonsulenter og uddannelse af ledere og medarbejdere (kap. VII), brevskolevirksomhed og fritidsundervisning for søfarende (kap. VIII), etablering af lokaler (kap. IX).

 

Kapitel II.
Fritidsundervisning for voksne

§ 2. Fritidsundervisning omfatter.
Ved fritidsundervisning for voksne forstås en undervisning for voksne over 19 år. Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte regler om begrænsninger i emnekredsen.
Stk. 2. Fritidsundervisning for voksne kan tilrettelægges som almen fritidsundervisning, som voksenhøjskole, i studiekredse, som foredragsrækker, som enkeltfagskurser, som specialundervisning og som erhvervsmæssige kurser.
Stk. 3. Enkelte timer kan desuden anvendes til fællesarrangementer uden egentlig undervisning for alle deltagere, der er tilknyttet fritidsundervisningen for voksne. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter de nærmere regler for indholdet og omfanget af sådanne arrangementer.

§ 3. Almen fritidsundervisning.
Ved almen fritidsundervisning forstås i denne forordning en undervisning i emner, hvori voksne i deres fritid måtte ønske undervisning.
Stk. 2. Godkendelse af almen fritidsundervisning meddeles under følgende betingelser:
1) Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og stå åben for alle over 19 år.
2) Lederen skal have de fornødne kvalifikationer.
3) Læreren skal have de fornødne forudsætninger for at undervise i emnet.
4) Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, som sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
5) Undervisningen skal give en alsidig belysning af emnet.
6) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
7) Undervisningen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne. Materialer beregnet til forarbejdning kan undtagelsesvis stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne efter regler fastsat af kulturog undervisningsdirektionen. Det materiale, deltagerne forarbejder, skal være deltagernes ejendom. Ophold og forplejning i forbindelse med undervisning under kostskolelignende former skal være vederlagsfri.

§ 4. Godkendelse af almen fritidsundervisning.
Såfremt der til undervisningen i medfør af § 3 har meldt sig mindst 8 deltagere, skal det pågældende hold oprettes.
Stk. 2. Det gennemsnitlige deltagerantal for undervisningsperioden skal være mindst 5. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, gøres undtagelser herfra, jf. § 39.

§ 5. Voksenhøjskole.
Ved voksenhøjskole forstås i denne forordning en undervisning, der inden for humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige emner tilbyder en videregående almen undervisning.
Stk. 2. Godkendelse af voksenhøjskole meddeles under følgende betingelser:
1) Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og stå åben for alle over 19 år.
2) Lederen skal have de fornødne kvalifikationer.
3) Læreren skal gennem særlig uddannelse eller virksomhed have erhvervet de fornødne forudsætninger for at undervise i det pågældende emne.
4) Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, som sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
5) Underviseren skal give en alsidig belysning af emnet.
6) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
7) Undervisningen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne. Ophold og forplejning i forbindelse med undervisning under kostskolelignende former skal være vederlagsfri.
Stk. 3. Voksenhøjskoleundervisningen kan, efter regler fastsat af kultur- og undervisningsdirektionen, meddeles som supplement til anden fritidsundervisning for voksne, der er omfattet af denne forordning.

§ 6. Godkendelse af voksenhøjskole.
Såfremt der i medfør af § 5 har meldt sig mindst 8 deltagere, skal den pågældende voksenhøjskole oprettes.
Stk. 2. Det gennemsnitlige deltagertal for undervisningsperioden skal være mindst 5. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, gøres undtagelser herfra, jf. § 39.

§ 7. Studiekredse.
Ved en studiekreds forstås i denne forordning en gruppe, der gennem deltagernes selvstændige arbejde belyser et humanistisk, samfundsmæssigt eller naturvidenskabeligt emne.
Stk. 2. Godkendelse af studiekreds meddeles under følgende betingelser:
1) Studiekredsen skal være tilrettelagt for voksne og stå åben for alle over 19 år.
2) Lederen skal have de fornødne kvalifikationer.
3) Studiekredslederen skal gennem uddannelse eller virksomhed have erhvervet de fornødne forudsætninger for at virke som leder af kredsen.
4) Studiekredsen skal være tilrettelagt på grundlag af egnede studiematerialer.
5) En alsidig belysning af emnet skal gives.
6) Studiekredsen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
7) Deltagelse i studiekredsen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.

§ 8. Godkendelse af studiekredse.
Såfremt der til undervisning i medfør af § 7 har meldt sig mindst 8 deltagere, skal den pågældende studiekreds oprettes.
Stk. 2. Det gennemsnitlige deltagerantal for undervisningsperioden skal være mindst 5. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, gøres undtagelse herfra, jf. § 39.

§ 9. Foredragsrækker.
Ved en foredragsrække forstås i denne forordning en række foredrag, der giver oplysning om humanistiske, samfundsmæssige eller naturvidenskabelige emner.
Stk. 2. Godkendelse af foredragsrækker meddeles under følgende betingelser:
1) Foredragsrækken skal være tilrettelagt for voksne og stå åben for alle over 19 år.
2). Lederen skal have de fornødne kvalifikationer.
3) Foredragsholderen skal have de fornødne kvalifikationer.
4) Foredragsrækken må kun omfatte én emnekreds.
5) Foredragsrækken skal være tilrettelagt efter en plan, der omfatter mindst 4 foredrag.
6) Foredragsrækken skal give en alsidig belysning af emnet.
7) Foredragsrækken skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
8) Deltagelse i foredragsrækker skal være vederlagsfri.

§ 10. Godkendelse af foredragsrækker.
Såfremt der til undervisning i medfør af § 9 har meldt sig mindst 15 deltagere, skal den pågældende foredragsrække oprettes.
Stk. 2. Det gennemsnitlige deltagerantal for undervisningsperioden skal være mindst 10. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, gøres undtagelse herfra, jf. § 39.

§ 11. Enkeltfagskurser.
Ved et enkeltfagskursus for voksne forstås i denne forordning en undervisning tilrettelagt over l eller 2 år, der sigter mod aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve, folkeskolens udvidede afgangsprøve eller enkeltfag ved højere forberedelseseksamen.
Stk. 2. De nærmere regler om den i stk. l nævnte undervisning fastsættes af kultur- og undervisningsdirektionen.

§ 12. Specialundervisning.
Ved specialundervisning for voksne forstås i denne forordning en særlig tilrettelagt undervisning, der tilbydes handicappede.
Stk. 2. Godkendelse af specialundervisning meddeles under følgende betingelser:
1) Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og stå åben for alle over 19 år.
2) Lederen skal have de fornødne kvalifikationer.
3) Læreren skal gennem særlig uddannelse eller på anden måde have erhvervet de fornødne forudsætninger for at kunne påtage sig den pågældende form for specialundervisning.
4) Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan, der sikrer, at der gives en egentlig undervisning.
5) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
6) Undervisningen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne. Materiale beregnet til forarbejdning kan undtagelsesvis stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne efter regler fastsat af kultur- og undervisningsdirektionen. Det materiale, deltagerne forarbejder, skal være deltagernes ejendom. Rejse, ophold og forplejning i forbindelse med undervisning under kostskolelignende former skal være vederlagsfri.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte nærmere regler for, hvad specialundervisning i henhold til denne forordning omfatter.

§ 13. Godkendelse af specialundervisning.
Såfremt der til undervisning i medfør af § 12 har meldt sig mindst 2 elever, skal det pågældende hold oprettes. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkendes eneundervisning, jf. §39.

§ 14. Specialundervisning under kostskolelignende former.
Hvis der på grund af lærer- eller lokaleforhold ikke kan oprettes specialundervisningshold lokalt, kan kultur- og undervisningsdirektionen tilvejebringe mulighed for deltagelse i specialundervisning andetsteds.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen afholder samtlige de udgifter til rejse, ophold og forplejning, der er forbundet med elevens ophold det pågældende sted.

§ 15. Erhvervsmæssige kurser.
Ved et erhvervsmæssigt kursus forstås i denne forordning et kursus, der giver deltagerne en fritidsundervisning med sigte mod et bestemt arbejdsområde. Undtaget er erhvervsuddannelser, der henhører under anden lovgivning.
Stk. 2. Godkendelse af erhvervsmæssigt kursus meddeles under følgende betingelser:
1) Undervisningen skal være tilrettelagt for voksne og stå åben for alle over 19 år.
2) Lederen skal have de fornødne kvalifikationer.
3) Læreren skal have de fornødne forudsætninger for at undervise på kursus.
4) Undervisningen skal være tilrettelagt efter en kursusplan, der er godkendt af kultur- og undervisningsdirektionen efter forhandling med de organisationer, der dækker det pågældende område af arbejdsmarkedet.
5) Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.
6) Undervisningen skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til kursisternes rådighed. Rejse-, opholds- og forplejningsudgifter i forbindelse med undervisning under kostskolelignende former skal være vederlagsfri.

§ 16. Godkendelse af erhvervsmæssige kurser.
Såfremt der til undervisning i medfør af § 15 har meldt sig mindst 8 deltagere, skal det pågældende kursus oprettes. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, gøres undtagelse herfra, jf. § 39.

§ 17. Dag- og aftenundervisning.
Fritidsundervisning for voksne kan finde sted såvel i dagsom aftentimerne. Undervisningen kan tilrettelægges som kursus af kortere eller længere varighed.

§ 18. Lokaler til voksenundervisning.
Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit stille de fornødne lokaler og udendørsanlæg til rådighed for voksenundervisning, der godkendes i henhold til denne forordning.
Stk. 2. Skoler og andre lokaler, der ejes af landstinget stilles vederlagsfrit til rådighed for voksenundervisning, der godkendes i henhold til denne forordning.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter nærmere regler om de i stk. l og 2 omhandlede forpligtelser.

 

Kapitel III.
Interessegrupper

§ 19. Ved en interessegruppe forstås.
Ved en interessegruppe forstås i denne forordning en gruppe, der samles om en interessebetonet virksomhed.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte nærmere regler for, hvad interessegrupper i henhold til denne forordning omfatter.
Stk. 3. Godkendelse af en interessegruppe kan meddeles under følgende betingelser:
1)Virksomheden skal stå åben for alle.
2) Lederen skal have de fornødne kvalifikationer.
3) Gruppen skal bistås af en kvalificeret instruktør.
4) Virksomheden skal gennemføres i egnede lokaler eller udendørsanlæg med fornødent udstyr,
5) Virksomheden skal være vederlagsfri. Bøger og lignende læremidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne. Materiale beregnet til forarbejdning kan undtagelsesvis stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne efter regler fastsat af kultur- og undervisningsdirektionen.

§ 20. Deltagerantal i interessegrupper.
Det gennemsnitlige deltagerantal for interessegrupper skal være mindst 8 deltagere pr. time. Der kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, gøres undtagelse herfra, jf.§ 39.

§ 21. Lokaler til interessegrupper.
Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit stille de fornødne lokaler og udendørsanlæg til rådighed for interessegrupper, der godkendes i henhold til denne forordning.
Stk. 2. Skoler og andre lokaler, der ejes af landstinget, stilles vederlagsfrit til rådighed for interessegrupper, der godkendes i henhold til denne forordning,
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter nærmere regler om de i stk. l og 2 omhandlede forpligtelser.

 

Kapitel IV.
Fritidsklubber

§ 22. Ved en fritidsklub forstås.
Ved en fritidsklub forstås en klub, der samler børn og unge til virksomhed og samvær i deres fritid.

§ 23. Godkendelse af en fritidsklub.
Oprettelse af fritidsklubber kan ske under følgende betingelser:
1) Klubben skal have en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være myndige, sammensat af: 3 medlemmer udpeget af kultur- og undervisningsudvalget og 2 medlemsrepræsentanter. 2 medarbejderrepræsentanter kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
2) Klubben skal stå åben for alle børn og unge i alderen 6-21 år.
3) Klubbens leder og medarbejdere skal have kvalifikationer, der gør dem skikket til at klare opgaver i klubben jf. § 25, stk. 2.
4) Klubben skal råde over egnede lokaler.
5) Virksomheden, herunder de fornødne materialer, skal være vederlagsfri.
Stk. 2. Fritidsklubben skal i aftentimerne være forbeholdt de 14-21 årige.

§ 24. Ikke-kommunale fritidsklubber.
Der kan ydes tilskud til ikke-kommunale fritidsklubber.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsudvalget godkender og fører tilsyn med fritidsklubber, der oprettes i henhold til stk. 1.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsudvalgets godkendelse er betinget af en klubvedtægt.
Stk. 4. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter regler om indholdet af den i stk. 3 omhandlede klubvedtægt.

§ 25. Valgregler og kvalifikationskrav.
Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter nærmere regler om valg af de i § 23, stk. l nævnte bestyrelser samt
om disses virksomhed.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen fastsætter nærmere regler om kvalifikationskrav for ledere og medarbejdere i fritidsklubber, jf. § 23, stk. l, pkt. 3.

§ 26. Lokaler.
Kommunen skal vederlagsfrit stille de fornødne lokaler til rådighed for godkendte klubber.

§ 27. Klublignende virksomhed.
Såfremt der ikke er tilstrækkeligt befolkningsmæssigt grundlag for oprettelse af egentlige klubber, kan virksomheden etableres som andre fritidsforanstaltninger, jf. landstingsforordning om folkeskolen.

 

Kapitel V.
Støtte til børne- og ungdomsorganisationer

§ 28. Tilskud til børne- og ungdomsorganisationer.
Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til de i kommunen hjemmehørende børne- og ungdomsorganisationer.
Stk. 2. De nærmere regler for ydelse af de i stk. l nævnte tilskud fastsættes af kultur- og undervisningsdirektionen.

§ 29. Lokaler og udendørsanlæg.
Kommunen skal vederlagsfrit stille skoler og andre kommunale lokaler til rådighed for børne- og ungdomsorganisationer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal yde tilskud til driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller lejes af børne- og ungdomsorganisationer.
Stk. 3. De nærmere regler for ydelse af de i stk. 2 nævnte tilskud fastsættes af kultur- og undervisningsdirektionen.

 

Kapitel VI.
Støtte til ophold på højskoler

§ 30. Højskoleophold.
Hjemmestyret kan yde støtte til personer hjemmehørende i Grønland til ophold på højskoler i Grønland og Danmark.

 

Kapitel VII.
Fritidskonsulenter og uddannelse af ledere og medarbejdere

§ 31. Konsulenter.
Hjemmestyret kan yde støtte til konsulentbistand til grønlandske landsorganisationer, der virker for fritidsundervisning for voksne, jf. kapitel II, interessegrupper, jf. kapitel III, fritidsklubber, jf. kapitel IV samt børne- og ungdomsorgansationer, jf. kapitel V.

§ 32. Uddannelse af ledere og medarbejdere.
Hjemmestyret kan yde støtte til uddannelse af ledere og medarbejdere inden for fritidsvirksomhed. Der kan ydes særlig støtte i tilfælde, hvor deltagelse i uddannelseskursus vil påføre særlige indtægtstab eller særlig store udgifter.

 

Kapitel VIII.
Støtte til brevskolevirksomhed og fritidsundervisning for søfarende

§ 33. Brevskolevirksomhed m.v.
Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte nærmere regler om støtte til deltagelse i brevskolevirksomhed.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen, kan fastsætte nærmere regler om fritidsundervisning for søfarende.

 

Kapitel IX.
Tilskud til etablering af lokaler

§ 34. Lokaler for børne- og ungdomsorganisationer.
Hjemmestyret kan yde tilskud til etablering af lokaler for børne- og ungdomsorganisationer.

§ 35. Idrætsanlæg.
Hjemmestyret kan yde tilskud til opførelse og indretning af idrætsanlæg.

 

Kapitel X.
Finansiering

§ 36. Udgifternes afholdelse.
Lønudgifter, honorarer, udgifter til rejser, ophold og forplejning under kostskolelignende former til voksenundervisning (kapitel II) afholdes af landstinget, øvrige udgifter til voksenundervisning afholdes af kommunen.
Stk. 2. Samtlige udgifter til interessegrupper (kapitel III), fritidsklubber (kapitel IV) samt støtte til børne- og ungdomsorganisationer (kapitel V) afholdes af kommunen.
Stk. 3. Støtte til ophold på højskoler (kapitel VI), udgifter til fritidskonsulenter og uddannelse af ledere og medarbejdere (kapitel VII), støtte til brevskolevirksomhed og fritidsundervisning for søfarende (kapitel VIII) afholdes af landstinget.
Stk. 4. Såfremt kommunalbestyrelsen yder tilskud til etablering af lokaler og idrætsanlæg (kapitel IX), kan landstinget refundere indtil 50 % af de ydede tilskud.

 

Kapitel XI.
Særlige bestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 37. Løn.
Hjemmestyret fastsætter aflønning for undervisning og ledelse i henhold til kapitlerne II, III og IV.

§ 38. Forsøgsvirksomhed.
Kultur- og undervisningsdirektionen kan i særlige tilfælde som en midlertidig ordning fravige forordningens bestemmelser i det omfang, det anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for forordningens område.
Stk. 2. Kultur- og undervisningsdirektionen kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed i henhold til stk. 1.

§ 39. Dispensation.
Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte regler om begrænsning af deltagerkreds, fravigelse af deltagertal og aldersbestemmelser, oprettelse af parallelhold, samt fastsættelse af timetal for den i kapitlerne II, III og IV nævnte fritidsvirksomhed.

§ 40. Gennemførelsesbekendtgørelse.
Kultur- og undervisningsdirektionen kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af de i forordningen nævnte foranstaltninger herunder eventuelle overgangsbestemmelser.

§ 41. Ikrafttrædelse.
Denne forordning træder i kraft 1. januar 1980.
Nuuk, den 16. oktober 1979.
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen