Landstingsforordning nr. 3 af 15. oktober 1979 om kultur- og folkeoplysningsvirksomhed.

 

Kapitel 1.
Begreb og formål

§ 1. Ved kultur- og folkeoplysningsvirksomhed forstås i henhold til denne landstingsforordning offentlig mødevirksomhed, foreningsarbejde, avis- og bladvirksomhed, udstillinger, teater- og koncertarrangementer og andre foranstaltninger, der tager sigte på almene kulturelle og folkeoplysende aktiviteter.
Stk. 2. Kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, som kan nyde støtte efter denne forordning, skal i sin helhed være saglig og alsidig.

 

Kapitel 2.
Kommunernes virksomhed

§ 2. Kommunalbestyrelsen varetager kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, jf. § 1.

§ 3. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til § 2 yde støtte til de i § l nævnte, lokale foranstaltninger.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang stille lokaler og andre faciliteter til rådighed.

 

Kapitel 3.
Hjemmestyrets virksomhed

§ 5. Hjemmestyret varetager landsomfattende oplysnings- og informationsopgaver og yder konsulentbistand overfor kommunerne med henblik på det kulturelle og folkeoplysende arbejde.
Stk. 2. I oplysnings- og informationsvirksomheden tilstræbes størst mulig grad af saglighed og alsidighed.
Stk. 3. Klager over manglende iagttagelse og alsidighed rettes til folkeoplysningsrådet, jf. Landstingsforordning om styrelsen af kultur og undervisningsvirksomhed § 11, stk. 5.

§ 6. Hjemmestyret varetager fremskaffelse og distribution af spillefilm og yder konsultentbistand overfor de lokale biografer.

§ 7. Hjemmestyret kan yde støtte til landsdækkende organisationer og landsomfattende foranstaltninger.

§ 8. Forordningen træder i kraft 1. januar 1980.
Nuuk, den 15. oktober 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Thue Christiansen