Landstingsbekendtgørelse nr. 1 af 26. juni 1979 om mandtal

I henhold til § 117 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat fastsættes følgende:

 

Forskudsmandtal for personer

§ 1. Som grundlag for forskudsregistreringen for det følgende år udskrives på grundlag CPR (det centrale personregister) en mandtalsliste for hver kommune over personer, der er tilmeldt kommunen den 1. juli. Endvidere udskrives en mandtalsliste over personer, der den 1. juli er tilmeldt et område, som ikke omfattes af den kommunale inddeling. Børn, som ikke den 1. januar i indkomståret vil være fyldt 15 år, medtages ikke.
Stk. 2. Ved mandtalslistens udskrivning efter stk. l opføres de skattepligtige i personnummerorden. Gifte kvinder, der skal sambeskattes med deres ægtefælle, opføres dog umiddelbart efter ægtefællen.
Stk. 3. Skattedirektoratet drager omsorg for udfærdigelsen og udsendelsen af mandtalslister.

§ 2. Mandtalslisten gennemgås af vedkommende kommune med henblik på ajourføring af de for kommunen foreliggende oplysninger om personer, der har den pågældende kommune som skattekommune. Skattedirektoratet gennemgår på samme   måde den i § l, stk. l, 2. pkt. anførte mandtalsliste for så vidt angår oplysninger om personer, for hvem skattedirektoratet er skattekommune, jfr.landstingslovens § 33, stk. 2. Derefter ajourføres mandtalslisten løbende ved optagelse af skattepligtige, der skal forskudsregistreres i kommunen henholdsvis skattedirektoratet.

 

Slutmandtal for personer

§ 3. Forud for den årlige ligning udskrives og udsendes på samme måde som anført i § l til hver kommune og skattedirektoratet en ajourført mandtalsliste over personer, der har den pågældende kommune henholdsvis skattedirektoratet som skattekommune ifølge CPR's udvisende.

§ 4. Mandtalslisten skal ajourføres på grundlag af de for kommunen og skattedirektoratet foreliggende oplysninger om skattepligtige, der har den pågældende kommune henholdsvis skattedirektoratet som skattekommune uden at være optaget på mandtalslisten.

 

Mandtal for selskaber, foreninger m. v.

§ 5. Kommunerne og skattedirektoratet udfærdiger inden 1. september i året før indkomståret en mandtalsliste over alle selskaber, foreninger, m. v., som har den pågældende kommune henholdsvis skattedirektoratet som skattekommune for det følgende indkomstår.

§ 6. Mandtalslisten ajourføres løbende med de for kommunen og skattedirektoratet senere foreliggende oplysninger om selskaber, foreninger m. v., der har den pågældende kommune henholdsvis skattedirektoratet som skattekommune.

 

Andre bestemmelser

§ 7. De i §§ 3-6 nævnte mandtalslister danner grundlag for kommunens henholdsvis skattedirektoratets udsendelse af selvangivelser til de skattepligtige og for den fortegnelse over de foretagne ansættelser, som ligningsmyndigheden tilsender skatterådet efter afslutningen af ansættelsen, jfr. landstingslovens § 56, stk. 1.

§ 8. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 1980.

 

Den 26. juni 1979

Jonathan Motzfeldt

/

Kaare Hagemann