Landstingsbekendtgørelse nr. 8 af 26. juni 1979 om mindstekrav til driftsregnskaber, der vedlægges selvangivelsen

I henhold til § 53, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat bestemmes følgende:

 

§ 1. De driftsregnskaber, som i henhold til § 52, stk. 3 og § 53, stk. l i landstingsloven skal vedlægges selvangivelsen, skal vise,hvorledes bruttoavancen fremkommer ved angivelse af omsætningens størrelse, vare- og materialeforbrug under   hensyntagen til ændringer i lagerbeholdninger, varer udtaget til eget brug, eventuelt i opgørelsen medtagne lønninger og omkostninger.

§ 2. Hvor igangværende arbejde indgår i bruttoavancen, skal det anføres, hvorledes,
værdiansættelsen er foretaget.

§ 3. Varedebitorer, varekreditorer og igangværende arbejder skal, for så vidt de ikke er indarbejdet i den løbende bogføring, anføres særskilt ved bruttoavanceopgørelsen såvel ved indkomstårets begyndelse som slutning.

§ 4. Omkostninger skal specificeres i hovedposter efter art, såsom: lønninger m. v., husleje, vedligeholdelsesudgifter, renter, forsikringsudgifter, rejseudgifter, repræsentationsudgifter, bil- og bådudgifter osv.

§ 5. Kan der foretages skattemæssige afskrivninger på driftsmidler m. v., skal oplysningspligten vedrørende skattemæssige afskrivninger i medfør af bekendtgørelse om skattemæssige afskrivninger m. v. iagttages.Skattemæssige afskrivninger skal anføres i en gruppe, således at de ikke får indflydelse på bruttoavanceberegningen.

§ 6. I forbindelse med den statusopgørelse, der skal indsendes med driftsregnskabet, skal der indsendes redegørelse for, hvorledes egenkapitalen har ændret sig ifølge opgørelsen over indtægter og udgifter, udbetaling af overskud, udtagelse af penge eller varer til indehavere eller som følge af ændringer i aktiver og passiver, som ikke fremgår af opgørelsen over indtægter og udgifter.

§ 7. Er bogførte udgifter anvendt til såvel erhvervsmæssige som private formål, skal overførelsen fra driftskonti til privatkonto vises for omkostningsposterne i driftsregnskabet.

§ 8. Der skal i en særlig post gives oplysning om de af den skattepligtige betalte personlige skatter, der er indgået i regnskabet.

§ 9. Hvor den på lønangivelsen anførte A-indkomst m. v. afviger fra de i driftsregnskabet fratrukne beløb, skal der gives en redegørelse herfor.

§ 10. De skattepligtige aktieselskaber m.v., hvis officielle regnskaber ikke opfylder nævnte mindstekrav, er pligtige til ved indsendelsen af selvangivelsen at supplere regnskabet med fornødne opgørelser og specifikationer, således at ovenstående krav er opfyldt. Det samme gælder deltagerne i partrederier og kommanditselskaber.

§ 11. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann