Landstingsbekendtgørelse nr. 3 af 26. juni 1979 om forskudsregistrering

I henhold til § 44, stk. 2, § 45, § 47, stk. 4 og 6, § 48, stk. l, § 116, stk. 7 og § 121, stk. 3 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat bestemmes følgende:

 

Skemaer og vejledninger til brug ved forskudsregistrering

§ 1. Skattedirektoratet udarbejder skemaer og vejledninger til brug ved forskudsregistreringen og udsender dette materiale til kommunerne inden den 1. september i året før indkomståret.

§ 2. For at oplysningerne kan blive taget i betragtning ved den ordinære forskudsregistrering, må disse være indgivet til forskudsregistreringsmyndigheden senest den 1. november i året før indkomståret.

§ 3. Indgivelse af oplysninger om de forventede indkomstforhold er kun pligtmæssig, hvor der ikke tidligere er foretaget ligning eller forskudsregistrering af den skattepligtige, eller hvor det er forlangt af forskudsregistreringsmyndigheden, jfr. landstingslovens § 47, stk. 6 og § 48, stk. 4. Hvor indgivelse af oplysninger er pligtmæssig, udsender forskudsregistreringsmyndigheden skema til den skattepligtige.

§ 4. For tilbagesendelse af udsendte skemaer, herunder skemaer udsendt i anledning af supplerende forskudsregistrering eller ændring af forskudsregistrering, gælder altid en frist på 14 dage.

§ 5. Indgives oplysninger om de forventede indkomstforhold ikke rettidigt, i tilfælde hvor indgivelsen er pligtmæssig, kan denne søges fremtvunget ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af skattedirektoratet.

 

Skattekort og skattebilletter

§ 6. Skattedirektoratet udarbejder skattekort og skattebilletter og udsender dette materiale til kommunerne inden 1. november i året før indkomståret.

§ 7. B-indkomsten modregnes i videst muligt omfang i fradragsbeløbet på skattekortet, således at kortet udfærdiges med nedsat fradragsbeløb eller helt uden fradragsbeløb.
Stk. 2. Ved beregningen af B-skatter nedrundes den overskydende B-indkomst til nærmeste med 100 delelige kronebeløb.
Stk. 3. Overstiger B-skatten 100 kr., opkræves den ved skattebillet.

§ 8. Skattedirektoratet kan fastsætte fornødne yderligere forskrifter for forskudsregistreringen.

 

Særlige forskudsregistreringer

§ 9. Skattedirektoratet kan forskudsregistrere personer i forbindelse med disses tilflytning til Grønland.

§ 10. Forskudsregistrering efter § 9 foretages på forskudsregistreringsmyndighedens vegne, og forskudsregistreringsmaterialet skal umiddelbart efter forskudsregistreringen fremsendes til forskudsregistreringsmyndigheden.

§ 11. Forskudsregistrering efter § 9 kan indbringes for ligningskommissionen i skattekommunen.

 

Andre bestemmelser

§ 12. Såfremt kommunalbestyrelsen efter landstingslovens § 47, stk. 2 bemyndiger et medlem af den kommunale ligningsmyndighed eller en i kommunen ansat person til at foretage forskudsregistreringen, skal dette af kommunalbestyrelsen bekendtgøres på den i kommunen sædvanlige måde.

§ 13. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann