Bilag 2

 

Oplysninger ved ansøgninger om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold
1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer.

2) Oplysninger om ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren: Navn, adresse og telefonnummer.

3) Virksomhedens navn, adresse, dato for etablering, erhvervsregisternummer, angivelse af lokalplanområde, areal-nummer(e) samt b-numre for de bygninger som godkendelsen skal omfatte.


B. Oplysninger om virksomheden

4) Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1.

5) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.

6) Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.


C. Oplysninger om virksomhedens placering

7) Situationsplan i passende målestok (f.eks. 1:500), der viser placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen med angivelse af b-numre. Planen forsynes med nordpil.


D. Oplysninger om etablering

8) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. 9) Hvis virksomhedens drift er midlertidig, skal det forventede tidspunkt for virksomhedens ophør oplyses. Der skal samtidig redegøres for, hvilke foranstaltninger der vil blive truffet ved virksomhedens ophør for at imødegå fremtidig forurening af omgivelserne.


E. Tegninger over virksomhedens indretning

10) Tegning og snit i passende målestok, der viser produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Befæstede arealer skal også vises. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives dette.

11) Tegning over placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer, kemikalier og affald. 12) Afløbsplaner (internt og eksternt) med angivelse af placering af olieudskillere og sandfang, samt oplysninger om nedgravede rørforbindelser og tanke/beholdere.

13) Har virksomheden egen spildevandsledning skal forløbet indtegnes på et kort med angivelse af udledningsdybde og koordinater for udløbets placering.

14) Tegning der viser placeringen af kilder til jord-, luft-, vand-, støj-, vibration, og lugtforurening, herunder f.eks. olietanke, skorstene, ventilationsafkast, køleanlæg, spildevandsledninger m.m.


F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder kemikalier.

16) For kemikalier skal der angives den maksimale mængde virksomheden vil have på lager samt beskrivelse af opbevaring og foranstaltninger for at undgå forurening af omgivelserne. Der skal vedlægges produkt- eller kemikaliekort for de enkelte kemikalier/stoffer.

17) Kort, systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, emissioner og affaldsproduktion, evt. i form af flow-diagram.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

19) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

20) Den daglige driftstid for virksomheden. Der angives desuden driftstid- og tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Det skal angives, hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage.


G. Oplysninger om eventuelanvendelse af bedste tilgængelige teknik/ forureningsbegrænsende foranstaltninger

21) Redegørelse for i hvilket omfang projektet/virksomheden bygger på anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Redegørelsen kan indeholde oplysninger


H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

22) Beskrivelse af, hvilke luftformige stoffer virksomheden udsender, f.eks. emissioner fra oliefyr (CO2, NOx, SOx, partikler), dampe fra opløsningsmidler, vanddamp fra produktionen m.m. og eventuelt koncentrationen heraf pr. Nm3.

23) Beskrivelse af, hvilke metoder virksomheden anvender til rensning af luftemissioner.

24) Oplysninger om indfyrede effekter på fyr/kedeler samt skorstenshøjder og højder på afkast i forhold til terrænhøjde, kotehøjde på tagryg både på virksomhed og nærmeste bygning indenfor 100 m.

25) Oplysninger om virksomhedens drift giver anledning til lugtgener eller støvfrembringelse samt hvilke typer støv der er tale om og i hvilket omfang.

Spildevand

26) Oplysninger om mængde, sammensætning og udløbsteder for det spildevand virksomheden udleder, samt oplysninger om koncentrationer af forurenede stoffer, herunder kemikalier, organisk affald m.m. Der angives maksimal mængde af spildevand udledt oplyst i m3 spildevand pr. døgn/måned/år. Hvis der udledes kølevand, skal der redegøres for kølevandets temperatur.

27) Beskrivelse af eventuelle rensningsmetoder og rensningsgraden for de tilførte stoffer.

Støj og vibrationer

28) Oplysninger om virksomhedens støj- og vibrationskilder, eventuelt med angivelse af kildestyrker(lydeffektniveauer) for de enkelte støjkilder, baseret på støjgarantier, leverandøroplysninger eller erfaringsværdier.

29) Eventuelt beregninger eller målinger af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne.

30) Beskrivelse af de valgte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed.

31) Oplysninger om tidligere eller forventede støjproblemer i forhold til de omkringliggende arealer/beboelse.

Affald

32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

33) Oplysninger om, hvordan farligt affald samt affald, der kan give anledning til støv- og lugtgener, opbevares på virksomheden, og hvilke foranstaltninger, der er truffet for gener og forurening af omgivelserne i forbindelse med opbevaringen.

34) Oplysninger om, hvorledes affaldet, herunder farligt affald, bortskaffes eller eventuelt nyttiggøres.

Tankanlæg

35) Oplysninger om tankanlæg til olieprodukter, herunder oplysninger om indhold, kapacitet, alder.

36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse mod forurening af omgivelserne i forbindelse med håndtering og opbevaring af olieprodukter samt fra nedgravede rør og tanke/beholdere. Foranstaltninger kan bl.a. bestå i tankgrave/volde, overløbssikring/alarm, sikring mod påkørsel af rør, tanke og beholdere, tæthedskontrol af tanke/beholdere mv.

Til- og frakørselsforhold

37) Oplysninger om til- og frakørselsforhold vedrørende arbejdskørsel og belastningen af omgivelserne, herunder antal, art samt tidspunkterne for kørsel.

 

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

38) Virksomhedens forslag til egenkontrolvilkår for virksomhedens drift. Egenkontrolvilkår bør indeholde:

a) Forslag til registrering af forbrug af råvarer, hjælpestoffer, kemikalier og energi

b) Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger, bl.a. luftfiltre, olieudskillere, sandfang ol.

c) Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder, prøvetagningshyppighed, analyseparametre og analysemetode

 

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

39) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

41) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser og uheld.

 

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

42) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.