Landstingsbekendtgørelse nr. 10 af 26. juni 1979 om pantefogeder samt om inddrivelse af skatter

I henhold til § 42, stk. 5, § 43, stk. l, § 80, § 81, stk. 8 og § 111 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat fastsættes:

 

A. Pantefogeder

§ 1. Inddrivelsen af skatter, der opkræves af kommunen, foretages af personer, der autoriseres som pantefogeder af kommunalbestyrelsen. Inddrivelsen af skatter, der opkræves af skattedirektoratet, foretages af personer, der autoriseres som pantefogeder af landsstyret.
Stk. 2. Pantefogeden skal være myndig og have den fornødne kontormæssige uddannelse. Personer, der forestår kommunens,landskassens eller skattedirektoratets bogholderi eller kassevæsen, kan ikke autoriseres som pantefogeder.

§ 2. En pantefoged skal efter anmodning også inddrive skatter for andre kommuner og skattedirektoratet.

§ 3. Inddrivelsen foretages efter reglerne i kap. 7 i lov om rettens pleje i Grønland.

§ 4. Skal der foretages inddrivelse for flere kommuner, herunder skattedirektoratet, hos samme skyldner, skal pantefogeden inddrive fordringerne i den rækkefølge, hvori anmodningerne om inddrivelse er modtaget.

§ 5. Inddrivelsen sker i overværelse af et vidne, der udpeges af kommunaldirektøren henholdsvis skattedirektøren.

§ 6. Pantefogeden skal inden inddrivelsen give skyldneren meddelelse om, hvilke ydelser inddrivelsen omfatter samt om det tids punkt, hvorpå inddrivelse tidligst vil blive påbegyndt. Der skal endvidere gives oplysning om stedet for inddrivelsesforretningens påbegyndelse, jfr. § 7.
Stk. 2. Meddelelse til den enkelte skyldner kan erstattes af en bekendtgørelse i lokalbladene eller offentligt opslag.
Stk. 3. Meddelelsen til skyldneren eller offentlig bekendtgørelse kan først ske efter sidste rettidige betalingsdag. Inddrivelse kan tidligst påbegyndes en uge efter meddelelsen eller bekendtgørelsen.

§ 7. Inddrivelsesforretningen påbegyndes på skyldnerens bopæl eller forretningsadresse. Pantefogeden kan dog træffe bestemmelse om inddrivelsesforretningens påbegyndelse på sit kontor.
Stk. 2. En påbegyndt inddrivelsesforretning kan fortsættes, hvor skyldnerens gods findes andetsteds.
Stk. 3. Inddrivelsesforretningen kan finde sted, selv om skyldneren ikke er til stede.

§ 8. Fra den dag, inddrivelse kan finde sted, jfr. § 6, kan skyldneren med frigørende virkning betale det skyldige beløb til pantefogeden.

§ 9. Fremsættes der af skyldneren eller tredjemand indsigelse mod fordringens rigtighed eller forretningens foretagelse i øvrigt, skal pantefogeden gøre notat herom, men i øvrigt fremme inddrivelsesforretningen.
Stk. 2. Forhandling eller bevisførelse kan ikke finde sted for pantefogeden, der uden ophold skal indbringe spørgsmålet for underretten i den kreds, hvor inddrivelsen sker. Sker inddrivelsen i et område, der ikke om fattes af den kommunale indeling, skal spørgsmålet indbringes for Grønlands landsret.

§ 10. Pantefogeden skal indbetale modtagne beløb til den kommune henholdsvis skattedirektoratet, i hvilken han er autoriseret. Denne kommune henholdsvis skattedirektoratet har ansvaret for inddrivelsen og for de af pantefogeden modtagne beløb.
Stk. 2. Er restancen inddrevet for en anden kommune henholdsvis skattedirektoratet, skal pantefogeden, når restancen er betalt eller inddrivelsen har vist sig forgæves, give meddelelse herom til den i stk. l nævnte kommune henholdsvis skattedirektoratet. Denne kommune henholdsvis skattedirektoratet videresender meddelelsen og foretager afregningen inden 14 dage efter inddrivelsessagens afslutning. Såfremt inddrivelsessagen ikke har kunnet afsluttes, sendes meddelelse og foretages afregning dog hvert halve år.

 

B. Tilbageholdelse i løn og indhandlingsbeløb m. v.

§ 11. Beløb, der af en arbejdsgiver er tilbageholdt efter landstingslovens § 81, skal indbetales til den kommune henholdsvis skattedirektoratet, som har meddelt pålæg om tilbageholdelse.
Stk. 2. De i stk. l omhandlede beløb forfalder til betaling den 1. i den måned der følger efter tilbageholdelsen og med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bortset fra lørdage) i forfaldsmåneden.

§ 12. Samtidig med indbetalingen skal arbejdsgiveren til den i § 11, stk. l nævnte kommune henholdsvis skattedirektoratet give skriftlig meddelelse om skatteyderens personnummer, navn og adresse samt om størrelsen af det tilbageholdte beløb.

§ 13. Arbejdsgiveren skal give skatteyderen skriftlig meddelelse om:
1) størrelsen af det tilbageholdte beløb,
2) det beløb, hvoraf tilbageholdelsen er foretaget,
3) arbejdsgiverens navn, adresse og arbejdsgivernummer, og
4) skatteyderens navn, adresse, personnummer eller andet af arbejdsgiveren benyttet identifikationsnummer. I mangel af personnummer eller identifikationsnummer anføres skatteyderens fødselsdato,-måned og -år.

§ 14. Regnskabet med tilbageholdelserne for den enkelte indkomstmodtager skal føres på det af skattedirektoratet udarbejdede skema, der udsendes sammen med tilbageholdelsesbegæringen eller i anden tilsvarende specifikation i forbindelse med den almindelige bogføring.

§ 15. Arbejdsgiveren skal opbevare regnskabsmaterialet og bilag vedrørende tilbageholdelserne i 5 år efter udløbet af det år, hvori tilbageholdelserne er foretaget.

§ 16. Det påhviler arbejdsgiveren at besvare skriftlige forespørgsler fra den i § 11, stk. l nævnte kommune henholdsvis skattedirektoratet angående pålæg, der er givet ham om tilbageholdelse. Besvarelsen skal ske inden 14 dage efter modtagelsen af forespørgslen.

§ 17. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 12-16 straffes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Skattedirektoratet fastsætter de i landstingslovens § 43, stk. 2 omhandlede daglige bøder.

§ 18. Ved arbejdsgiver forstås efter denne bekendtgørelse enhver, der er indeholdelsespligtig efter landstingslovens kap. 5.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 11-17 gælder dog tillige ved tilbageholdelse i indhandlingsbeløb.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann