Landstingsbekendtgørelse nr. 2 af 26. juni 1979 om registrering af indeholdelsespligtige

I henhold til § 100, § 111 og § 116, stk. 7 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat bestemmes følgende:

 

Arbejdsgiverregistre

§ 1. I hver kommune og i skattedirektoratet føres et register over personer og selskaber m. v., der er indeholdelsespligtige efter kapitel 5 i landstingsloven. Registrene, som det påhviler kommunen og skattedirektoratet at vedligeholde, benævnes arbejdsgiverregistre.

§ 2. De indeholdelsespligtige optages i arbejdsgiverregistret i den kommune (arbejdsgiverkommune), hvor de er hjemmehørende. Indeholdelsespligtige, der er hjemmehørende i et område, som ikke omfattes af den kommunale inddeling, optages i skattedirektoratets arbejdsgiverregister.

§ 3. Tvivlsspørgsmål om optagelse i arbejdsgiverregistre afgøres af skatedirektoratet, der endvidere kan tillade fravigelse af reglerne i § 2.

 

Indtræden og ophør af indeholdelsespligt

§ 4. Ved indtræden af indeholdelsespligt skal den indeholdelsespligtige senest 10 dage efter indholdelsespligtens indtræden tilmelde sig arbejdsgiverregistret, jfr. § 2.
Stk. 2. Tilmelding efter stk. l skal foretages på en af skattedirektoratet udarbejdet tilmeldingsblanket, der udfyldes i overensstemmelse med skattedirektoratets anvisninger.

§ 5. Ved ophør af indeholdelsespligt skal den indeholdelsespligtige senest 10 dage efter sidste udbetaling af A-indkomst meddele arbejdsgiverregistret oplysning herom.
Stk. 2. Er indeholdelsespligt ophørt midlertidigt, kan meddelelse efter stk. l undlades. Den indeholdelsespligtige skal i så fald fortsat indsende redegørelse i henhold til bekendtgørelse om redegørelse for A-indkomst og A-skat m. v.

§ 6. Sker der ændring iøvrigt af de i arbejdsgiverregistret oplyste forhold, skal den indeholdelsespligtige senest 10 dage efter ændringen meddele arbejdsgiverregistret oplysning herom.

§ 7. Skattedirektoratet fastsætter daglige bøder efter landstingslovens § 100, stk. 4, hvor en indeholdelsespligtig ikke har opfyldt pligten efter §§ 4-6.

§ 8. For overtrædelse af bestemmelserne i §§ 4-6 kan der idømmes bøde, såfremt overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

 

Andre bestemmelser

§ 9. Skattedirektoratet kan fastsætte fornødne yderligere bestemmelser vedrørende vedligeholdelse m.m. af arbejdsgiverregistrene.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den1. januar 1980.
Den 26. juni 1979
Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann