Landstingsbekendtgørelse nr. 6 af 26. juni 1979 om regnskabsførelse med A-indkomst og A-skat

I henhold til § 42, stk. 5, § 100, stk. 4 og § 111 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat bestemmes følgende:

 

§ 1. Indeholdelsespligtige skal føre regnskab over udbetaling af A-indkomst og indeholdelse af A-skat.
Stk. 2. Regnskabet skal føres enten i et af skattedirektoratet udarbejdet særligt regnskabshæfte i overensstemmelse med de deri givne anvisninger eller på særlige konti i den indeholdelsespligtiges almindelige bogføring efter reglerne i §§ 3-6.

§ 2. Benyttes regnskabshæftet, skal dette med tilhørende bilag opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, i hvilket den sidste postering i hæftet er foretaget.
Stk. 2. Anvendelse af regnskabshæftet medfører ingen indskrænkning i bogføringseller regnskabspligt i medfør af anden lovgivning.

§ 3. Indeholdelsespligtige, der også i øvrigt fører regnskab, kan vælge at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat på særlige konti i deres almindelige bogføring. Regnskabsførelsen foretages i så fald ved, at enhver udbetaling af vederlag m. v., der er A-indkomst, posteres på en særlig "Afregningskonto for A-indkomst".
Stk. 2. Udbetalt A-indkomst posteres som angivet i stk. l, uanset om der i det enkelte tilfælde skal indeholdes A-skat i den pågældende ydelse. På afregningskontoen må kun foretages posteringer vedrørende A-indkomst. Kreditering af afregningskontoen må kun foretages som rettelsespostering til tidligere posteringer på nævnte konto.
Stk. 3. Når særlige grunde taler derfor, kan skattedirektoratet fastsætte, at indeholdelsespligtige, der har valgt at føre regnskab som anført i stk. l, tillige skal anvende andre afregningskonti til postering af bestemte arter af A-indkomst. Det i stk. 2 anførte gælder da tilsvarende for sådanne konti.
Stk. 4. I bogføringen oprettes tillige en særlig kreditorkonto: "Konto for A-skat". På denne konto posteres indeholdt A-skat samt indbetalinger til arbejdsgiverkommunen af indeholdt A-skat. Der må ikke foretages andre posteringer på kontoen.

§ 4. Indeholdelsespligtige, der fører regnskabet med A-indkomst og A-skat i deres almindelige bogføring, jfr. § 3, skal i tilknytning til denne for hver enkelt indkomstmodtager føre en konto, et kontokort eller lignende, hvorpå enhver udbetaling af A-indkomst og enhver indeholdelse af A-skat for den pågældende posteres. Udbetalt A-indkomst skal posteres på kontoen m. v., uanset om der i det enkelte tilfælde skal indeholdes A-skat. Rettelser på kontoen m. v. må kun foretages ved overstregning eller som modpostering.
Stk. 2. A-indkomsten og A-skatten skal posteres på de nævnte konti m. v., således at der umiddelbart kan foretages en sammentælling af henholdsvis A-indkomst og A-skat. Sammentællingen foretages ved udløbet af hvert kalenderår, og sumbeløbene anføres på kontoen m.v.

§ 5. Har den indeholdelsespligtige valgt at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat i sin almindelige bogføring, kan skattemyndighederne fremsætte krav om, at bogføringen,herunder de i § 4 nævnte posteringer, efter en nærmere angiven frist på mindst 14 dage skal foreligge ajourført og afstemt til og med den sidste kalendermåned før kravets fremsættelse.

§ 6. En indeholdelsespligtig, der fører regnskabet med A-indkomst og A-skat i sin almindelige bogføring, er pligtig at opbevare regnskabsbøger, løsblade, kort eller lignende samt de til bogføringen hørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

§ 7. Indeholdelsepligtige, der har valgt at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat i deres almindelige bogføring, kan af arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet pålægges at benytte det i § l nævnte regnskabshæfte, såfremt forskrifterne i §§ 3-6 ikke overholdes.

§ 8. Når der er særlig grund dertil, kan skattedirektoratet fravige de foran opstilledekrav til regnskabsførelsen.

§ 9. Skattedirektoratet fastsætter de i landstingslovens § 100, stk. 4 omhandlede daglige bøder, der kan pålægges indeholdelsespligtige til fremtvingelse af adgangen til eftersyn eller indsendelse af regnskabsmateriale m. v.

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i § l, § 2, stk. l, § 3, § 4 og § 6 straffes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed. På samme måde straffes den, der ikke rettidigt efterkommer et af skattemyndighederne fremsat krav i henhold til § 5.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann