Landstingsbekendtgørelse nr. 9 af 26. juni 1979 om skattemæssige afskrivninger m.v.

I henhold til § 17, nr. l i landstingslov nr.5 af 19. maj 1979 om indkomstskat fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt, på skibe til erhvervsmæssigt brug samt på bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt. Sammen med en bygning afskrives særlige installationer samt udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn og lignende, der er beliggende i eller i umiddelbar tilknytning til en erhvervsmæssigt benyttet bygning og tjener dennes drift.
Stk. 2. Fradrag kan endvidere foretages for anskaffelsessummen for goodwill og tidsbegrænsede rettigheder samt for udgifter til ombygning af lokaler, der er lejet til erhvervsmæssig benyttelse, og for tilslutning til anlæg, som har erhvervsmæssig betydning for en virksomhed eller en bygning.
Stk. 3. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan tillade, at udgifter til etablering, forsøg og forskning, rationalisering, grundforbedring og lignende udgifter af betydning for indkomsterhvervelsen fradrages i den skattepligtige indkomst.

 

Afsnit I
Formuegoder, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt

§ 2. Anskaffelsessummen for formuegoder, der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, kan fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret.
Stk. 2. Fradrages anskaffelsessummen ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del af anskaffelsessummen fradrages i det eller de følgende år efter ejerens frie valg.

§ 3. Driftsmidler og skibe betragtes som anskaffet, når levering har fundet sted.
Stk. 2. Ved anskaffelsesåret for en bygning forstås det år, hvori bygningen erhverves eller fuldføres.

§ 4. Hvis et formuegode, der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, afstås for et større beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 2. Hvis formuegodet afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 3. Hvis en bygning nedrives, før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer m. v. fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret.

 

Afsnit II
Formuegoder, der både benyttes til erhvervsmæssige og til private formål

§ 5. Anskaffelsessummen for skibe, maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, jfr. § 3, efter forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede benyttelse af driftsmidlet.
Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, ikke fuldt ud i anskaffelsesåret,kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år efter ejerens frie valg.Der kan ialt kun afskrives den del af anskaffelsessummen, der svarer til forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede benyttelse af driftsmidlet i det år, hvor afskrivningen foretages.
Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis den erhvervsmæssige benyttelse i det pågældende indkomstår udgør mindst halvdelen af den samlede benyttelse.

§ 6. Anskaffelsessummen for bygninger og særlige installationer m. v., der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, jfr. § 3, efter forholdet mellem den erhvervsmæssigt benyttede bygningsdels etageareal og bygningens samlede etageareal.
Stk. 2. Fradrages den del af anskaffelsessummen, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, ikke fuldt ud i anskaffelsesåret, kan den uafskrevne del heraf fradrages i det eller de følgende år efter ejerens frie valg.Hvis benyttelsen af bygningen ændres, således at en større del af bygningens etageareal benyttes erhvervsmæssigt, kan afskrivningen forøges tilsvarende.
Stk. 3. Afskrivning kan kun foretages, hvis mindst halvdelen af bygningens etageareal i det pågældende indkomstår benyttes erhvervsmæssigt eller den erhvervsmæssigt benyttede bygningsdels etageareal udgør mindst 100 m2.

§ 7. Hvis et formuegode, der omfattes af bestemmelserne i dette afsnit, afstås, kan der ikke for afståelsesåret beregnes afskrivning. Overstiger afståelsessummen den uafskrevne del af anskaffelsessummen, skal den del af fortjenesten, der svarer til forholdet mellem det afskrevne beløb og anskaffelsessummen, medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 2. Hvis formuegodet afstås for et mindre beløb end den uafskrevne del af anskaffelsessummen, kan tabet fradrages i den skattepligtige indkomst. Fradraget sammenlagt med de faktiske foretagne afskrivninger kan dog ikke overstige det beløb, der kunne være afskrevet efter reglerne i § 5 og § 6.
Stk. 3. Hvis en bygning nedrives før afskrivningen er tilendebragt, kan det uafskrevne beløb nedsat med en eventuel salgssum for materialer m. v. fradrages i den skattepligtige indkomst for nedrivningsåret. Bestemmelsen i stk. 2, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

 

Afsnit III
Almindelige bestemmelser

§ 8. Når formuegoder er erhvervet ved arv, ved overtagelse af fællesboet til hensidden i uskiftet bo, ved udlæg uden skiftebehandling til den længstlevende ægtefælle eller ved skifte mellem ægtefæller, behandles formuegoderne i henseende til bestemmelserne i denne bekendtgørelse, som om de var erhvervet af arvingen eller den erhvervende ægtefælle til de tidspunkter og de beløb, hvortil de er erhvervet af afdøde eller ægtefællen, og eventuelle afskrivninger anses for foretaget af erhververen.

§ 9. Når formuegoder er erhvervet ved gave eller arveforskud, betragtes værdien i handel og vandel på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum. Ved overdragelse af formuegoder ved gave eller arveforskud betragtes værdien i handel og vandel på  overdragelsestidspunktet som afståelsessum.

§ 10. Overførelse af formuegoder fra udelukkende privat benyttelse til hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse samt overførelse af formuegoder fra udlandet eller Danmark og Færøerne til skattepligtig virksomhed i Grønland sidestilles med køb. Som anskaffelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet.
Stk. 2. Overførelse af formuegoder fra hel eller delvis erhvervsmæssig benyttelse til udelukkende privat benyttelse samt overførelse af formuegoder fra skattepligtig virksomhed i Grønland til udlandet eller Danmark og Færøerne sidestilles med salg. Som afståelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet.
Stk. 3. Overførelse af formuegoder fra helt til delvis erhvervsmæssig benyttelse eller omvendt sidestilles med salg og køb. Som afståelses- og anskaffelsessum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet.
Stk. 4. Formuegoder, der benyttes erhvervsmæssigt uden for Grønland, betragtes senest som afstået på tidspunktet for den fulde skattepligts ophør. Som afståelsessum betragtes værdien i handel og vandel på dette tidspunkt. Fortjeneste efter denne bestemmelse kan dog ikke overstige de efter denne bekendtgørelse foretagne afskrivninger.

§ 11. Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer.
Stk. 2. Som forbedringsudgifter anses kun udgifter, der medgår til at sætte formuegodet i bedre stand end ved erhvervelsen.
Stk. 3. Hvis et formuegode har lidt skade, anses kun udgifter, der medgår til at sætte formuegodet i bedre stand end før skadens indtræden, som forbedringsudgifter.

§ 12. Totalskade af et formuegode sidestilles med salg. Som salgssum betragtes den i anleding af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum.
Stk. 2. Ved delskade af et formuegode fradrages den i anledning af skaden eventuelt udbetalte forsikrings- eller erstatningssum i den uafskrevne del af anskaffelsessummen. Et eventuelt overskydende beløb medregnes i den skattepligtige indkomst for det år, hvor skaden er sket.

§ 13. Ekspropriationserstatninger sidestilles med salgssummer.

§ 14. Hvis et formuegode afstås ved salg eller ekspropriation, eller lider totalskade, kan landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, tillade, at den skattepligtige fortjeneste ikke medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.
Stk. 2. Tilladelsen er betinget af, at der inden udløbet af det efter afståelsesåret følgende indkomstår sker anskaffelse af et tilsvarende formuegode, og at den skattepligtige fortjeneste medregnes i den skattepligtige indkomst for dette år. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan forlænge den i 1. pkt. fastsatte frist.
Stk. 3. Ansøgning om anvendelse af denne bestemmelse skal indgives senest samtidig med udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen for afståelsesåret.
Stk. 4. Finder anskaffelse af et tilsvarende formuegode ikke sted inden udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, eller medregnes den skattepligtige fortjeneste ikke i den skattepligtige indkomst for det år, hvor anskaffelsen sker, skal fortjenesten medregnes i den skattepligtige indkomst for afståelsesåret.

§ 15. Prioriteringsomkostninger, herunder kurstab, kan ikke henregnes til anskaffelsessummen eller til forbedringsudgifter, medmindre landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, giver tilladelse til det.
Stk. 2. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen for skibe medregnes ikke rente- og afdragsfri lån i henhold til lov om støtte til erhverv i Grønland. Hvis lånet kræves tilbagebetalt, forhøjes anskaffelsessummen med beløbet.

§ 16. Er selvangivelsen ikke indgivet rettidigt, kan den skattepligtige ikke foretage afskrivninger, som overstiger normale driftsmæssige afskrivninger, medmindre skatterådet giver tilladelse dertil.
Stk. 2. Efter udløbet af fristen for indgivelsen af selvangivelse kan den skattepligtige kun ændre de foretagne afskrivninger med skatterådets tilladelse.

§ 17. Formuegoder, der omfattes af denne bekendtgørelse, ansættes ved formueopgørelsen til den nedskrevne værdi.

§ 18. I forbindelse med indgivelsen af selvangivelsen skal den skattepligtige oplyse anskaffelsessum og -tidspunkt for de formuegoder, hvorpå afskrivning kan foretages, omfanget af disses erhvervsmæssige benyttelse samt afståelsessummen for de i indkomståret afståede formuegoder. Oplysningerne afgives i en af skattedirektoratet fastsat form.

 

Afsnit IV
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann