Bilag 1

 

Liste over særligt forurenende virksomheder, anlæg og indretninger m.v..

For virksomheder tilhørende en kategori der er markeret med *, se § 14.

 

A. Fremstilling og forarbejdning af jern, stål eller andre metaller.
1. Værfter.


B. Udvinding og forarbejdning af grus, sten og andre byggematerialer.
1. * Grusværker og stenknuserier.
2. * Cementstøberier og betonblanderier.
3. * Virksomheder for fabrikation af bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer.


C. Behandling af mineralolie, mineralolieprodukter og asfalt.
1. * Anlæg for tilberedning af asfalt og anlæg til fremstilling af vejmaterialer.
2. Anlæg for oparbejdning eller destruktion af spildolie eller andet affald af raffinaderiprodukter.
3. Lagre over 100 m3 af flydende gas (kulbrinter).
4. Oplag på mere end 10.000 m3 af mineralolie eller flydende mineralolieprodukter.


D. Kemisk fabrikation m.v.
1. Anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter eller kemikalier samt oplæg af disse af erhvervsmæssig art.
2. Anlæg for fremstilling eller opbevaring af pesticider af erhvervsmæssig art.
3. * Fotografisk industri og fotografiske laboratorier.
4. * Virksomheder for trykstøbning, presning, ekstrudering og fiberarmering af plastvarer.


E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer.
1. * Rotationstrykkerier, offsettrykkerier og bogtrykkerier.
2. Savværker.
3. Værfter.
4. * Maskinsnedkerier.
5. Renserier og vaskerier.
6. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en produktion større end 500 m3 per år.


F. Oparbejdning af animalske råvarer.
1. Slagterier
2. Kødfoderfabrikker, ben- og fiskemelsfabrikker.
3. Garverier og pelsberederier.
4. Virksomheder for fremstilling af kødkonserves eller dybfrosne kødvarer.
5. * Røgerier, slagtervirksomheder og viktualievirksomheder.
6. Virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter med en produktion på mere end 1000 tons om året.
7. Anlæg for tørring eller formaling af reje- eller muslingeskaller.


G. Oplagring, deponering eller behandling af affald i øvrigt.
1. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder fyldpladser, lossepladser og specialdepoter til slam eller slagger samt modtagestationer eller modtagepladser for olieaffald eller kemikalieaffald.
2. Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald, herunder omlastningsstationer, formalingsanlæg, forbrændingsanlæg og bilophugningspladser.


H. Kraft- og varmeproduktion.
1. Kraft- og varmeværker med en indfyret effekt på 2,5 MW og derover.


I. Anlæg for motorkøretøjer og andre transportmidler.
1. Lufthavne, flyvepladser og landingspladser for helikoptere.
2. * Mekaniske autovaskeanlæg samt service- eller reparationsanlæg for motordrevne køretøjer.


J. Dyrehold.

1. Pelsdyrfarme.
2. Dambrug.


K. Andre virksomheder.
1. * Skydebaner.
2. Krematorieanlæg.