Landstingsbekendtgørelse nr. 5 af 26. juni 1979 om redegørelse for A-indkomst og A-skat m.v.

I henhold til § 38, stk. 5, §§ 42-43 og § 111 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat bestemmes følgende:

 

Redegørelse for A-indkomst og A-skat

§ 1. Enhver, der er indeholdelsespligtig efter kapitel 5 i landstingsloven, skal redegøre for udbetalt A-indkomst samt indeholdt A-skat.
Stk. 2. Redegørelsen afgives på de af skattedirektoratet udarbejdede redegørelsesblanketter, der udfyldes med specificerede oplysninger for hver enkelt indkomstmodtager i overensstemmelse med skattedirektoratets anvisninger herom. Genpart af redegørelsesblanketterne samt regnskabsmateriale, der ligger til grund for redegørelsen, skal opbevares af den indeholdelsespligtige i mindst 5 år efter udløbet af det kalenderår, som redegørelsen vedrører.
Stk. 3. Indeholdelsespligtige, der godtgør, at de fører et fyldestgørende bogholderi efter reglerne i § 3 i bekendtgørelse om regnskabsførelse med A-indkomst og A-skat, kan opnå tilladelse til at anvende særlige redegørelsesblanketter, der ikke indeholder specificerede oplysninger for hver enkelt indkomstmodtager efter stk. 2, men alene den samlede A-indkomst og A-skat samt A-skatten for hver skattekommune. Tilladelsen gives af arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet, der kan tilbagekalde denne, såfremt den indeholdelsespligtige har udvist uorden eller forsømmelighed med indeholdelserne, afgivelsen af redegørelser eller regnskabsførelsen.
Stk. 4. Redegørelsesblanketterne indsendes til vedkommende arbejdsgiverkommune henholdsvis skattedirektoratet, jfr. bekendtgørelse om registrering af indeholdelsespligtige.
Stk. 5. Skattedirektoratet kan, når særlige forhold taler derfor, tillade, at en indeholdelsespligtig afgiver redegørelse for A-indkomst og A-skat på anden måde end angivet i stk. 2-4.
Stk. 6. Redegørelsen for de i en kalendermåned foretagne indeholdelser skal være afgivet til arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet senest den sidste hverdag (bortset fra lørdage) i den følgende kalendermåned.

§ 2. Når redegørelsen ikke er afgivet rettidigt, skal den indeholdelsespligtige til arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet erlægge et gebyr på l pct. af det beløb, som skal indbetales for den pågældende periode. Gebyret skal  andrage mindst 100 kr. og kan højst udgøre 500 kr. Ved beregningen af gebyret bortses fra ørebeløb.
Stk. 2. Når særlige forhold taler herfor,kan vedkommende arbejdsgiverkommune henholdsvis skattedirektoratet fritage for gebyr efter stk. 1.

§ 3. Ved den indeholdelsespligtiges beregning af A-skat kan det beløb, hvoraf skatten beregnes, nedrundes til det nærmeste med 10 delelige kronebeløb.
Stk. 2. Når nedrunding foretages efter stk.l, afrundes det beregnede skattebeløb opad til det nærmeste hele kronebeløb. Foretages der ikke nedrunding efter stk. l, nedrundes det beregnede skattebeløb til det nærmeste hele kronebeløb.

 

Indbetaling af A-skat

§ 4. A-skat, som den indeholdelsespligtige har indeholdt i en kalendermåned, forfalder til indbetaling den l.ste i den følgende måned med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bortset fra lørdage) i forfaldsmåneden.
Stk. 2. Indbetalingen skal ske til den kommune henholdsvis skattedirektoratet, hvortil der skal indsendes redegørelse efter § l, stk. 4 og 5.
Stk. 3.
Betaler den indeholdelsespligtige ikke A-skatten inden udløbet af den i stk. l angivne betalingsfrist, påløber der efter landstingslovens § 68, stk. 2 en rente til arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet af det for sent indbetalte A-skattebeløb med l pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Ved beregningen af renten bortses fra ørebeløb.

§ 5. Ophører en indeholdelsespligtig med at drive virksomhed, som har medført udbetaling af A-indkomst, skal der senest 10 dage efter ophørsdagen ske indbetaling af A-skat og afgives redegørelse for A-indkomst og A-skat vedrørende tiden siden sidst afgivne redegørelse. Udløber den nævnte frist på en helligdag eller på en lørdag, forlænges fristen til den nærmeste følgende hverdag.
Stk. 2. Ved ophør af indeholdelsespligt samt i tilfælde, hvor en indeholdelsespligtig har udvist uorden eller forsømmelighed med indeholdelserne eller afgivelsen af redegørelser, kan arbejdsgiverkommunen henholdsvis skattedirektoratet fastsætte en kortere frist for afgivelse af redegørelse og indbetaling end nævnt i stk. l, § l, stk. 6, og § 4, stk. 1.
Stk. 3. Der skal indsendes redegørelse, selvom den indeholdelsespligtige ikke har udbetalt A-indkomst i kalendermåneden, jfr. § l, stk. 6.

 

Skattekort

§ 6. Den indeholdelsespligtige skal modtage og opbevare indkomstmodtagerens hovedkort eller frikort. Udlevering skal ske, når dette forlanges af indkomstmodtageren, eller når udbetaling af A-indkomst til ham ophører, dog senest ved kalenderårets udløb. Ønsker en indkomstmodtager ikke at modtage sit hovedkort eller frikort ved kalenderårets udløb, skal den indeholdelsespligtige tilintegøre dette på betryggende måde.
Stk. 2. Den indeholdelsespligtige skal foretage noteringer om udbetalt A-indkomst på frikortet. Notering skal senest foretages ved frikortets udlevering til indkomstmodtageren.

§ 7. Den indeholdelsespligtige skal efter nedenstående regler sikre oplysninger til brug ved afgivelse af redegørelse samt oplysninger om A-indkomst og A-skat efter landstingslovens § 88, stk. 1.
Stk. 2. På grundlag af det modtagne hovedkort eller frikort eller forevist bikort skal den indeholdelsespligtige notere indkomstmodtagerens personnummer, navn, skattekommune, det beløb, der eventuelt skal fratrækkes i A-indkomsten, forinden indeholdelsen beregnes, jfr. landstingslovens § 40,stk. 2, samt den procent (trækprocenten), hvormed beregningen foretages. Afleveres frikort med angivelse af et maksimalt indkomstbeløb, der kan modtages fra den indeholdelsespligtige uden skattetræk, foretages tillige notering om nævnte indkomstbeløb.
Stk. 3. Tilsvarende noteringer som nævnt i stk. 2 foretages, hvor vedkommende skattemyndighed i medfør af landstingslovens § 40, stk. 7, meddeler den indeholdelsespligtige de oplysninger, der fremgår af skattekortet, bikortet eller frikortet.
Stk. 4. Afleveres der ikke hovedkort eller frikort, og forevises der ikke bikort, skal den indeholdelsespligtige sikre sig dokumenteret oplysning om indkomstmodtagerens identitet og foretage notering om den pågældendes navn, nuværende adresse og personnummer eller, hvor sådant ikke foreligger, fødselsdato, -måned og -år. Såfremt indkomstmodtageren har midlertidigt ophold på det sted, hvor arbejdet udføres, skal den indeholdelsespligtige tillige notere oplysning om den pågældendes faste bopæl.
Stk. 5. Uanset om der afleveres hovedkort eller frikort, forevises bikort eller gives anden form for identitetsoplysninger, påhviler det den indeholdelsespligtige at påse, at der er rimelig overensstemmelse mellem de forelagte oplysninger og indkomstmodtagerens sandsynlige identitet.
Stk. 6. De i stk. 2-4 nævnte oplysninger skal noteres enten i det særlige regnskabshæfte eller i forbindelse med den konto m.v., som visse indeholdelsespligtige skal føre for hver enkelt indkomstmodtager, jfr. § 4 i bekendtgørelse om regnskabsførelse med A-indkomst og A-skat.

 

Andre bestemmelser

§ 8. Ved udbetaling af A-indkomst skal den indeholdelsespligtige give indkomstmodtageren skriftlig meddelelse om indkomsten, om den periode, indkomsten vedrører samt om størrelsen af det indeholdte skattebeløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse, arbejdsgiverkommune og arbejdsgivernummer samt indkomstmodtagerens navn, personnummer eller andet af den indeholdelsespligtige benyttet identifikationsnummer for indkomstmodtageren. I mangel af personnummer eller andet identifikationsnummer anføres indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og -år.

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i § l, stk. 2 og §§ 6-8 straffes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann