Landstingsbekendtgørelse nr. 4 af 26. juni 1979 om A-indkomst

I henhold til § 37, stk. 2 og stk. 4, § 38, stk. l og § 91 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat bestemmes følgende:

 

A-indkomst

§ 1. Ud over indkomst som nævnt i landstingslovens § 37, stk. l henregnes til A-indkomst:
1) Pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold,
2) indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger som nævnt i § 17, nr. 4,
3) godtgørelse for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder,
4) vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, udøvende kunstner iøvrigt, idrætsmand, kronikør, dommer, domsmand og bisidder og
5) følgende ydelser efter anordning for Grønland om forsikring mod følge af ulykkestilfælde, jfr. anordning nr. 42 af 2. februar 1962, som ændret senest ved anordning nr. 17 af 9. januar 1976:
a) dagpenge, der ydes lønarbejdere i medfør af den lovpligtige ulykkesforsikring,
b) invaliditetserstatning og erstatning til efterladte, når erstatningen ydes som en årlig rente.

 

Indkomst som ikke anses for A-indkomst

§ 2. Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:
1) Drikkepenge og
2) løn til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrække nogen del af den løn, der udbetales til den pågældende.

 

Feriepenge og søgnehelligdagsbetaling

§ 3. Om tidspunktet for indeholdelse af A-skat i feriepenge og søgnehelligdagsbetaling samt for beskatning af disse ydelser gælder følgende:
1) Hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under lønmodtagerens ferie, foretages indeholdelse i denne løn og i det særlige ferietillæg efter samme regler som for anden A-indkomst, jfr. landstingslovens § 38, stk. l, 1. pkt. I feriegodtgørelse, der ved ansættelsesforholdets ophør tilfalder lønmodtagere, som under ansættelsen har været berettiget til løn under ferie, foretages indeholdelse efter reglerne nedenfor under 2), 1. pkt.
2) Hvor arbejdsgiveren ikke yder den ansatte løn under ferie, men feriegodtgørelse, der hensættes til udbetaling i det efter indtjeningsåret følgende ferieår, foretages indeholdelsen, når feriegodtgørelsen godskrives lønmodtageren ved indklæbning af feriemærker i feriemærkebøger, udskrivning af feriekort m. v. Indeholdelsen skal dog senest foretages den 31. december i indtjeningsåret. Det samme gælder for tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling, der ikke er kommet til udbetaling i løbet af indtjeningsåret.
3) Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling beskattes i det kalenderår, hvori indeholdelsen skal finde sted efter reglerne foran under 1) og 2). Oplysningerne til brug ved ligningen og skatteberegningen efter landstingslovens § 88, stk. l, gives for samme indkomstår.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1980.
Den 26. juni 1979Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann