Landstingsbekendtgørelse nr. 11 af 26. juni 1979 om skatternes afregning mellem kommuner og landskasse

I henhold til § 85 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat fastsættes følgende:

 

Kommuneskat og særlig landsskat

§ 1. Senest med udgangen af måneden efter redegørelsernes indsendelse foretager arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet foreløbig afregning til andre skattekommuner af A-skat, som tilkommer disse ifølge redegørelsernes udvisende.

§ 2. Den endelige afregning af A-skat, som tilkommer en skattekommune ifølge lønsedler oversendt fra en anden kommune som arbejdsgiverkommune eller skattedirektoratet, skal ske inden 1. april efter indkomstårets udløb. For lønsedler, der indkommer til arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet efter 1. marts, skal endelig afregning ske senest med udgangen af måneden efter lønsedlernes modtagelse.

 

Landsskat

§ 3. Senest med udgangen af måneden for skatternes indbetaling foretager skattekommunen foreløbig afregning af landsskat til skattedirektoratet.

§ 4. Den endelige afregning af landsskat foretages senest med udgangen af året efter indkomståret.

§ 5. Landsskattens andel af de til skattekommunen indbetalte skatter beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det pågældende indkomstår udskrevne landsskat og kommuneskat.

 

Andre bestemmelser

§ 6. Arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet bærer tab opstået ved en indeholdelsespligtigs manglende indbetaling af A-skat.

§ 7. Skattedirektoratet kan fastsætte yderligere forskrifter for afregning af skatterne.

§ 8. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann